SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Závěrečná práce

Varování:

Sledujte Aktuální informace.

TÉMA

Proces zadávání a schvalování témat ZP probíhá přes aplikaci Systém závěrečných prací. Témata jsou vypisována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Je-li TZP vypsáno a schváleno česky nebo slovensky, může si student zvolit, zda sepíše svou ZP česky nebo slovensky. Je-li TZP vypsáno a schváleno anglicky, napíše student ZP v angličtině. Témata mohou vypisovat akademičtí pracovníci a doktorandi FIT jako interní zadavatelé, nebo externí zadavatelé (viz níže). Student si může navrhnout vlastní téma, musí si však zajistit zadavatele.

Vytvoření tématu ZP má dva stupně.

Rámcové téma závěrečné práce

 • RTZP je obecné a může z něj vzniknout více témat pro více studentů. Zadavatel stanoví maximální počet rezervací na RTZP. Student si může rezervovat více RTZP.
 • RTZP jsou vypisována obvykle pro více oborů. Pokud si chce student téma rezervovat, musí mít některý z těch oborů zapsaný (o to se žádá na studijním oddělení).
 • Zadavatel studentovu rezervaci RTZP musí schválit. Pokud si student rezervované téma závazně zvolí, ostatní rezervace RTZP automaticky zaniknou a zadavateli vznikne úkol "Vytvoření zadání závěrečné práce".

Téma závěrečné práce

Externí vedoucí závěrečné práce

Závěrečnou práci může vést i externí vedoucí. Osoba mimo akademickou obec FIT, která se chce stát poprvé externím zadavatelem ZP, požádá o tuto roli prostřednictvím portálu FIT. V procesu schvalování může být tato osoba požádána o doplnění údajů. Externí zadavatel musí mít nejméně magisterské vysokoškolské vzdělání. Návod, jak postupovat při registraci, najdete zde. Po schválení žadatel získá přístupové údaje do aplikace Systém závěrečné práce a stává se externím zadavatelem. Externí i interní zadavatelé dále postupují stejně.

Externí oponent závěrečné práce

Pokud je vedoucí z FITu, může práci oponovat externista. Platí pro něj stejná pravidla a stejný postup jako pro externího vedoucího, tedy že musí mít nejméně magisterské vysokoškolské vzdělání a musí se registrovat přes portál FIT. Dále oponenta systém navede. Vypracovaný posudek musí oponent nahrát v Systému závěrečné práce.

Dohoda o vzdání se práva školy na licenci ZP

 • dle Směrnice děkana č. 37/2019 pro stanovení práv a povinností při komercializaci autorských děl vytvořených zaměstnanci a studenty FIT ČVUT v Praze (plné znění směrnice si můžete vyžádat na mém mailu adela.bryan@fit.cvut.cz)
 • student pošle žádost oddělení pro spolupráci s průmyslem na mail ssp@fit.cvut.cz
 • je třeba sepsat před odevzdáním ZP (nejlépe cca 2 měsíce před obhajobou)
 • jednorázový poplatek (10 000,- Kč)
 • při uzavření smlouvy dostanete instrukce o platbě – číslo účtu, variabilní symbol
 • smlouva je mezi studentem a školou (nikoliv mezi školou a externí firmou)
 • hradí student (dle smlouvy do 15 dnů od podpisu oběma stranami) a předpokládá se vyrovnání s externistou – s volbou tohoto prohlášení proto nespěchejte dokud nemáte příslib, že externista vás podpoří (ať neplatíte ze svého)
 • vaše ZP je ze zákona veřejná a jde do d-space (veřejně dostupného portálu) – licence o vzdání se práva na užívání díla s tím nic neudělá
 • dle současné legislativy (vyhláška děkana, legislativa ČVUT) nemusí být součástí práce celý zdrojový kód
 • proces, který zajistí, aby práce nebyla v d-space, je velmi speciální a vyžaduje dobré zdůvodnění, žádost vedoucího, schválení děkanem a další náležitosti (toto nastává opravdu ve velmi výjimečných případech – např. pokud by zveřejněním došlo k potenciálnímu bezpečnostnímu ohrožení ČR)

