SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

BI-ZI (verze 2015)

Znalostní inženýrství

platné pro studenty, kteří nastoupili do roku 2018

OznačeníOtázkaPředmět
BI-ZI-1CAP teorém a jeho vztah k NoSQL databázím.BI-BIG
BI-ZI-2MapReduce model: principy a jeho využití pro dotazování Big Data.BI-BIG
BI-ZI-3Typické databázové stroje pro Big Data (Cassandra nebo HBase) - architektura, databázový model, distribuce dat.BI-BIG
BI-ZI-4Principy výpočtů v distribuovaných systémech - Spark framework nebo jiná podobná technologie. Principy distribuované indexace - Elastic nebo jiná podobná technologie.BI-BIG
BI-ZI-5Architektura podnikových aplikací. Popis jednotlivých vrstev JEE aplikací: klientská vrstva, webová vrstva, vrstva obchodní logiky, EIS vrstva.BI-TJV
BI-ZI-6JDBC v podnikových aplikacích: popis JDBC obecně, popis dat datového zdroje (DataSource), nastavení datových zdrojů v aplikačním serveru (JDBC Connection Pool, JDBC Resources).BI-TJV
BI-ZI-7Aplikační server a JNDI služba: popis aplikačního serveru, webový kontejner, EJB kontejner, využití JNDI ke konfiguraci datových zdrojů.BI-TJV
BI-ZI-8Komponenty obchodní logiky EJB. Typy JavaBeans z pohledu uchování stavu (session). Životní cyklus nestavové a stavové EJB. Mechanismus injektování EJB. Popis rozhraní @Local a @Remote.BI-TJV
BI-ZI-9Techniky pro vyhledávání textových, webových a multimediálních dokumentů: modely, algoritmy, aplikace. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.BI-VWM
BI-ZI-10Vyhledávání v multimediálních databázích, podobnostní vyhledávání podle obsahu, podobnostní dotazování, agregační operátory, indexování metrické podobnosti, aproximativní vyhledávání.BI-VWM
BI-ZI-11Lineární regrese, regularizace pomocí hřebenové regrese.BI-VZD
BI-ZI-12Metoda nejbližších sousedů, metriky, metody shlukové analýzy (k-nejbližších center, hierarchické shlukování).BI-VZD
BI-ZI-13Naivní Bayesův klasifikátor, modely podmíněných pravděpodobností.BI-VZD
BI-ZI-14Rozhodovací stromy: algoritmus konstrukce stromů, hyperparametry. Náhodné lesy.BI-VZD + BI-ZNS
BI-ZI-15Neuronové sítě, struktura perceptronové sítě, výpočet výstupu neuronu, učení perceptronové sítě.BI-VZD + BI-ZNS
BI-ZI-16Logistická regrese.BI-VZD
BI-ZI-17Architektura znalostního systému, možnosti reprezentace znalostí.BI-ZNS
BI-ZI-18Inferenční mechanizmus, způsoby realizace inferenčního mechanizmu.BI-ZNS
BI-ZI-19Neurčitost ve znalostních systémech, její vyjadřování a zpracování.BI-ZNS
BI-ZI-20Základy fuzzy logiky, neurčitost, relace.BI-ZNS
BI-ZI-21Reprezentace znalostí a inference pomocí fuzzy systémů.BI-ZNS
BI-ZI-22Reprezentace znalostí a inference pomocí neuronových sítí.BI-ZNS + BI-VZD
BI-ZI-23Reprezentace znalostí a inference pomocí rozhodovacích stromů.BI-ZNS + BI-VZD
BI-ZI-24Stavový prostor a jeho prohledávání, stromová expanze, náhodné prohledávání, prohledávání do hloubky a do šířky.BI-ZUM
BI-ZI-25Dijkstrův algoritmus, heuristiky pro odhad ceny cesty, hladové prohledávání, A* algoritmus.BI-ZUM
BI-ZI-26Princip metod hill-climbing a tabu search. Simulované žíhání.BI-ZUM
BI-ZI-27Evoluční výpočetní techniky: genetický algoritmus, genetické programování, evoluční programování, evoluční strategie. Genetické operátory (selekce, křížení, mutace).BI-ZUM
BI-ZI-28Multiagentní systémy, typy agentů, vlastnosti a požadavky na agenty, organizace multiagentního systému (kooperace, kompetice, koordinace, vyjednávání, komunikace), metoda tabule.BI-ZUM + BI-ZNS
BI-ZI-29Hry v normální formě. Analýza akčních profilů: Paretovo optimum, Nashovo equilibrium.BI-ZUM
BI-ZI-30Prohledávání herního stromu: Algoritmus Minimax, alfa-beta prořezávání.BI-ZUM

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.