Jdi na navigaci předmětu

Hodnocení

Bodování tohoto předmětu probíhá v systému grades.fit.cvut.cz.

Podmínky pro získání zápočtu

 • V průběhu semestru budou zadány dva domácí úkoly ve formě předpřipravených Jupyter notebooků se zadáním a daty.
 • Podrobnější informace o zadání a vypracování domácích úkolů jsou uvedeny v sekci Domácí úkoly.
 • Za každý z domácích úkolů lze získat až 25 bodů.
 • Zápočet získáte, pokud budete mít z možných 50 bodů za úkoly alespoň 25 bodů.

Podmínky pro úspěšné složení zkoušky

 • Zkouška bude ústní, budete vyzkoušeni ze dvou otázek vybraných z tohoto seznamu.
 • Po obdržení otázek budete mít alespoň 20 minut na přípravu odpovědí.
 • Z každé otázky můžete získat až 25 bodů.
 • Celkem tedy můžete ze zkoušky získat až 50 bodů.
 • Není přitom žádný minimální nutný počet bodů, který je třeba ze zkoušky získat.
 • Pokud student/ka u zkoušky prokáže zásadní neznalost, může zkoušející použít právo veta a zkoušku ukončit jako neúspěšnou.

Organizace zkouškových termínů

 • Termíny zkoušek budou s předstihem vypsány v KOS.
 • Nejpozději den před konáním zkoušky, na kterou jste přihlášeni, obdržíte emailem oznámení, abyste si v grades v kolonce "čas ústní zk." přečetli, v kolik hodin se máte do zkouškové místnosti dostavit.
 • V den zkoušky se pak v uvedeném čase dostavíte a obdržíte dvě otázky.
 • Poté budete mít alespoň 20 minut na přípravu odpovědí a poté v nejbližším možném čase se zkoušejícími Vaše odpovědi na otázky projdete.
 • V průběhu zkoušky mohou vzniknout různé neočekávané průtahy a zpoždění a proto prosím buďte připraveni věnovat zkoušce cca 1-2 hodiny.

Výsledná známka

V případě úspěchu u zkoušky se výsledná známka odvodí ze součtu bodů ze semestru a ze zkoušky.

Převod standardní bodovací stupnice na známky je popsán následující tabulkou.

ZnámkaBodové rozmezíSlovní hodnocení
A90 a vícevýborně
B80-89velmi dobře
C70-79dobře
D60-69uspokojivě
E50-59dostatečně
Fméně než 50nedostatečně

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT, který najdete na stránce s vnitřními předpisy ČVUT.