ZADÁNÍ

Podepsané zadání je součástí výtisku ZP. Student si jej po vyzvání vyzvedne u referentky pro SZZ. Tisk zadání probíhá v zimním semestru v druhé polovině listopadu a v letním semestru v druhé polovině března. Následuje podepisování děkanem a vedoucími kateder. Po tomto procesu studentům zasílám e-mail s výzvou k vyzvednutí.

Platnost

Platnost zadání ZP je omezena na dobu tří následujících semestrů. Ve výjimečných, odůvodněných případech může student požádat o prodloužení prostřednictvím studijního oddělení.

Změna zadání

 • Vedoucí ZP může v Aplikaci iniciovat žádost o změnu zadání ZP. Taková žádost opět podléhá schvalovacímu procesu.

Zrušení zadání

 • O případné zrušení zadání ZP musí student požádat v aplikaci Systém závěrečných prací.
 • Zrušení zadání ZP není důvodem ke zrušení již zapsaného předmětu BI-BAP nebo MI-DIP/NI-DIP.

OBSAH A FORMA

Povinné části závěrečné práce

 • Zadání závěreční práce (podepsané vedoucím katedry a děkanem).
 • Abstrakt a klíčová slova v českém/slovenském a anglickém jazyce.
 • Studentem podepsané prohlášení o samostatném zpracování a úplnosti citací použitých pramenů – varianty textu prohlášení v záložce Ke stažení.
 • Řešení zadaného úkolu.
 • Závěrečné hodnocení výsledků.
 • Seznam literatury.
 • Obsah včetně seznamu příloh.

Rozsah závěrečné práce

 • Doporučený rozsah pro bakalářskou práci je 30-100 obsahového textu (bez obsahu, poznámkového aparátu, příloh).
 • Doporučený rozsah pro diplomovou práci je 50-150 obsahového textu (bez obsahu, poznámkového aparátu, příloh).

Výtisk závěrečné práce

 • Závěrečná práce musí být dodána ve dvou výtiscích v pevné vazbě. V jednom výtisku musí být originál zadání ZP, v druhém černobílá kopie.
 • Oba výtisky musí mít podepsané prohlášení – máte možnost vybrat si z několika verzí textu prohlášení (záložka Ke stažení), včetně prohlášení o vzdání se licence – podmínky se domlouvají a smlouva se uzavírá na katedře obhajoby.
 • Elektronická verze a zdrojové kódy musí být zapsány na přiloženém médiu:
  • Doporučená média: SD karta, CD, DVD, plochý USB disk (kvůli následné archivaci).
  • Přiložené médium musí být pevně spojeno s prací (např. vložené do pouzdra vlepeného na vnitřní straně zadní desky vazby).
  • Médium musí být označeno alespoň příjmením autora ZP a rokem nebo semestrem odevzdání.

Formální náležitosti

 • používání symbolů, definice pojmů předcházející jejich použití, začlenění obsahu, seznamu obrázků, tabulek, použitých symbolů, případně indexu, správně vložené odkazy na použitou literaturu či jiné informační zdroje, ze kterých bylo čerpáno, bibliograficky korektní seznam použité literatury apod.
 • pro podporu sazby ZP mají studenti doporučeno využít fakultní LaTeXové a TeXové šablony
 • doporučené řádkování je 1,5

ODEVZDÁVÁNÍ

Upozornění:

Abyste mohli práci odevzdat do systému, musíte mít přiděleného oponenta. V ideálním případě si nějakého domluvíte sami nebo spolu s vedoucím. Oponent může být externista, pokud je vedoucí z FITu. Pokud chcete oponenta přidělit, včas se obraťte na referentku pro SZZ nebo vedoucího katedry. "Včas" neznamená dva dny před deadlinem.

