Jdi na navigaci předmětu

Git: Tutoriál

Odevzdávání veškeré práce během BI-3DT (kromě fyzických výtisků), probíhá pomocí Gitu. Git server, který se používá, je GitHub. Tento tutoriál je pouze rychlý úvod do práce s Gitem pro potřeby předmětu, rozhodně to není kompletní návod ke Gitu; důrazně doporučujeme začít Git aktivně využívat na všechny vaše projekty nejen v rámci fakulty. To, co se tu dočtete, vám bude stačit k odevzdávání úloh na předmět BI-3DT.

Počáteční stav

Ke každému zadání budete mít připravený odkaz, který vygeneruje nový repozitář na GitHubu. Pokud nemáte GitHub účet, server vás vyzve k jeho vytvoření. Repozitáře se generují pod organizací 3DprintFIT a jsou privátní, to znamená, že do nich máte přístup pouze vy a učitelé BI-3DT.

Po automatickém vytvoření nového repozitáře uvidíte toto:

new repo
Obrázek 1. Nový repozitář je připraven

Instalace gitu

[syky@fedora ~]$ git
bash: git: command not found
 • Linux 🐧
 • macOS (odkaz zahájí stahování instalátoru)
 • Windows (odkaz zahájí stahování instalátoru)

Po instalaci:

[syky@fedora ~]$ git
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
      [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
      [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
      [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
      <command> [<args>]
...

Nastavení SSH klíče

Abyste mohli komunikovat s Git serverem, je potřeba zajistit vaši identifikaci, k tomu slouží SSH klíč. Existuje i varianta použití jména a hesla, ale tu důrazně nedoporučujeme. GitHub ostatně nabízí i dvoufaktorovu autentizaci, kterou chcete začít používat.

Pokud ještě nemáte SSH klíč

Vytvořte ho pomocí:

[syky@fedora ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096

Budete dotázáni na umístění klíče a na heslo (passphrase), je zcela na vás, co zvolíte, výchozí cesta ke klíči je ~/.ssh/id_rsa a passphrase může být prázdná.

Výsledek by měl vypadat nějak takto:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/syky/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/syky/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/syky/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/syky/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:6hIZxGQ2Xmctitvr5D3U+XQv7+B6hZclhJMkLIGHG4U syky@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|  o= .==+...o  |
|  +ooEo+ o.+ . |
|  ... = o  o  |
|  o o    . .|
|   = S. .  oo|
|  + ... o . o.o|
|   .oo  o ..+ |
|  .+...  ..o..|
|   o+ .. .o.+o|
+----[SHA256]-----+
Upozornění:

Nikdy, nikdy, NIKDY nikam nekopírujte svůj soukromý klíč (ten, co nekončí na .pub). Veřejný klíč klidně vystavte na web.

Pokud již máte SSH klíč (třeba právě vyrobený)

Zobrazte si veřejný klíč (ten, co končí .pub).

[syky@fedora ~]$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Vysledek celý zkopírujte do schránky a přejděte na zadání klíče na GitHubu.

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCiFJ+V+CUF1u1ZRhphaLUU92auMtpJrjWxOMZF8Dqxc6E4cOfWsUNeCLjzeeOT7786DBLBVn60yjEPHcfRcl6hycOJkREpW1WOUTvzMU9nrBde0PTHoB2tV0acWpu+dgyvhMd82VZ6maCojnvvqv99HkQ4wb/HJHAWzTJvHslYXmOiukCxM7zdUaqGkCVvgx8HiCU32Fo3lYkf/7hLs2I8i/P6urNX9ui3vHpeTKXgFHt7vr2U33YcGzkitO8s6KGqWwom29vduXlIWRQMOCLRUTH8OlEm61A0Xful4Xtt1CKSlXDo9TOK6tfEPVI6kKUfCf+2py7glps+wAZ2dy0b syky@fedora

Klíč vložte do pole pro klíč (název je nepovinný) a uložte.

new ssh rsa
Obrázek 2. Přidání klíče na GitHub

Uvidíte něco podobného:

added ssh rsa
Obrázek 3. Úspěšně přidaný SSH klíč

Práce s repozitářem

Doporučujeme si vytvořit jednu složku pro vaše Github repozitáře pro BI-3DT.

