Jdi na navigaci předmětu

10: Paralelní výpočty a profilování

Tento notebook je výukovým materiálem v předmětu BI-JUL.21 vyučovaném v zimním semestru akademického roku 2021/2022 Tomášem Kalvodou. Tvorba těchto materiálů byla podpořena NVS FIT.

Hlavní stránkou předmětu, kde jsou i další notebooky a zajímavé informace, je jeho Course Pages stránka.

versioninfo()

1. Úvod

V Julia prostředí se můžeme setkat s čtyřmi druhy paralelismu:

 1. asynchroní "tasky" (coroutines),
 2. více vláknové výpočty (multi-threading),
 3. distribuované výpočty (distributed computing),
 4. výpočty na GPU.

V tomto notebooku se zaměříme na druhý bod a třetí bod. Prezentace bude více experimentální. Zájemci mohou prozkoumat následující balíčky a zdroje


2. Paralelní výpočty


2.1: Více vláknové výpočty

Julia nám umožňuje mezi vlákna rozdělovat tasky, vlákna sdílí paměťové prostředky.

Z příkazové řádky můžeme Julia spustit s více vlákny pomocí přepínače -t/--threads:

$ julia -t4
        _
  _    _ _(_)_   | Documentation: https://docs.julialang.org
 (_)   | (_) (_)  |
  _ _  _| |_ __ _  | Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
 | | | | | | |/ _` | |
 | | |_| | | | (_| | | Version 1.6.3 (2021-09-23)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| | 
|__/          |

julia> Threads.nthreads()
4

Pokud chceme pracovat s více vlákny i v Jupyter notebooku/labu tak musíme nastavit proměnnou prostředí JULIA_NUM_THREADS na požadovaný počet vláken. Pokud toto provedete (například pomocí export JULIA_NUM_THREADS=4 na Linuxu), pak by vám výstup následující buňky měl dát 4.

Threads.nthreads()

Pokud jste spustili Jupyter notebook/lab standardním způsobem, pravděpodobně je výstup předešlé buňky 1.


Threads.@threads makro

Toto makro z modulu Threads slouží k jednoduchému paralelizování for cyklu. Pokud ho aplikujeme na for cyklus, tak Julia rozdělí práci rovnoměrně (co do počtu prvků v iterátoru) mezi jednotlivá vlákna a počká až všechny vykonají svou práci.

Aktuálně (tj. zima 2021) je k dispozici pouze toto "statické" rozdělení práce, v budoucnou přibudou i další možné strategie, což se už stalo (viz dokumentaci zmíněného makra, k dispozici máme přepínače :dynamic a :static). Toto je samozřejmě vhodné pouze pokud každý z úkonů v cyklu trvá přibližně stejně dlouho.

Jako jednoduchý názorný příklad uvažme pole nul a do každého zapišme id vlákna. Nejprve znovu zkontrolujme, že nám běží jádro s více vlákny:

Threads.nthreads()

Julia vlákna interně čísluje od 1. Demonstrační příklad je tedy následující:

zrs = zeros(Int64, 10)

for j in 1:10
  zrs[j] = Threads.threadid()
end

zrs
# pole o deseti prvcích
L  = 13
zrs = zeros(Int64, L)

Threads.@threads :dynamic for j in 1:L
  # do každého prvku zapíšeme id vlákna
  zrs[j] = Threads.threadid()
end

zrs
# pole o deseti prvcích
L  = 13
zrs = zeros(Int64, L)

Threads.@threads :static for j in 1:L
  # do každého prvku zapíšeme id vlákna
  zrs[j] = Threads.threadid()
end

zrs

Co když každý krok trvá jinou dobu?

# pole o deseti prvcích
L  = 100
zrs = zeros(Int64, L)

Threads.@threads :dynamic for j in 1:L
  sleep(rand()/2)
  # do každého prvku zapíšeme id vlákna
  zrs[j] = Threads.threadid()
end

zrs
# pole o deseti prvcích
L  = 100
zrs = zeros(Int64, L)

Threads.@threads :static for j in 1:L
  sleep(rand()/2)
  # do každého prvku zapíšeme id vlákna
  zrs[j] = Threads.threadid()
end

zrs

Threads.@spawn makro, fetch a wait

@spawn makro z modulu Threads dokáže zadat práci nějakému vláknu bez čekání na výsledek. Jeho návratová hodnota je typu Task, pomocí které můžeme později výsledek získat pomocí metody fetch nebo počkat až výpočet doběhne pomocí metody wait.

using BenchmarkTools
Threads.nthreads()

Jako demonstrační příklad si představme následující ospalou funkci:

"""
Chvilku spinkej a pak vrať 42!
"""
function sleepy_function(t=2)
  sleep(t)
  return 42
end 

Představme si, že chceme zavolat tuto funkci tolikrát, kolik máme k dispozici vláken a poté výsledky sečíst. Nejprve sériově:

function f()
  values = zeros(Int64, Threads.nthreads())

  for j = 1:Threads.nthreads()
    values[j] = sleepy_function()
  end

  return sum(values)
end

Jaký je výsledek?

f()

Kolik času to zabralo?

@benchmark f()

Osm sekund je přesně to co jsme čekali. Pojďme tuto funkci nyní skutečně paralelizovat a to rovnou dvěma způsoby:

"""
@spawn-fetch verze.
"""
function g()
  values = Array{Task}(undef, Threads.nthreads())

  for j = 1:Threads.nthreads()
    values[j] = Threads.@spawn sleepy_function()
  end

  return sum(fetch.(values))
end

"""
@threads verze.
"""
function h()
  values = zeros(Int64, Threads.nthreads())

  Threads.@threads :dynamic for j = 1:Threads.nthreads()
    values[j] = sleepy_function()
  end

  return sum(values)
end

"""
@threads verze.
"""
function ch()
  values = zeros(Int64, Threads.nthreads())

  Threads.@threads :static for j = 1:Threads.nthreads()
    values[j] = sleepy_function()
  end

  return sum(values)
end
g()
h()
ch()
@benchmark g()
@benchmark h()
@benchmark ch()

Opět, dvě sekundy na čtyřech vláknech jsou přesně to co jsme čekali.


