Jdi na navigaci předmětu

Programová manipulace s STL soubory

Kromě ručního zpracování meshe v programech, jako je Netfabb Basic, je možné mesh zpracovávat i programově – tedy vytvářet programy, které s meshí něco více či méně zajímavého provádějí. Protože jsme na Fakultě informačních technologií, byla by škoda tento přístup neprozkoumat.

Videotutoriál.

Možnosti zpracování meshe ve formátu STL

Formát STL je velmi jednoduchý. Jeho popis najdete ve cvičení, které se věnuje meshi a chybám v ní. Načítat a ukládat soubory ve formátu STL není tedy žádná raketová věda, ale jedná se o poměrně nudné programování.

Naštěstí již existují hotové open-source knihovny, které toto řeší za nás.

Knihoven je celá řada, najít vhodnou knihovnu pro vás oblíbený jazyk je otázka několika vteřin vyhledávání na internetu. Zde namátkou zmíníme:

My budeme používat knihovnu ADMesh, která je napsaná v jazyce C, dá se jednoduše použít v jazyce C++, existují bindingy pro jazyky Python a Ruby.

ADMesh

ADMesh je open-source program, který umožňuje manipulovat s STL meshí z příkazové řádky. Kromě rozhraní pro příkazovou řádku je k dispozici také knihovní API, které ale původně nevzniklo s úmyslem znovupoužitelnosti, takže je mnohdy jeho použití neintuitivní.

ADMesh
Obrázek 1. Program ADMesh vnikl v roce 1995 jako aplikace pro příkazovou řádku

Instalace knihovny

Pro použití knihovny ADMesh je třeba nejprve knihovnu nainstalovat.

Pokud používáte Linux, můžete prozkoumat balíčky vaší distribuce, zajímají vás balíček devel nebo dev, abyste dostali hlavičkové soubory a jiné věci potřebné pro kompilaci programů využívajících ADMesh. V distribuci Fedora tedy chcete balíček admesh-devel, v distribuci Debian pak libadmesh-dev. V každém případě potřebujete verzi 0.98.x, starší verze obsahují pouze program pro příkazovou řádku.

Pro macOS můžete využít homebrew.

Pro operační systém Windows pak existují předkompilované archivy dostupné na GitHubu.

Na všech podporovaných systémech můžete knihovnu zkompilovat sami ze zdrojových kódů.

Vlastní sestavení na Linuxu

Po stažení admesh-0.98.5.tar.gz a rozbalení:

Ukázka 1. Lokální sestavení knihovny
$ ./configure
$ make
$ export ADMESHDIR=~/admesh
$ make install DESTDIR=$ADMESHDIR

Pro kompilaci zdrojového kódu do programu je třeba linkeru říct, že chceme použít knihovnu ADMesh, a předat kompilátoru cestu k hlavičkovému souboru a knihovně:

Ukázka 2. Kompilace programu používajícího knihovnu ADMesh z vlastního adresáře
$ export ADMESHDIR=~/admesh
$ gcc -L$ADMESHDIR/usr/local/lib/ -I$ADMESHDIR/usr/local/include/ source.c -o myapp -ladmesh
Ukázka 3. Spuštění zkompilovaného programu s knihovnou z vlastního adresáře
$ LD_LIBRARY_PATH=$ADMESHDIR/usr/local/lib/ ./myapp

Instalace a kompilace ADMesh na macOS

Pro instalaci využijeme Homebrew. Pokud nemáte nainstalovaný, nainstalujte ho podle návodu na https://brew.sh/

Ukázka 4. Instalace ADMesh
$ brew install admesh

Pro kompilaci zdrojového kódu do programu je třeba linkeru říct, že chceme použít knihovnu ADMesh, a předat kompilátoru cestu k hlavičkovému souboru a knihovně:

Ukázka 5. Kompilace programu používajícího knihovnu ADMesh na macOS
$ gcc -L/opt/homebrew/lib/ -I/opt/homebrew/include/ source.c -o myapp -ladmesh
Ukázka 6. Spuštění zkompilovaného programu na macOS
$ ./myapp

Základní použití

Pro použití knihovny stačí naincludovat hlavičkový soubor admesh/stl.h:

Ukázka 7. Předpoklad pro použití knihovny ADMesh z jazyka C
#include <admesh/stl.h>

V knihovně existuje sada struktur a funkcí, které můžete využít pro základní manipulaci s STL modely.

