SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Závěrečná práce

TÉMA

V současné době probíhá postupný přechod ze starého Systému ZP (https://is.fit.cvut.cz/) na nový systém ProjectsFIT (https://projects.fit.cvut.cz/). Jak teď probíhá výběr tématu?

Upozornění:
Instrukce pro studenty, kteří ještě nemají zadání závěrečné práce
 1. Ve starém systému vyhledejte rámcové téma (viz stará aplikace, My Diploma Thesis and FSE  Topics for reservation).
 2. Mimo systém oslovte vedoucího (autora tématu) např. e-mailem, že máte o téma zájem.
 3. Vedoucí v ProjectsFIT vytvoří nové zadání a přidělí k němu studenta.
 4. Vedoucí odešle zadání ke schválení.
 5. Referent specializace schválí zadání.
 6. Student schválí zadání.
 7. Pokud si potřebujete uzavřít zápis předmětů, udělejte to i bez zapsaného BI-BAP / MI-DIP / NI-DIP.
 8. Po 15. 2. 2021 kontaktujte referentku pro SZZ, aby Vám předmět BI-BAP / MI-DIP / NI-DIP dodatečně zapsala. Zadané práce se budou nahrávat do KOSu až od 15. 2. 2021, do té doby předmět nelze zapsat.

Průběh schvalování zadání v novém systému najdete zde.

Témata jsou vypisována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Je-li téma vypsáno a schváleno česky nebo slovensky, může si student zvolit, zda sepíše svou ZP česky nebo slovensky. Je-li téma vypsáno a schváleno anglicky, napíše student ZP v angličtině. Témata mohou vypisovat akademičtí pracovníci a doktorandi FIT jako interní zadavatelé, nebo externí zadavatelé (viz níže). Student si může navrhnout vlastní téma, musí si však zajistit zadavatele.

Téma závěrečné práce

 • Při formulaci TZP je třeba věnovat pozornost názvu a pokynům. Jak takové pokyny mají vypadat, je popsáno ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky (Předpisy).
 • Po schválení se zadavatel stává vedoucím ZP a student si může zapsat BI-BAP/MI-DIP/NI-DIP.
 • Schválené TZP se stává oficiálním dokumentem „Zadání závěrečné práce“ (viz níže).

Externí vedoucí závěrečné práce

Závěrečnou práci může vést i externí vedoucí. Osoba mimo akademickou obec FIT, která se chce stát poprvé externím zadavatelem ZP, požádá o tuto roli prostřednictvím portálu FIT. V procesu schvalování může být tato osoba požádána o doplnění údajů. Externí zadavatel musí mít nejméně magisterské vysokoškolské vzdělání. Návod, jak postupovat při registraci, najdete zde. Po schválení žadatel získá přístupové údaje do aplikace ProjectsFIT a stává se externím zadavatelem. Externí i interní zadavatelé dále postupují stejně.

Externí oponent závěrečné práce

Pokud je vedoucí z FITu, může práci oponovat externista. Platí pro něj stejná pravidla a stejný postup jako pro externího vedoucího, tedy že musí mít nejméně magisterské vysokoškolské vzdělání a musí se registrovat přes portál FIT. Vypracovaný posudek musí oponent nahrát v ProjectsFIT.

Dohoda o vzdání se práva školy na licenci ZP


ZADÁNÍ

Zadání je povinnou součástí závěrečné práce. Student si jej do ZP vloží sám. Při odevzdávání el. verze do systému je možné vložit zadání automaticky (zaškrtnutím checkboxu), do fyzických kopií si student zadání stáhne v PDF ze systému (ProjectsFIT – tato funkce bude včas doplněna) – pozor, NE z KOSu. Student odevzdáním práce zaručuje, že se zadání v systému a v závěrečné práci shodují. Toto je následně vedoucím práce kontrolováno.

Platnost

Platnost zadání ZP je omezena na dobu tří následujících semestrů. Ve výjimečných, odůvodněných případech může student požádat o prodloužení prostřednictvím studijního oddělení.

Změna zadání

 • Vedoucí ZP může v Aplikaci iniciovat žádost o změnu zadání ZP. Taková žádost opět podléhá schvalovacímu procesu.

Zrušení zadání

 • O případné zrušení zadání ZP musí student požádat u referentky pro SZZ.
 • Zrušení zadání ZP není důvodem ke zrušení již zapsaného předmětu BI-BAP nebo MI-DIP/NI-DIP.