Cvičení, resp. poznámka k 1. domácímu úkolu (z roku 2021)

Porovnejme rychlost několika způsobů jak k jednomu řádku matice přičíst násobek jiného řádku matice (úloha z prvního domácího úkolu). Rozebrme rozdíly mezi jednotlivými přístupy.

function add1!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  m[target, :] += α * m[source, :]
end

function add2!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  m[target, :] += α .* m[source, :]
end

function add3!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  for j in axes(m, 2)
    m[target, j] += α * m[source, j]
  end
end

function add4!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  @inbounds for j in axes(m, 2)
    m[target, j] += α * m[source, j]
  end
end

function add5!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  @simd for j in axes(m, 2)
    @inbounds m[target, j] += α * m[source, j]
  end
end

function add6!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  @simd for j in axes(m, 2)
    m[target, j] += α * m[source, j]
  end
end

function add7!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  Threads.@threads :dynamic for j in axes(m, 2)
    @inbounds m[target, j] += α * m[source, j]
  end
end

function add8!(m::Matrix{T}, α::T, source::Integer, target::Integer) where { T <: Number }
  Threads.@threads :static for j in axes(m, 2)
    @inbounds m[target, j] += α * m[source, j]
  end
end
using BenchmarkTools

mat = 20 * (rand(4, 10^8) .- 10);
@benchmark add1!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add2!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add3!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add4!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add5!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add6!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add7!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))
@benchmark add8!(a, -2.376, 1, 2) setup=(a=copy(mat))

Jaký učiníme závěr z těchto experimentů?


Cvičení: Paralelizace výpočtu Julia fraktálu

Pojďme se vrátit k dřívějšímu příkladu na výpočet Julia fraktálu (notebook bi-jul-07.ipynb). Aby se nám kód dobře paralelizoval, tak ho lehce rozdělíme:

using PyPlot, BenchmarkTools

"""
Výpočet počtu iterací `f` v bodě `z` nutných k opuštění koule o poloměru `R` a středu
v počátku komplexní roviny.
"""
function julia_iterations(z::Complex{Float64}, f::Function, R::Float64; imax::Int64=1000)
  for n = 1:imax
    z = f(z)
    if abs(z) > R
      return n
    end
  end
  
  return imax
end

"""
Sériový výpočet Julia fraktálu.
"""
function julia_matrix!(c::Complex{Float64}, R::Float64, reals, imags, data; imax::Int64=1000)
  f(u) = u^2 + c  
  
  for j = axes(reals, 1), k = axes(imags, 1)
    data[j, k] = julia_iterations(reals[j] + 1im * imags[k], f, R, imax = imax)
  end
end

Následující výpočet zatím není paralelizovaný, ověřme jeho základní funkčnost.

res = LinRange(-2, 2, 1000)
ims = LinRange(-1, 1, 600)
data = zeros(Int64, length(res), length(ims))
julia_matrix!(-0.8 + 0.156im, 10.0, res, ims, data)

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(transpose(data), extent=[res[1], res[end], ims[1], ims[end]])

A podívejme se na dobu běhu.

@benchmark julia_matrix!(-0.8 + 0.156im, 10.0, $res, $ims, $data)

Kolik máme k dispozici vláken? Případně nastavte proměnnou prostředí JULIA_NUM_THREADS před spuštěním Jupyter notebooku/labu.

Threads.nthreads()

Paralelizace se v tomto případě zdá poměrně přímočarou. Ovšem každý "job" (iterace ff) nepoběží úplně stejně dlouho. Pozor, Threads.@threads zatím nepodporuje "složené cykly", musíme kód přepsat pomocí dvou vnořených for cyklů (tj. paralelizujeme plnění matice po řádcích):

function julia_matrix_p1!(c::Complex{Float64}, R::Float64, reals, imags, data; imax::Int64=1000)
  f(u) = u^2 + c  
  
  Threads.@threads for j = axes(reals, 1)
    for k = axes(imags, 1)
      data[j, k] = julia_iterations(reals[j] + 1im * imags[k], f, R, imax = imax)
    end
  end
end
res = LinRange(-2, 2, 1000)
ims = LinRange(-1, 1, 600)
data = zeros(Int64, length(res), length(ims))
julia_matrix_p1!(-0.8 + 0.156im, 10.0, res, ims, data)

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(transpose(data), extent=[res[1], res[end], ims[1], ims[end]])
@benchmark julia_matrix_p1!(-0.8 + 0.156im, 10.0, $res, $ims, $data)

Získali jsme přibližně trojnásobné zrychlení.

function julia_matrix_p2!(c::Complex{Float64}, R::Float64, reals, imags, data; imax::Int64=1000)
  f(u) = u^2 + c  
  
  Threads.@threads :static for j = axes(reals, 1)
    for k = axes(imags, 1)
      data[j, k] = julia_iterations(reals[j] + 1im * imags[k], f, R, imax = imax)
    end
  end
end
res = LinRange(-2, 2, 1000)
ims = LinRange(-1, 1, 600)
data = zeros(Int64, length(res), length(ims))
julia_matrix_p2!(-0.8 + 0.156im, 10.0, res, ims, data)

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(transpose(data), extent=[res[1], res[end], ims[1], ims[end]])
@benchmark julia_matrix_p2!(-0.8 + 0.156im, 10.0, $res, $ims, $data)

Zkusme aleternativní přístup pomocí @sync a Threads.@spawn. V tomto případě opět ručně iterujeme přes řádky matice.

function julia_matrix_p3!(c::Complex{Float64}, R::Float64, reals, imags, data; imax::Int64=1000)
  f(u) = u^2 + c  
  nthreads = Threads.nthreads()
  
  @sync for t in 1:nthreads
    Threads.@spawn for j = t:nthreads:length(reals), k = axes(imags, 1)
      data[j, k] = julia_iterations(reals[j] + 1im * imags[k], f, R, imax = imax)
    end
  end
end
res = LinRange(-2, 2, 1000)
ims = LinRange(-1, 1, 600)
data = zeros(Int64, length(res), length(ims))
julia_matrix_p3!(-0.8 + 0.156im, 10.0, res, ims, data)

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(transpose(data), extent=[res[1], res[end], ims[1], ims[end]])
@benchmark julia_matrix_p3!(-0.8 + 0.156im, 10.0, $res, $ims, $data)

To je prakticky stejný výsledek, o fous rychlejší!

res = LinRange(-0.4, 0.4, 2000)
ims = LinRange(-0.6, -0.1, 1600)
data = zeros(Int64, length(res), length(ims))
julia_matrix_p3!(-0.8 + 0.156im, 300.0, res, ims, data, imax=1000)

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(transpose(data), extent=[res[1], res[end], ims[1], ims[end]])
res = LinRange(-0.4, 0.4, 2000)
ims = LinRange(-0.6, -0.1, 1600)
data = zeros(Int64, length(res), length(ims))
julia_matrix_p1!(-0.8 + 0.156im, 300.0, res, ims, data, imax=1000)

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(transpose(data), extent=[res[1], res[end], ims[1], ims[end]])

2.2 Distribuované výpočty

Pokud chceme využít k výpočtům více strojů, například celé clustery, můžeme k tomu použít modul Distributed ze standardní knihovny. Julia procesy pak běží odděleně (potenciálně i na jiných strojích) a kontrola běhu programu se stává obtížnější/zábavnější.