Načtení modelu ze souboru

Nejprve je třeba soubor načíst z disku do struktury stl_file.

Ukázka 8. Načtení STL souboru z disku
#include <stdlib.h>
#include <admesh/stl.h>

int main(void) {
 stl_file stl; 1
 char *filename = "directory/model.stl"; 2
 stl_open(&stl, filename); 3
 stl_exit_on_error(&stl); 4

 /* ... TODO ... */

 stl_close(&stl); 5
 return EXIT_SUCCESS;
}
 1. Deklarace nové proměnné stl typu stl_file.
 2. Nastavení řetězce s cestou.
 3. Knihovní funkce pro načtení souboru z disku. Používá se zde reference na strukturu typu stl_file. To je podobné pro všechny další funkce z knihovny ADMesh. Nezapomeňte, že C nemá třídy, takže se struktura musí všem funkcím explicitně předat.
 4. Protože operace čtení z disku může skončit chybou, je třeba výsledek ověřit. Na struktuře je nastaven příznak chyby v atributu error. V případě aplikace pro terminál nejspíš chceme při chybě program ukončit, k tomu slouží tato funkce, která program v případě chyby čistě ukončí. Pokud ji nepoužijeme, hrozí nám při další operaci zhavarování programu. S chybou se dá samozřejmě vypořádat i jinak, ale pro naše potřeby toto stačí.
 5. Po skončení práce se strukturou stl_file je potřeba ji zavřít.

Kompilace programu

Pro kompilaci zdrojového kódu do programu je třeba linkeru říct, že chceme použít knihovnu ADMesh:

Ukázka 9. Kompilace programu používajícího knihovnu ADMesh
$ gcc source.c -o myapp -ladmesh

Případně, pokud nemáte ADMesh nainstalovaný ve standardních cestách, je třeba nastavit absolutní cesty ke knihovně i hlavičkovému souboru:

Ukázka 10. Kompilace programu používajícího knihovnu ADMesh z nestandardních cest
$ export ADMESHDIR=~/admesh
$ gcc -L$ADMESHDIR/usr/local/lib/ -I$ADMESHDIR/usr/local/include/ source.c -o myapp -ladmesh
Ukázka 11. Spuštění zkompilovaného programu
$ ./myapp
Ukázka 12. Pro použití vlastního sestavení je nutné nastavit LD_LIBRARY_PATH
$ LD_LIBRARY_PATH=$ADMESHDIR/usr/local/lib/ ./myapp
Ukázka 13. Pro použití vlastního sestavení na macOS je nutné nastavit DYLD_LIBRARY_PATH
$ DYLD_LIBRARY_PATH=$ADMESHDIR/usr/local/lib/ ./myapp

Práce se strukturou stl_file

Po načtení souboru do paměti je možné se strukturou stl_file nadále jakkoliv pracovat. Například prohlížet nebo měnit data. Struktura již není datově svázána se souborem na disku a všechna data jsou v paměti programu.

Pro prohlížení jednotlivých facetů je možné použít ukazatel (pole) facet_start. V poli jsou uloženy facety ve formě struktur stl_facet, které obsahují normálu – atribut normal (struktura typu stl_normal obsahující 3 floaty (x, y, z)), tři vertexy – atribut vertex (pole tří struktur typu stl_vertex každá obsahující 3 floaty (x, y, z)) a atribut extra, který můžete ignorovat.

Ukázka 14. Přístup k datům
float x = stl.facet_start[0].vertex[0].x; 1
float z = stl.facet_start[1000].vertex[1].z; 2
 1. X-ová souřadnice prvního vertexu prvního facetu
 2. Z-ová souřadnice druhého vertexu tisícího facetu

Abyste mohli procházet všechny facety, potřebujte nejprve vědět, kolik jich je. Tyto informace najdete v atributu stats, který obsahuje strukturu se spoustou užitečných dat, většinou čísel. Jedním z nich je number_of_facets, tedy počet facetů.

Ukázka 15. Počet facetů
stl.facet_start[stl.stats.number_of_facets-1] 1
 1. Poslední facet

Ve statistikách (stats) najdete další informace, jejichž přehled je v definici struktury stl_stats v souboru stl.h nebo v nepříliš dobré dokumentaci.

Zde je na ukázku krátký program, který načte STL soubor model.stl (binární nebo ASCII) a zapíše jej jako ASCII nebo binární STL do stejného souboru – z binárních dělá ASCII a z ASCII dělá binární.

