Jdi na navigaci předmětu

2. Domácí úkol: Mocninná metoda

Úvod

Tento úkol se zabývá vlastními čísly a vektory matic. Nebudeme se pro zadanou matici snažit počítat všechna vlastní čísla, ale podíváme se na algoritmus umožňující nalézt tzv. dominantní vlastní číslo (největší v absolutní hodnotě) a pomocí jednoduché modifikace i nejmenší v absolutní hodnotě, resp. nejbližší k zadané komplexní hodnotě.

Konkrétně si zde ozkoušíme tzv. mocninnou metodu (nebo mocninnou iteraci; power method resp. power iteration). Důvod k tomuto pojmenování bude patrný z popisu níže. V aplikacích na tuto metodu můžete narazit například v Google PageRank algoritmu, při hledání základních stavů kvantových systémů, nebo při vylepšování aproximace ke konkrétnímu hledanému vlastnímu číslu matice.

Teoretický background

Hledání dominantního vlastního čísla

Mějme matici ACn,n\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n,n}, mající dominantní vlastní číslo λ1C\lambda_1 \in \mathbb{C} jednoduché násobnosti. Tj. pro libovolné další vlastní číslo λ\lambda matice A\mathbf{A} platí 0λ<λ10 \leq |\lambda| < |\lambda_1|.

Pro jednoduchost v tento okamžik dále předpokládejme, že matice A\mathbf{A} je diagonalizovatelná s vlastními čísly λ1,,λn\lambda_1,\ldots,\lambda_n, pro která platí nerovnosti λ1>λ2λn|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|, a vlastními vektory v1,,vnv_1,\ldots,v_n tvořícími ortonormální bázi prostoru Cn\mathbb{C}^n.

Zvolme nyní vektor x0Cnx_0 \in \mathbb{C}^n, typicky náhodně (nebo pomocí nějaké heuristiky plynoucí z daného problému; to v obecné metodě ale neřešíme). Pak ho lze vyjádřit ve tvaru

x0=c1v1+c2v2++cnvn,x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n,

kde c1,,cnc_1,\ldots,c_n jsou jisté komplexní konstanty a typicky c10c_1 \neq 0 (toto při náhodné volbě vysoce pravděpodobně bude splněno, případně efektivně následně vynuceno numerickými chybami ve výpočtech).

Nyní pojďme zkoumat vlastnosti posloupnosti (xk)k=0(x_k)_{k=0}^\infty zadané rekurentně vztahem

xk+1=AxkAxk, k=0,1,2,,x_{k+1} = \frac{\mathbf{A} x_k}{\|\mathbf{A} x_k\|}, \ k=0,1,2,\ldots,

kde z\|z\| označuje standardní Euklidovskou normu vektoru v zCnz \in \mathbb{C}^n, tj.

z=j=1nzj2.\|z\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n |z_j|^2}.

Platí tedy vztah (odtud je vidět důvod pro označení "mocninná metoda")

xk+1=Ak+1x0Ak+1x0,x_{k+1} = \frac{\mathbf{A}^{k+1} x_0}{\|\mathbf{A}^{k+1} x_0\|},

kde působení mocnin matice lze vyjádřit explicitně s využitím linearity a předpokladů výše takto:

Ak+1x0=c1λ1k+1v1+c2λ2k+1v2++cnλnk+1vn.\mathbf{A}^{k+1} x_0 = c_1 \lambda_1^{k+1} v_1 + c_2 \lambda_2^{k+1} v_2 + \cdots + c_n \lambda_n^{k+1} v_n.

Po dosazení a vytknutí dominantní vlastní hodnoty v čitateli i jmenovateli dostaneme

xk+1=(λ1λ1)k+1c1v1+c2(λ2λ1)k+1v2++cn(λnλ1)k+1vnc1v1+c2(λ2λ1)k+1v2++cn(λnλ1)k+1vn=(λ1λ1)k+1c1v1c1v1+o(1),pro k.x_{k+1} = \left( \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} \right)^{k+1} \frac{c_1 v_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1} v_2 + \cdots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1} v_n}{\left\| c_1 v_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1} v_2 + \cdots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1} v_n \right\|} = \left( \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} \right)^{k+1} \frac{c_1 v_1}{\|c_1 v_1\|} + o(1), \quad \text{pro} \ k \to \infty.