OBSAH A FORMA

Povinné části závěrečné práce

 • Zadání závěreční práce.
 • Abstrakt a klíčová slova v českém/slovenském a anglickém jazyce.
 • Studentem podepsané prohlášení o samostatném zpracování a úplnosti citací použitých pramenů – varianty textu prohlášení v záložce Ke stažení.
 • Řešení zadaného úkolu.
 • Závěrečné hodnocení výsledků.
 • Seznam literatury.
 • Obsah včetně seznamu příloh.

Rozsah závěrečné práce

 • Doporučený rozsah pro bakalářskou práci je 30-100 obsahového textu (bez obsahu, poznámkového aparátu, příloh).
 • Doporučený rozsah pro diplomovou práci je 50-150 obsahového textu (bez obsahu, poznámkového aparátu, příloh).

Výtisk závěrečné práce

 • Závěrečná práce musí být dodána ve dvou výtiscích v pevné vazbě. Oba výtisky musejí obsahovat zadání ZP.
 • Oba výtisky musí mít podepsané prohlášení – máte možnost vybrat si z několika verzí textu prohlášení (záložka Ke stažení), včetně prohlášení o vzdání se licence – podmínky se domlouvají a smlouva se uzavírá na katedře obhajoby.
 • Elektronická verze a zdrojové kódy musí být zapsány na přiloženém médiu:
  • Doporučená média: SD karta, CD, DVD, plochý USB disk (kvůli následné archivaci).
  • Přiložené médium musí být pevně spojeno s prací (např. vložené do pouzdra vlepeného na vnitřní straně zadní desky vazby).
  • Médium musí být označeno alespoň příjmením autora ZP a rokem nebo semestrem odevzdání.

Formální náležitosti

 • používání symbolů, definice pojmů předcházející jejich použití, začlenění obsahu, seznamu obrázků, tabulek, použitých symbolů, případně indexu, správně vložené odkazy na použitou literaturu či jiné informační zdroje, ze kterých bylo čerpáno, bibliograficky korektní seznam použité literatury apod.
 • pro podporu sazby ZP mají studenti doporučeno využít fakultní LaTeXové a TeXové šablony
 • doporučené řádkování je 1,5

ODEVZDÁVÁNÍ

Upozornění:

V současné době probíhá přechod na nový systém ProjectsFIT. Postup pro odevzdávání bude včas doplněn.

Možnosti náhradního termínu odevzdání ZP

Pokud student z vážných důvodů nestíhá ZP odevzdat v termínu, řídí se odst. 4, čl. 16 Studijního a zkušebního řádu ČVUT. Student referentce pro SZZ podá:

 1. písemnou omluvu, proč ZP neodevzdá ve standardním termínu
 2. žádost o stanovení náhradního termínu odevzdání ZP, s vyjádřeními vedoucího ZP a vedoucího katedry, která ZP zadala na formuláři „Žádost o náhradní termín odevzdání ZP“ v termínu daném časovým plánem akademického roku FIT. Při prvním zápisu předmětu BI-BAP, resp. MI-DIP/NI-DIP, bude náhradní termín odevzdání povolován jen ve výjimečných případech, protože student má možnost druhého zápisu tohoto předmětu.

OBHAJOBA

Obhajoba je součástí SZZ (BP 15 minut, DP 20 minut) a obsahuje tyto kroky:

 1. Prezentace východisek a výsledků ZP za použití datového projektoru. Prezentaci si student připraví v elektronické podobě (PDF), na vhodném paměťovém médiu (USB disk, CD, DVD) nebo v odůvodněných případech na vlastním notebooku (to je potřeba ohlásit předem referentce pro SZZ). Délka prezentace: BP max. 7 minut, DP max. 12 minut.
 2. Obeznámení komise se zásadními stanovisky z hodnocení vedoucího a posudku oponenta a s jejich doporučením klasifikace.
 3. Studentovy odpovědi na případné dotazy a připomínky vedoucího a oponenta.
 4. Veřejná rozprava k ZP a její prezentaci, ve které student zodpovídá dotazy a připomínky ze strany členů komise či hostů.

Kopie závěrečné práce se vrací studentovi, originál zůstává na FIT (archivuje se 10 let).

Klasifikace obhajoby

Obhajobu závěrečné práce klasifikuje komise s přihlédnutím k návrhu klasifikace hodnocení vedoucího a posudku oponenta.

Neobhájeno

V případě, že student neobhájí ZP, děkan na základě doporučení zkušební komise pro SZZ rozhodne, zda student vypracuje novou ZP:

 1. se stejným zadáním a stejným vedoucím, nebo
 2. se stejným zadáním a jiným vedoucím, nebo
 3. s jiným zadáním a stejným vedoucím, nebo
 4. s jiným zadáním a jiným vedoucím.