Data můžete libovolně prohlížet a měnit. Pokud chcete například model zvětšit, teoreticky stačí provést patřičnou matematickou operaci se všemi souřadnicemi všech vertexů všech facetů.

Většinu základních operací ale již autoři programu pokryli.

Funkce pro manipulaci s modelem

Pro „typické“ operace s 3D modelem existují předpřipravené funkce. V knihovně tak naleznete funkce na otáčení, škálování, přesouvání…​

Většinou se stačí podívat na jejich seznam v hlavičkovém souboru.

Mezi ty zajímavé patří:

 • void stl_translate(stl_file *stl, float x, float y, float z)
 • void stl_translate_relative(stl_file *stl, float x, float y, float z)
 • void stl_scale_versor(stl_file *stl, float versor[3])
 • void stl_scale(stl_file *stl, float factor)
 • void stl_rotate_x(stl_file *stl, float angle) (úhel ve stupních)
 • void stl_rotate_y(stl_file *stl, float angle) (úhel ve stupních)
 • void stl_rotate_z(stl_file *stl, float angle) (úhel ve stupních)
 • void stl_mirror_xy(stl_file *stl)
 • void stl_mirror_yz(stl_file *stl)
 • void stl_mirror_xz(stl_file *stl)
Varování:

Veškeré funkce pracují přímo nad zadaným modelem (in place) a nic nevrací. Pokud tedy například třikrát naškálujete model na dvojnásobek, bude osmkrát tak veliký, než na začátku.

Funkce pro zapsaní modelu do souboru

Po skončení práce s modelem je často třeba model opět zapsat na disk (vyexportovat).

K zapsání modelu ve formátu STL slouží funkce stl_write_ascii() a stl_write_binary(), které se liší ve výsledném formátu: zapisují ASCII STL, respektive binární STL.

Obě funkce berou tři argumenty:

 1. referenci na strukturu stl_file,
 2. cestu na disku (kam soubor zapsat),
 3. jméno meshe.

Jméno meshe nesouvisí z názvem souboru, ale jde pouze o textovou informaci uloženou v STL souboru. Tato informace není v praxi využívána a často se nahrazuje názvem programu, který mesh vytvořil. Například modely z programu OpenSCAD se jmenují vždy OpenSCAD_Model.

Varování:

Po zavolání funkce je třeba ošetřit případnou chybu, stejně jako v případě načtení souboru!

Ukázka 16. Uložení ASCII STL souboru na disk
/* ... */
stl_write_ascii(&stl, filename, "whatever"); 1
stl_exit_on_error(&stl); 2
/* ... */
stl_close(&stl); 3
 1. Uložení souboru.
 2. Ošetření případné chyby (viz načítání souboru).
 3. Po skončení práce je třeba strukturu zavřít. Po exportu modelu ale můžeme dělat i další operace.

Ukázka programu pro převod ASCII/binárního STL

Pro ukázku kompletní program pro převod ASCII STL souboru do binární formy (nebo obráceně).

Ukázka 17. Kód převodníku mezi STL a ASCII STL formáty
#include <stdlib.h>
#include <admesh/stl.h>

int main(void) {
 stl_file stl;
 char *filename = "model.stl";

 printf("Opening %s\n", filename);
 stl_open(&stl, filename); 1
 stl_exit_on_error(&stl); 2

 if (stl.stats.type == binary) { 3
  printf("Writing ASCII file %s\n", filename);
  stl_write_ascii(&stl, filename, "converted"); 4
  stl_exit_on_error(&stl); 5
 } else {
  printf("Writing binary file %s\n", filename);
  stl_write_binary(&stl, filename, "converted"); 6
  stl_exit_on_error(&stl); 7
 }

 stl_close(&stl); 8
 return EXIT_SUCCESS;
}
 1. Načtení modelu ze souboru.
 2. Ošetření případné chyby.
 3. Kontrola formátu.
 4. Zápis do souboru v ASCII formátu. Na názvu v hlavičce nám nezáleží.
 5. Ošetření případné chyby.
 6. Zápis do souboru v binárním formátu. Na názvu v hlavičce nám nezáleží.
 7. Ošetření případné chyby.
 8. Strukturu je třeba zavřít.

Další informace

Jednotlivé funkce a struktury knihovny najdete v souboru admesh/stl.h. Velkou dokumentací knihovna bohužel neoplývá, i když něco vzniká na admesh.readthedocs.io.