Procesy jsou opět číslovány od jedné. Ten s id rovným jedné odpovídá procesu v němž běží REPL/Jupyter (interaktivní sezení).

Pokud chceme spustit Julia s více procesy (workery) na jednom stroji, použijeme k tomu přepínač -p/--procs. Například požadujeme-li čtyři procesy na jednom stroji:

$ julia -p 4
        _
  _    _ _(_)_   | Documentation: https://docs.julialang.org
 (_)   | (_) (_)  |
  _ _  _| |_ __ _  | Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
 | | | | | | |/ _` | |
 | | |_| | | | (_| | | Version 1.6.3 (2021-09-23)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| | Official https://julialang.org/ release
|__/          |

julia> nworkers()
4

Pokud chceme spustit více procesů na více strojích, musíme tyto uvést v souboru a ten předat Julia při spuštění pomocí argumentu --machine-file FILE. Pro komunikaci se používá ssh protokol (bez hesla, klíč), řádek v daném souboru má formát [count*][user@]host[:port] [bind_addr[:port]].user (výchozí hodnota user je aktuální uživatel).

Alternativně lze procesy přidávat/odebírat programově pomocí metod addprocs/rmprocs z modulu Distributed. Viz jejich dokumentaci.

Pokud Julia spustíme tímto způsobem, tak automaticky dojde k importu modulu Distributed.

Logika kontroly výpočtu je podobná jako u více vláknových výpočtů. Máme k dispozici následující makra/metody:

 • nworkers(): počet procesů (workerů),
 • workers(): pole s id workerů,
 • @spawnat ID EXPRESSION: vyhodnotí výraz EXPRESSION na procesu s id ID (může být rovno :any, pokud nám nezáleží na kterém), vrací objekt typu Future.
 • fetch(future), wait(future): získá výsledek vzdáleného výpočtu future, resp. počká na doběhnutí výpočtu.
 • @everywhere EXPRESSION: vyhodnotí výraz EXPRESSION na všech procesech (například funkce, s kterými pracujeme, musí být dostupné všem procesům).
 • pmap(f, array): paralelní map.
 • @distributed [OP] for: paralelní for cyklus s případnou redukcí operátorem OP.

V tento okamžik doporučuji restartovat jupyter notebooku a spustit ho s jedním vláknem.


Demonstrační ukázka: náhodná procházka

Aktuálně nám v Jupyter notebooku pravděpodobně běží Julia s jedním procesem/workerem:

using Distributed
nworkers()
Threads.nthreads()

Zvyšme počet procesů na 4:

addprocs(4)
nworkers()

K demonstraci paralelizace zvolme modelování tzv. diskrétní náhodné procházky. Představme si opilého chodce, který vyráží na procházku z bodu 00 na reálné ose a v každém kroku si s pravděpodobností 0.5 vybere jednotkový krok vpravo, nebo vlevo.

Do jaké vzdálenosti od počátku se dostane po n=1000000n=1\,000\,000 krocích? Jak bude vypadat hustota pravděpodobnosti, že se po těchto nn krocích nachází v jistém bodě kZk \in \mathbb{Z}?

K experimentálnímu zodpovězení těchto otázek budeme potřebovat tyto procházky simulovat mnohokrát. To je ideální příležitost pro paralelizaci. Sestrojme nejprve sériové řešení:

function random_walk(steps)
  position = 0
  
  for _ in 1:steps
    if rand() >= 0.5
      position += 1
    else
      position -= 1
    end
  end
  
  return position
end

Vygenerujme sériově 10 takovýchto náhodných procházek o 1000 krocích.

function get_walks(n, steps)
  return [ random_walk(steps) for _ in 1:n ]
end

get_walks(10, 1000)

Kolik času nám zabere 1000010\,000 procházek o stejném počtu kroků?

@time get_walks(10_000, 10_000);

Nejprve musíme naší funkci vykonávající náhodnou procházku zadefinovat i v ostatních procesech. Teď by v našem procesu výpočet prošel, ale v jiném ne:

t = @spawnat 1 random_walk(100) # v tento okamžik OK
fetch(t)
t = @spawnat 2 random_walk(100) # v tento okamžik selže
fetch(t)

Stačí použít makro @everywhere (typicky můžeme udělat třeba @everywhere include("common.jl"), kde v daném souboru máme kód pořebný k provádění výpočtů).

@everywhere function random_walk(steps)
  position = 0
  
  for _ in 1:steps
    if rand() >= 0.5
      position += 1
    else
      position -= 1
    end
  end
  
  return position
end
# @everywhere include("source.jl")

Pro jistotu zkontrolujme, že vše funguje tak jak očekáváme.

t = @spawnat 3 random_walk(100)
fetch(t)

K samotné paralelizaci použijeme metodu pmap nebo paralelní for cyklus (makro @distributed). pmap rozděluje práci prvek po prvku a hodí se proto na úlohy, které jsou větší, nebo nerovnoměrné. Naopak @distributed for rozdělí práci mezi workery najednou.

function get_walks_p1(n, steps)
  output = fill(steps, n)
  output = pmap(random_walk, output)
  return output
end
get_walks_p1(10, 1000)

Kolik času nám zabere 1000010\,000 procházek o stejném počtu kroků?

@time get_walks_p1(10_000, 10_000);

Při použití paralelního for cyklu potřebujeme mít možnost zaznamenávat výsledky do sdílené paměti. Přesně k tomu slouží SharedArrays.

using SharedArrays

function get_walks_p2(n, steps)
  output = SharedArray{Int64}(n)
  
  @sync @distributed for j = 1:n
    output[j] = random_walk(steps)
  end
  
  return output
end
get_walks_p2(10, 1000)

Kolik času nám zabere 1000010\,000 procházek o stejném počtu kroků?