[syky@fedora ~]$ mkdir BI-3DT && cd BI-3DT

Pro naklonování použijte SSH URL, (začíná git@) a repozitář naklonuje k sobě na počítač. Naklonování znamená vytvoření lokální kopie.

get ssh url
Obrázek 4. SSH URL
[syky@fedora BI-3DT]$ git clone git@github.com:3DprintFIT/B181AS-Username-syky27.git
Cloning into 'B181AS-Username-syky27'...
The authenticity of host 'github.com (192.30.253.112)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
RSA key fingerprint is MD5:16:27:ac:a5:76:28:2d:36:63:1b:56:4d:eb:df:a6:48.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'github.com,192.30.253.112' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (4/4), done.
[syky@fedora BI-3DT]$

Vytvoří se složka s repozitářem:

[syky@fedora BI-3DT]$ ll
total 0
drwxrwxr-x. 3 syky syky 54 Sep 28 13:05 B181AS-Username-syky27

Uvnitř naleznete veškeré soubory, které byly v repozitáři na serveru v době klonování.

[syky@fedora BI-3DT]$ cd B181AS-Username-syky27
[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ ll
total 8
-rw-rw-r--. 1 syky syky 196 Sep 28 13:05 Jenkinsfile
-rw-rw-r--. 1 syky syky 152 Sep 28 13:05 README.md
Důležité:

Jestli používáte Git z více míst (například ze svého počítače a z učebnového počítače) a máte repozitář naklonován z dřívějška, před započetím práce vždy proveďte pull pro aktualizaci souborů, abyste předešli konfliktům mezi vzdálenými a lokálními změnami.

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git pull
Already up to date.

Vytvořím nový soubor:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ echo "My super secret username" > USERNAME
[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ ll
total 12
-rw-rw-r--. 1 syky syky 196 Sep 28 13:05 Jenkinsfile
-rw-rw-r--. 1 syky syky 152 Sep 28 13:05 README.md
-rw-rw-r--. 1 syky syky 25 Sep 28 13:10 USERNAME

Git mi umožňuje podívat se na změny, které proběhly od minulého commitu:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

	USERNAME

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Vidím, že se vytvořil nový soubor USERNAME, řeknu Gitu, že chci, aby ho trackoval:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git add USERNAME
[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	new file:  USERNAME

Popíši změnu pomocí commitu:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git commit -am"USERNAME file with my username"

*** Please tell me who you are.

Run

 git config --global user.email "you@example.com"
 git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'syky@fedora.(none)')

Pokud vidím tuto chybu, znamená to, že musím Gitu říci, kdo jsem. Čili:

$ git config --global user.email "sykorto6@fit.cvut.cz"
$ git config --global user.name "Tomáš Sýkora"

Poté zopakuji vytvoření commitu:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git commit -am"USERNAME file with my username"
[master 2078a00] USERNAME file with my username
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 USERNAME

Commit je vytvořen, mohu se podívat, co se v něm změnilo:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git show
commit 2078a007fa2d91e7bc2bb40d802bfa4eb17fd05c (HEAD -> master)
Author: Tomáš Sýkora <sykorto6@fit.cvut.cz>
Date:  Fri Sep 28 13:21:39 2018 +0200

  USERNAME file with my username

diff --git a/USERNAME b/USERNAME
new file mode 100644
index 0000000..ac11935
--- /dev/null
+++ b/USERNAME
@@ -0,0 +1 @@
+My super secret username

Následně nahraji změny na GitHub:

[syky@fedora B181AS-Username-syky27]$ git push
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '192.30.253.113' to the list of known hosts.
Counting objects: 3, done.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 362 bytes | 362.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:3DprintFIT/B181AS-Username-syky27.git
  dc5189b..2078a00 master -> master
pushed changes
Obrázek 5. Změny jsou na GitHubu vidět

U repozitáře na kartě Issues vidíte výsledek našeho systému, který částečně automaticky hodnotí úlohy. Pokud máte hotovo a vyhodnoceno (a úloha je bodovaná), přihlaste se cvičícímu o body.

issues
Obrázek 6. Seznam issues, nejnovější je nahoře
issue detail
Obrázek 7. Detail jedné issue: Něco se nepovedlo, pokračujte dále ve snaze, nebo se poraďte s cvičícím