Termín odevzdání závěrečné práce je určen časovým plánem akademického roku FIT. Odevzdání závěrečné práce probíhá v těchto krocích:

 1. Nechat zkontrolovat výtisky u referentky pro SZZ. Nezapomeňte v obou výtiscích podepsat prohlášení a vložit méduim.
 2. Zkontrolované závěrečné práce předat oponentovi a vedoucímu.
 3. Elektronickou verzi nahrát v PDF do aplikace Systém závěrečných prací. Tam musí být akceptována vedoucím. Elektronická verze ZP musí být odevzdána do termínu, který je určen v časovém plánu akademického roku. V případě, že po tomto datu aplikace eviduje odevzdané ZP, které vedoucí neakceptoval, budou tyto ZP akceptovány automaticky.
  • Pokud vedoucí ZP akceptuje, již nelze nahrát jinou verzi.
  • Pokud vedoucí ZP neakceptuje, student může
   1. trvat na odevzdání ZP a neudělat nic (po uzávěrce bude práce akceptována automaticky), nebo
   2. ZP do pěti dnů stáhnout a odevzdat novou verzi.
 1. Hodnocení vedoucího a posudek oponenta
  • Vedoucí a oponent ZP vyplní hodnocení, resp. posudek v aplikaci nejpozději 5 dnů před obhajobou.
  • Podepsané hodnocení, resp. posudek spolu s výtiskem ZP odevzdá vedoucí, resp. oponent na katedře obhajoby.

Možnosti náhradního termínu odevzdání ZP

Pokud student z vážných důvodů nestihne ZP odevzdat v termínu, řídí se odst. 4, čl. 16 Studijního a zkušebního řádu ČVUT. Student na studijní oddělení podá:

 1. písemnou omluvu, proč ZP neodevzdal ve standardním termínu
 2. žádost o stanovení náhradního termínu odevzdání ZP, s vyjádřeními vedoucího ZP a vedoucího katedry, která ZP zadala na formuláři „Žádost o náhradní termín odevzdání ZP“ v termínu daném časovým plánem akademického roku FIT. Při prvním zápisu předmětu BI-BAP, resp. MI-DIP/NI-DIP, bude náhradní termín odevzdání povolován jen ve výjimečných případech, protože student má možnost druhého zápisu tohoto předmětu.

OBHAJOBA

Obhajoba je součástí SZZ (BP 15 minut, DP 20 minut) a obsahuje tyto kroky:

 1. Prezentace východisek a výsledků ZP za použití datového projektoru. Prezentaci si student připraví v elektronické podobě (PDF), na vhodném paměťovém médiu (USB disk, CD, DVD) nebo v odůvodněných případech na vlastním notebooku (to je potřeba ohlásit předem referentce pro SZZ). Délka prezentace: BP 10 minut, DP 15 minut.
 2. Obeznámení komise se zásadními stanovisky z hodnocení vedoucího a posudku oponenta a s jejich doporučením klasifikace.
 3. Studentovy odpovědi na případné dotazy a připomínky vedoucího a oponenta.
 4. Veřejná rozprava k ZP a její prezentaci, ve které student zodpovídá dotazy a připomínky ze strany členů komise či hostů.

Kopie závěrečné práce se vrací studentovi, originál zůstává na FIT (archivuje se 10 let).

Klasifikace obhajoby

Obhajobu závěrečné práce klasifikuje komise s přihlédnutím k návrhu klasifikace hodnocení vedoucího a posudku oponenta.

Neobhájeno

V případě, že student neobhájí ZP, děkan na základě doporučení zkušební komise pro SZZ rozhodne, zda student vypracuje novou ZP:

 1. se stejným zadáním a stejným vedoucím, nebo
 2. se stejným zadáním a jiným vedoucím, nebo
 3. s jiným zadáním a stejným vedoucím, nebo
 4. s jiným zadáním a jiným vedoucím.