@time get_walks_p2(10_000, 10_000);

Proč byl bylo řešení s pmap nejpomalejší? Protože úloha, kterou řešíme byla příliš jednoduchá a výhoda paralelizace byla utopena v komunikaci mezi procesy (pmap distribuje každou z úloh zvlášť).

Ukažme si tento efekt na ještě jednodušším příkladě, uvažme jednoduchý výpočet kvadrátu a faktorizaci.

@everywhere begin
  using Primes
  f(n) = n^2    # "levná" operace
  g(n) = factor(n) # "drahá" operace
end

A tři různé způsoby výpočtu těchto funkcí v jistém rozsahu.

function serial(func, rng)
  map(func, rng)
end

function para2(func, rng)
  pmap(func, rng)
end

function para3(func, rng)
  @sync @distributed for j in rng
    func(j)
  end
end

integer_range = BigInt(10^18):BigInt(10^18 + 1000)

Výpočty kvadrátů:

@time serial(f, integer_range);
@time para2(f, integer_range);
@time para3(f, integer_range);

Výpočty faktorizací.

@time serial(g, integer_range);
@time para2(g, integer_range);
@time para3(g, integer_range);

Vraťme se zpět k naší náhodné procházce, napočtětem 10000 procházek o milionu krocích (hodně bloudící opilec):

ws = get_walks_p2(10_000, 1_000_000)
using PyPlot
hist(ws, bins=1000);

Chudák opilec se tedy bude nejpravděpodobněji nacházet v bodě 0. Spočtěme si pár statistických ukazatelů.

using Statistics
mean(ws)
median(ws)
std(ws)
minimum(ws), maximum(ws)

Cvičení: Collatz conjecture

Collatzova hypotéza je pravděpodobně jedním z nejznámějších nevyřešených matematických problémů, které je možné formulovat pomocí naprosto elementárních prostředků. Uvažme zobrazení f(n)={n/2,n je sudeˊ,3n+1,n je licheˊ.f(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ je sudé}, \\ 3n+1, & n \text{ je liché}. \end{cases} Collatzova hypotéza pak zní: Pro každé přirozené nn existuje přirozené kk takové, že fk(n)=1f^{\circ k}(n) = 1.

nworkers()

Definujme metodu collatz, která pro dané nn provede Collatzovu iteraci a vrátí počet iterací nutný k dosažení 11

@everywhere function collatz(n)
  i = 0
  
  while n != 1
    if iseven(n)
      n = div(n, 2)
    else
      n = 3n + 1
    end
    
    i += 1
  end
  
  return i
end

Prvních pár hodnot:

[ collatz(n) for n = 1:10 ]

Uvažme opět dvě možné paralelizace (pomocí pmap a pomocí @distributed for):

using SharedArrays

function collatz_pmap(nmax)
  pmap(collatz, 1:nmax)
end

function collatz_dfor(nmax)
  data = SharedArray{Int64}(nmax)
  
  @sync @distributed for n = 1:nmax
    data[n] = collatz(n)
  end
  
  return data
end
@time collatz_pmap(1_000_000)
@time collatz_dfor(1_000_000)

Evidentně jsou jednotlivé iterace stále dost levné, takže druhá varianta vítězí. Napočtěme si pořádnou dávku dat:

@time iterations = collatz_dfor(10^8)
using DataFrames, PyPlot

df = DataFrame(:n => 1:10^8, :iterations => iterations)

Jak vypadá distribuce počtu iterací na prvních pár číslech?

plt.xlabel(L"n")
plt.ylabel("iterations")
scatter(df.n[1:1_000_000], df.iterations[1:1_000_000], s=1)

Jaká je distribuce počtu iterací?

counts = combine(groupby(df, :iterations), nrow => :count)
plt.xlabel("iterations")
plt.ylabel("count")
scatter(counts.iterations, counts.count, s=1)

3. Profilování

Profilování pomáhá při snaze vylepšit výkon naší implementace. Oproti obyčejným benchmarkům, které jsme si ukazovali dříve, se snažíme profilováním zjistit co je podstatné pro dobu běhu programu.

V Julia lze použít modul Profile ze standardní knihovny, který sleduje běh programu a zaznamenává kde běh "tráví nejvíce času". Profile periodicky zaznamenává backtrace aktuálně prováděného řádku kódu a tyto údaje agreguje.


3.1 Ukázka

Názornější bude asi jednoduchá ukázka na nějaké elementární funkci. Uvažme následující funkci, která vyhodnocuje funkční hodnotu polynomu p(x)=k=0nakxkp(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k zadaného pomocí vektoru koeficientů [a[0], a[1], ..., a[n]]. Naivní implementace by byla následující:

function poly_eval_v1(coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = zero(T)
  for k in 1:length(coeffs)
    value += coeffs[k] * x^(k - 1)
  end
  
  return value
end
poly_eval_v1 (generic function with 1 method)

Před profilování je dobré funkci alespoň jednou vyhodnotit a tím vyvolat její kompilaci (JIT). Jinak budeme profilovat LLVM kompilátor.

poly_eval_v1([1.0, 2.0], 10.0)
21.0

Nejprve musíme importovat zmíněný modul.

using Profile

A poté k měření použít makro @profile. Také použijeme větší vstup, aby bylo co měřit. Zdůrazněme, že Profile nesleduje každý krok programu, jen po jistých časových krocích zkontroluje běh programu. To má jistě své výhody (malé zpomalení samotného výpočtu) i nevýhody (ne zcela přesné měření). Toto makro akumuluje výsledky i z několika běhů. Pokud chceme předchozí data odstranit, použijeme k tomu metodu Profile.clear().

Profile.clear()
coeffs = rand(10^8)
@profile poly_eval_v1(coeffs, -0.8945)
0.3855995607565534

K zobrazení dat o běhu programu můžeme použít hned několik nástrojů. Základní je zobrazení přímo pomocí metody print z modulu Profile:

Profile.print()
Overhead ╎ [+additional indent] Count File:Line; Function
=========================================================
  ╎9213 @Base/task.jl:484; (::IJulia.var"#15#18")()
  ╎ 9213 ...lia/src/eventloop.jl:8; eventloop(socket::ZMQ.Socket)
  ╎ 9213 @Base/essentials.jl:726; invokelatest
  ╎  9213 @Base/essentials.jl:729; #invokelatest#2
  ╎  9213 ...execute_request.jl:67; execute_request(socket::ZMQ.S...
  ╎   9213 ...SoftGlobalScope.jl:65; softscope_include_string(m::...
  ╎  ╎ 9213 @Base/loading.jl:1428; include_string(mapexpr::typ...
  1╎  ╎ 9213 @Base/boot.jl:368; eval
  ╎  ╎  9086 In[1]:4; poly_eval_v1(coeffs::Vect...
 37╎  ╎  37  @Base/array.jl:924; getindex
 27╎  ╎  27  @Base/float.jl:385; *
 79╎  ╎  79  @Base/float.jl:383; +
 23╎  ╎  23  @Base/math.jl:0; ^
 32╎  ╎  8920 @Base/math.jl:1046; ^
 122╎  ╎   122 @Base/math.jl:0; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎   1  @Base/math.jl:1053; pow_body(x::Float64, n::...
  1╎  ╎  ╎ 1  @Base/int.jl:83; <
 315╎  ╎   600 @Base/math.jl:1060; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎  ╎ 285 @Base/operators.jl:382; >
 285╎  ╎  ╎ 285 @Base/int.jl:83; <
  ╎  ╎   305 @Base/math.jl:1061; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎  ╎ 305 @Base/operators.jl:382; >
 305╎  ╎  ╎ 305 @Base/int.jl:83; <
  ╎  ╎   1482 @Base/math.jl:1062; pow_body(x::Float64, n::...
 177╎  ╎  ╎ 177 @Base/float.jl:385; *
1305╎  ╎  ╎ 1305 @Base/float.jl:388; muladd
  ╎  ╎   1393 @Base/math.jl:1063; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎  ╎ 1155 @Base/math.jl:47; two_mul
1155╎  ╎  ╎ 1155 @Base/float.jl:385; *
  ╎  ╎  ╎ 238 @Base/math.jl:48; two_mul
  ╎  ╎  ╎ 238 ...e/floatfuncs.jl:422; fma
 238╎  ╎  ╎  238 .../floatfuncs.jl:417; fma_llvm
  ╎  ╎   1253 @Base/math.jl:1064; pow_body(x::Float64, n::...
1253╎  ╎  ╎ 1253 @Base/float.jl:383; +
  ╎  ╎   984 @Base/math.jl:1066; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎  ╎ 984 @Base/operators.jl:591; *
 793╎  ╎  ╎ 793 @Base/float.jl:385; *
  ╎  ╎  ╎ 191 @Base/promotion.jl:389; *
 191╎  ╎  ╎  191 @Base/float.jl:385; *
  ╎  ╎   1204 @Base/math.jl:1067; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎  ╎ 1023 @Base/math.jl:47; two_mul
1023╎  ╎  ╎ 1023 @Base/float.jl:385; *
  ╎  ╎  ╎ 181 @Base/math.jl:48; two_mul
  ╎  ╎  ╎ 181 ...e/floatfuncs.jl:422; fma
 181╎  ╎  ╎  181 .../floatfuncs.jl:417; fma_llvm
  ╎  ╎   76  @Base/math.jl:1068; pow_body(x::Float64, n::...
 76╎  ╎  ╎ 76  @Base/float.jl:383; +
  ╎  ╎   1124 @Base/math.jl:1069; pow_body(x::Float64, n::...
  ╎  ╎  ╎ 1124 @Base/int.jl:505; >>>
1123╎  ╎  ╎ 1124 @Base/int.jl:497; >>>
  ╎  ╎   7  @Base/math.jl:1071; pow_body(x::Float64, n::...
  7╎  ╎  ╎ 7  @Base/float.jl:388; muladd
  ╎  ╎   337 @Base/math.jl:1072; pow_body(x::Float64, n::...
 84╎  ╎  ╎ 84  ...e/essentials.jl:489; ifelse
  ╎  ╎  ╎ 148 @Base/float.jl:499; isfinite
 148╎  ╎  ╎ 148 @Base/float.jl:384; -
 105╎  ╎  ╎ 105 @Base/float.jl:388; muladd
  ╎  ╎  124 In[1]:5; poly_eval_v1(coeffs::Vect...
  ╎  ╎  124 @Base/range.jl:883; iterate
 124╎  ╎   124 @Base/promotion.jl:477; ==
  ╎  ╎  2  @Base/math.jl:1052; pow_body(x::Float64, n::I...
  2╎  ╎  2  @Base/promotion.jl:477; ==
Total snapshots: 9215. Utilization: 100% across all threads and tasks. Use the `groupby` kwarg to break down by thread and/or task

Alternativně:

Profile.print(format=:flat)
 Count Overhead File          Line Function
 ===== ======== ====          ==== ========
 9086     0 In[1]           4 poly_eval_v1(coeffs::Vector{Flo...
  124     0 In[1]           5 poly_eval_v1(coeffs::Vector{Flo...
  37     0 @Base/array.jl      924 getindex
 9213     0 @Base/boot.jl      368 eval
 9213     0 @Base/essentials.jl   729 #invokelatest#2
  84     0 @Base/essentials.jl   489 ifelse
 9213     0 @Base/essentials.jl   726 invokelatest
 3366     0 @Base/float.jl      385 *
 1408     0 @Base/float.jl      383 +
  148     0 @Base/float.jl      384 -
  148     0 @Base/float.jl      499 isfinite
 1417     0 @Base/float.jl      388 muladd
  419     0 @Base/floatfuncs.jl   422 fma
  419     0 @Base/floatfuncs.jl   417 fma_llvm
  591     0 @Base/int.jl       83 <
 1124     0 @Base/int.jl       497 >>>
 1124     0 @Base/int.jl       505 >>>
 9213     0 @Base/loading.jl    1428 include_string(mapexpr::typeof(...
  23     0 @Base/math.jl       ? ^
 8920     0 @Base/math.jl      1046 ^
  122     0 @Base/math.jl       ? pow_body(x::Float64, n::Int64)
   2     0 @Base/math.jl      1052 pow_body(x::Float64, n::Int64)
   1     0 @Base/math.jl      1053 pow_body(x::Float64, n::Int64)
  600     0 @Base/math.jl      1060 pow_body(x::Float64, n::Int64)
  305     0 @Base/math.jl      1061 pow_body(x::Float64, n::Int64)
 1482     0 @Base/math.jl      1062 pow_body(x::Float64, n::Int64)
 1393     0 @Base/math.jl      1063 pow_body(x::Float64, n::Int64)
 1253     0 @Base/math.jl      1064 pow_body(x::Float64, n::Int64)
  984     0 @Base/math.jl      1066 pow_body(x::Float64, n::Int64)
 1204     0 @Base/math.jl      1067 pow_body(x::Float64, n::Int64)
  76     0 @Base/math.jl      1068 pow_body(x::Float64, n::Int64)
 1124     0 @Base/math.jl      1069 pow_body(x::Float64, n::Int64)
   7     0 @Base/math.jl      1071 pow_body(x::Float64, n::Int64)
  337     0 @Base/math.jl      1072 pow_body(x::Float64, n::Int64)
 2178     0 @Base/math.jl       47 two_mul
  419     0 @Base/math.jl       48 two_mul
  984     0 @Base/operators.jl    591 *
  590     0 @Base/operators.jl    382 >
  191     0 @Base/promotion.jl    389 *
  126     0 @Base/promotion.jl    477 ==
  124     0 @Base/range.jl      883 iterate
 9213   9213 @Base/task.jl      484 (::IJulia.var"#15#18")()
 9213     0 ...ia/src/eventloop.jl   8 eventloop(socket::ZMQ.Socket)
 9213     0 .../execute_request.jl  67 execute_request(socket::ZMQ.Soc...
 9213     0 .../SoftGlobalScope.jl  65 softscope_include_string(m::Mod...
Total snapshots: 9215 (100% utilization across all threads and tasks. Use the `groupby` kwarg to break down by thread and/or task)

Na cvičení kontaktně podrobně rozebereme tento výpis. Zde textově by to bylo poměrně komplikované.

Úvodní část souvisí s IJulia komunikací s notebookem. Co jistě v obou výrazech vidíme, je vyčnívající řádek

 5237   5234 @Base/math.jl      920 ^

Tj. náš kód tráví hodně času umocňováním.

Vedle textového znázornění můžeme použít i grafické, například pomocí balíčku ProfileSVG.jl (tj. ] add ProfileSVG).

using ProfileSVG
@profview poly_eval_v1(coeffs, -0.8945)
Profile results in :-1 #15 in task.jl:484 eventloop in eventloop.jl:8 invokelatest in essentials.jl:726 #invokelatest#2 in essentials.jl:729 execute_request in execute_request.jl:67 softscope_include_string in SoftGlobalScope.jl:65 include_string in loading.jl:1428 eval in boot.jl:368 poly_eval_v1 in In[1]:4 getindex in array.jl:924 * in float.jl:385 + in float.jl:383 ^ in math.jl:0 ^ in math.jl:1046 pow_body in math.jl:0 pow_body in math.jl:1060 &gt; in operators.jl:382 &lt; in int.jl:83 pow_body in math.jl:1061 &gt; in operators.jl:382 &lt; in int.jl:83 pow_body in math.jl:1062 * in float.jl:385 muladd in float.jl:388 pow_body in math.jl:1063 two_mul in math.jl:47 * in float.jl:385 two_mul in math.jl:48 fma in floatfuncs.jl:422 fma_llvm in floatfuncs.jl:417 pow_body in math.jl:1064 + in float.jl:383 pow_body in math.jl:1066 * in operators.jl:591 * in float.jl:385 * in promotion.jl:389 * in float.jl:385 pow_body in math.jl:1067 two_mul in math.jl:47 * in float.jl:385 two_mul in math.jl:48 fma in floatfuncs.jl:422 fma_llvm in floatfuncs.jl:417 pow_body in math.jl:1068 + in float.jl:383 pow_body in math.jl:1069 &gt;&gt;&gt; in int.jl:505 &gt;&gt;&gt; in int.jl:497 pow_body in math.jl:1071 * in float.jl:385 muladd in float.jl:388 pow_body in math.jl:1072 ifelse in essentials.jl:489 isfinite in float.jl:499 - in float.jl:384 muladd in float.jl:388 poly_eval_v1 in In[1]:5 iterate in range.jl:883 == in promotion.jl:477 pow_body in math.jl:1052 == in promotion.jl:477

Opět vidíme, že umocňování je nejnáročnější.


3.2 Vylepšení I

Mohli bychom tedy nějak počet umocňování zmenšit? Zcela jistě! Můžeme se ho úplně zbavit!

function poly_eval_v2(coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = zero(T)
  powx = one(T)
  
  for k in 1:length(coeffs)
    value += coeffs[k] * powx
    powx *= x
  end
  
  return value
end
poly_eval_v2 (generic function with 1 method)
poly_eval_v2([1., 2., 3.], 10.)
321.0
Profile.clear()
@profile poly_eval_v2(coeffs, -0.8945)
0.3855995607565533
Profile.print()
Overhead ╎ [+additional indent] Count File:Line; Function
=========================================================
  ╎7852 @Base/task.jl:484; (::IJulia.var"#15#18")()
  ╎ 7852 ...lia/src/eventloop.jl:8; eventloop(socket::ZMQ.Socket)
  ╎ 7852 @Base/essentials.jl:726; invokelatest
  ╎  7852 @Base/essentials.jl:729; #invokelatest#2
  ╎  7852 ...execute_request.jl:67; execute_request(socket::ZMQ.S...
  ╎   7852 ...SoftGlobalScope.jl:65; softscope_include_string(m::...
  ╎  ╎ 7852 @Base/loading.jl:1428; include_string(mapexpr::typ...
  ╎  ╎ 7852 @Base/boot.jl:368; eval
  ╎  ╎  3857 In[9]:6; poly_eval_v2(coeffs::Vector...
 63╎  ╎  63  @Base/float.jl:385; *
3794╎  ╎  3794 @Base/float.jl:383; +
  ╎  ╎  386 In[9]:7; poly_eval_v2(coeffs::Vector...
 386╎  ╎  386 @Base/float.jl:385; *
3608╎  ╎  3609 In[9]:8; poly_eval_v2(coeffs::Vector...
Total snapshots: 7852. Utilization: 100% across all threads and tasks. Use the `groupby` kwarg to break down by thread and/or task
@profview poly_eval_v2(coeffs, -0.8945)
Profile results in :-1 #15 in task.jl:484 eventloop in eventloop.jl:8 invokelatest in essentials.jl:726 #invokelatest#2 in essentials.jl:729 execute_request in execute_request.jl:67 softscope_include_string in SoftGlobalScope.jl:65 include_string in loading.jl:1428 eval in boot.jl:368 poly_eval_v2 in In[9]:6 * in float.jl:385 + in float.jl:383 poly_eval_v2 in In[9]:7 * in float.jl:385 poly_eval_v2 in In[9]:8

Teď vidíme, že ^ vůbec nevoláme a z algebraických operací používáme jen + a *.


3.3 Vylepšení II

Nemohli bychom snížit i počet algebraických operací nutných k vypočtení naší funkční hodnoty? Ano, mohli! Stačí k vyhodnocování použít tzv. Hornerovu metodu, což je pouze oficiální název pro využití distributivního zákona (jiné uzávorkování). Například ax3+bx2+cx+d=((ax+b)x+c)x+d.a x^3 + b x^2 + c x + d = \big((ax + b)x + c\big)x + d.

"""
Vyhodnocování polynomu pomocí Hornerovy metody.
"""
function poly_eval_v3(coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = coeffs[end]
  for k in (length(coeffs)-1):-1:1
    value = value * x + coeffs[k]
  end
  
  return value
end
poly_eval_v3
poly_eval_v3([1., 2., 3.], 10.)
321.0
poly_eval_v3([42.], -2.)
42.0
Profile.clear()
@profile poly_eval_v3(coeffs, -0.8945)
0.3855995607565532
Profile.print()
Overhead ╎ [+additional indent] Count File:Line; Function
=========================================================
  ╎238 @Base/task.jl:484; (::IJulia.var"#15#18")()
  ╎ 238 @IJulia/src/eventloop.jl:8; eventloop(socket::ZMQ.Socket)
  ╎ 238 @Base/essentials.jl:726; invokelatest
  ╎  238 @Base/essentials.jl:729; #invokelatest#2
  ╎  238 .../execute_request.jl:67; execute_request(socket::ZMQ.So...
  ╎   238 .../SoftGlobalScope.jl:65; softscope_include_string(m::Mo...
  ╎  ╎ 238 @Base/loading.jl:1428; include_string(mapexpr::type...
  ╎  ╎ 238 @Base/boot.jl:368; eval
  ╎  ╎  72 In[14]:7; poly_eval_v3(coeffs::Vector{...
 72╎  ╎  72 @Base/float.jl:383; +
  ╎  ╎  166 In[14]:8; poly_eval_v3(coeffs::Vector{...
  ╎  ╎  166 @Base/range.jl:883; iterate
165╎  ╎   166 @Base/promotion.jl:477; ==
Total snapshots: 238. Utilization: 100% across all threads and tasks. Use the `groupby` kwarg to break down by thread and/or task
@profview poly_eval_v3(coeffs, -0.8945)
Profile results in :-1 #15 in task.jl:484 eventloop in eventloop.jl:8 invokelatest in essentials.jl:726 #invokelatest#2 in essentials.jl:729 execute_request in execute_request.jl:67 softscope_include_string in SoftGlobalScope.jl:65 include_string in loading.jl:1428 eval in boot.jl:368 poly_eval_v3 in In[14]:7 + in float.jl:383 poly_eval_v3 in In[14]:8 iterate in range.jl:883 == in promotion.jl:477

Vidíme, že násobení i sčítání proporcionálně jistě zabírá méně času než v předchozím případě.

Pokud se podíváme na profil tak nás asi zaujmou poslední dva řádky:

  ╎  ╎  258 @Base/range.jl:674; iterate
257╎  ╎   258 @Base/promotion.jl:410; ==

Tyto má dle profilu na svědomí řádek 7 v buňce kde definujeme poly_eval_v3, tj.

value = value * x + coeffs[k]

Co se zde děje? Podle popisu půjde spíše o efekt související s iterátorem, resp. for cyklem. Nemohli bychom iterovat efektivněji?

"""
Vyhodnocování polynomu pomocí Hornerovy metody, alternativní iterování.
"""
function poly_eval_v4(reversed_coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = reversed_coeffs[1]
  for k = 2:length(reversed_coeffs)
    value = value * x + reversed_coeffs[k]
  end
  
  return value
end
poly_eval_v4
poly_eval_v4([3., 2., 1.], 10.)
321.0
Profile.clear()
reversed_coeffs = reverse(coeffs)
@profile poly_eval_v4(reversed_coeffs, -0.8945)
0.3855995607565532
Profile.print()
Overhead ╎ [+additional indent] Count File:Line; Function
=========================================================
  ╎224 @Base/task.jl:484; (::IJulia.var"#15#18")()
  ╎ 224 @IJulia/src/eventloop.jl:8; eventloop(socket::ZMQ.Socket)
  ╎ 224 @Base/essentials.jl:726; invokelatest
  ╎  224 @Base/essentials.jl:729; #invokelatest#2
  ╎  224 .../execute_request.jl:67; execute_request(socket::ZMQ.So...
  ╎   224 .../SoftGlobalScope.jl:65; softscope_include_string(m::Mo...
  ╎  ╎ 224 @Base/loading.jl:1428; include_string(mapexpr::type...
  ╎  ╎ 224 @Base/boot.jl:368; eval
  ╎  ╎  109 In[20]:7; poly_eval_v4(reversed_coeffs...
108╎  ╎  109 @Base/float.jl:383; +
115╎  ╎  115 In[20]:8; poly_eval_v4(reversed_coeffs...
Total snapshots: 224. Utilization: 100% across all threads and tasks. Use the `groupby` kwarg to break down by thread and/or task
@profview poly_eval_v4(coeffs, -0.8945)
Profile results in :-1 #15 in task.jl:484 eventloop in eventloop.jl:8 invokelatest in essentials.jl:726 #invokelatest#2 in essentials.jl:729 execute_request in execute_request.jl:67 softscope_include_string in SoftGlobalScope.jl:65 include_string in loading.jl:1428 eval in boot.jl:368 poly_eval_v4 in In[20]:7 + in float.jl:383 poly_eval_v4 in In[20]:8

Zdá se, že jsme lehce ubrali. Zkusme jednotlivé implementace nyní porovnat.

using BenchmarkTools
coeffs = rand(10^6);
@benchmark poly_eval_v1($coeffs, -0.5)
BenchmarkTools.Trial: 33 samples with 1 evaluation.
 Range (min … max): 151.940 ms … 153.603 ms ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time (median):   152.334 ms        ┊ GC (median):  0.00%
 Time (mean ± σ):  152.385 ms ± 319.044 μs ┊ GC (mean ± σ): 0.00% ± 0.00%

     ▁▁     ▃ █                    
 ▄▁▄▄▁▄▄██▄▁▄▄▄▇▁▁▇▄█▁▁█▁▁▁▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄ ▁
 152 ms      Histogram: frequency by time     154 ms <

 Memory estimate: 0 bytes, allocs estimate: 0.
@benchmark poly_eval_v2($coeffs, -0.5)
BenchmarkTools.Trial: 3565 samples with 1 evaluation.
 Range (min … max): 1.392 ms … 1.534 ms ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time (median):   1.398 ms       ┊ GC (median):  0.00%
 Time (mean ± σ):  1.399 ms ± 8.413 μs ┊ GC (mean ± σ): 0.00% ± 0.00%

  █▆ ▂▆▃                          
 ▆███▇█████▇▅▄▄▄▄▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▂▁▂▂▂▂▁▂▂▂▂ ▃
 1.39 ms    Histogram: frequency by time    1.44 ms <

 Memory estimate: 0 bytes, allocs estimate: 0.
@benchmark poly_eval_v3($coeffs, -0.5)
BenchmarkTools.Trial: 2083 samples with 1 evaluation.
 Range (min … max): 2.384 ms … 2.536 ms ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time (median):   2.396 ms       ┊ GC (median):  0.00%
 Time (mean ± σ):  2.397 ms ± 9.233 μs ┊ GC (mean ± σ): 0.00% ± 0.00%

     ▁▂▆███▅▇▅▃▄▃▁ ▁                  
 ▂▂▃▄▇▇▆████████████████▇▇▆▅▅▅▅▄▄▃▃▂▃▃▃▂▃▂▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▂ ▄
 2.38 ms    Histogram: frequency by time    2.43 ms <

 Memory estimate: 0 bytes, allocs estimate: 0.
@benchmark poly_eval_v4($coeffs, -0.5)
BenchmarkTools.Trial: 2101 samples with 1 evaluation.
 Range (min … max): 2.368 ms … 2.462 ms ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time (median):   2.376 ms       ┊ GC (median):  0.00%
 Time (mean ± σ):  2.377 ms ± 5.406 μs ┊ GC (mean ± σ): 0.00% ± 0.00%

      ▄█▇█▁ ▁▄▇▇█▅▁                  
 ▂▂▃▅▇▆▅▄▅▅█████████████▇▇▅▅▅▄▄▃▃▃▂▂▂▃▃▂▂▂▂▁▂▂▂▂▁▂▁▂▂▁▁▁▁▂ ▄
 2.37 ms    Histogram: frequency by time    2.4 ms <

 Memory estimate: 0 bytes, allocs estimate: 0.
"""
Vyhodnocování polynomu pomocí Hornerovy metody, alternativní iterování.
"""
function poly_eval_final(reversed_coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = reversed_coeffs[1]
  for k = 2:length(reversed_coeffs)
    value = muladd(value, x, reversed_coeffs[k])
  end
  
  return value
end
poly_eval_final
@benchmark poly_eval_final($coeffs, -0.5)
BenchmarkTools.Trial: 4074 samples with 1 evaluation.
 Range (min … max): 1.216 ms … 1.307 ms ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time (median):   1.223 ms       ┊ GC (median):  0.00%
 Time (mean ± σ):  1.224 ms ± 6.370 μs ┊ GC (mean ± σ): 0.00% ± 0.00%

   ▄█▇▅▂▁▁▂▃▂                       
 ▂▃▃████████████▇▆▅▄▃▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▂▂▂ ▃
 1.22 ms    Histogram: frequency by time    1.26 ms <

 Memory estimate: 0 bytes, allocs estimate: 0.
"""
Vyhodnocování polynomu pomocí Hornerovy metody, alternativní iterování.
"""
function poly_eval_v6(reversed_coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = reversed_coeffs[1]
  for k = 2:length(reversed_coeffs)
    value *= x
    value += reversed_coeffs[k]
  end
  
  return value
end
poly_eval_v6
@benchmark poly_eval_v6($coeffs, -0.5)
BenchmarkTools.Trial: 2102 samples with 1 evaluation.
 Range (min … max): 2.368 ms … 2.448 ms ┊ GC (min … max): 0.00% … 0.00%
 Time (median):   2.375 ms       ┊ GC (median):  0.00%
 Time (mean ± σ):  2.376 ms ± 6.059 μs ┊ GC (mean ± σ): 0.00% ± 0.00%

    ▄▅▄▂▄█▅▂                       
 ▂▄▅▄▇████████▆▅▄▃▃▃▃▃▃▂▃▂▂▂▂▂▂▁▁▂▂▂▂▂▂▂▁▂▂▁▂▂▁▂▂▁▂▁▂▂▂▂▁▂ ▃
 2.37 ms    Histogram: frequency by time    2.41 ms <

 Memory estimate: 0 bytes, allocs estimate: 0.

3.4 Poznámka

Nástrojů pro analýzu profilu je více. Zajímavou alternativou je PProf.jl založený na externím programu pprof od Google.


Řešení některých úkolů

"""
Vyhodnocování polynomu bez umocňování.
"""
function poly_eval_v2(coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = zero(T)
  power = one(T)
  for k in 1:length(coeffs)
    value += coeffs[k] * power
    power *= x
  end
  
  return value
end
"""
Vyhodnocování polynomu pomocí Hornerovy metody.
"""
function poly_eval_v3(coeffs::Vector{T}, x::T) where { T <: Number }
  value = coeffs[end]
  for k in (length(coeffs)-1):-1:1
    value = value * x + coeffs[k]
  end
  
  return value
end
@everywhere function collatz(n)
  k = 0
  while n != 1
    if isodd(n)
      n = 3n+1
    else
      n = div(n, 2)
    end
    
    k += 1
  end
  
  return k
end

Reference

Announcing composable multi-threaded parallelism in Julia

Profilování se věnuje samostatná stránka Julia dokumentace Profiling.

O distribuovaných výpočtech se více dočtene na stránce Multi-processing and Distributed Computing.