Všimněme si, že členy xk+1x_{k+1} této posloupnosti se limitně blíží násobkům vlastního vektoru v1v_1 příslušnému vlastnímu číslu λ1\lambda_1, tedy výrazu tvaru αkv1\alpha_k v_1. Odtud můžeme získat aproximaci odpovídajícího vlastního čísla pomocí tzv. Rayleighova podílu

xk+1,Axk+1xk+12αkv1,Aαkv1αkv12=αk2v1,λ1v1αk2v12=λ1,\frac{\langle x_{k+1}, \mathbf{A} x_{k+1} \rangle}{\|x_{k+1}\|^2} \approx \frac{\langle \alpha_k v_1, \mathbf{A} \alpha_k v_1 \rangle}{\|\alpha_k v_1\|^2} = \frac{|\alpha_k|^2 \langle v_1, \lambda_1 v_1 \rangle}{|\alpha_k|^2 \|v_1\|^2} = \lambda_1,

kde z,y=j=1nzjyj\langle z, y \rangle = \sum_{j=1}^n \overline{z_j} y_j označuje standardní skalární součin v prostoru Cn\mathbb{C}^n.

Pro zastavení výpočtu použijeme dvě podmínky (v konjunkci):

 • abslutní hodnota rozdílu dvou posledních aproximací vlastních čísel je menší než zadaná tolerance ε1\varepsilon_1,
 • norma rezidua, tj. Axλx\|\mathbf{A} x - \lambda x\|, kde λ\lambda je poslední aproximace vlastního čísla s přibližným vlastním vektorem xx, je menší než zadaná tolerance ε2\varepsilon_2.

Nejmenší a nejbližší vlastní číslo

Nyní využijme dvě následující jednoduchá pozorování plynoucí přímo z definice:

 • λ\lambda je vlastním číslem matice A\mathbf{A}, právě když je λ+μ\lambda + \mu vlastním číslem matice A+μE\mathbf{A} + \mu \mathbf{E}.
 • Máme-li regulární matici A\mathbf{A}, pak λ\lambda je vlastním číslem (nutně nenulovým) matice A\mathbf{A}, právě když je 1λ\frac{1}{\lambda} vlastním číslem matice A1\mathbf{A}^{-1}.

V obou případech jsou vždy vlastní vektory shodné. Z toho plyne, že aplikujeme-li mocninnou metodu popsanou výše na matici (AμE)1(\mathbf{A} - \mu \mathbf{E})^{-1}, pro zadané μC\mu\in\mathbb{C}, pak najdeme vlastní číslo matice A\mathbf{A}, které je nejblíže μ\mu. Ovšem za předpokladu, že takovéto vlastní číslo existuje právě jedno.

Implementační pokyny

V souboru main.jl doplňte implementaci funkcí maxeig a mineig. První metoda se snaží nalézt dominantní vlastní číslo. Druhá metoda pak hledá vlastní číslo nejblíže k zadanému číslu. Níže obě metody podrobněji rozebereme. Obě metody v případě úspěchu vrací dvojici mající v první složce aproximaci vlastního čísla a v druhé aproximaci příslušného vlastního vektoru.

Funkce maxeig

Na vstupu máme jeden poziční argument

 • čtvercovou matici A s prvky typu Complex{T}, kde T je podtyp typu AbstractFloat (pokud není čtvercová, pak vyvoláme výjimku ArgumentError)

a dále tři parametry

 • epsilon: absolutní tolerace pro porovnání aproximace vlastních hodnot (výchozí hodnota sqrt(eps(T))),
 • norm_epsilon: absolutní tolerace pro porovnání nulovosti normy rezidua (výchozí hodnota epsilon * length(A)),
 • max_iter: maximální povolený počet iterací (výchozí hodnota je 1_000).

Všechny tyto parametry musí být nezáporné, jinak vyvoláme výjimku ArgumentError.

Algoritmus nejprve vygeneruje náhodný vektor a postupně napočítává normalizované mocniny A na tomto vektoru.

Iterace je zastavena, pokud je absolutní hodnota rozdílu dvou posledních aproximací vlastních čísel menší než epsilon a současně norma rezidua (tj. vektoru AxλxA x - \lambda x, kde λ\lambda je poslední aproximace vlastního čísla a xx vlastního vektoru) je menší než norm_epsilon. V tomto případě metoda vrací dvojici (tuple) složenou z aproximace vlastního čísla a vlastního vektoru.

Pokud k situaci popsané v předchozím odstavci nedojde do max_iter iterací, pak vyvoláme výjimku ErrorException.

Pro pohodlí uživatele nechť je dále k dispozici metoda maxeig akceptující na vstupu matici typu Matrix{T}, kde T je podtyp typu Real. V tomto případě matici přetypujeme na typ Complex{Float64} a dále vše běží jako výše.

Funkce mineig

Tato funkce se od maxeig liší pouze druhým nepovinným pozičním argumentem mu (výchozí hodnota 0), který představuje hodnotu, kolem které hledáme nejbližší vlastní číslo matice A. Funkce tedy implementuje mocninnou metodu pro matici (A - mu * I)^(-1) a vrací (aproximaci) vlastního čísla matice A, které je nejblíže číslu mu, spolu s odpovídajícím přibližným vlastním vektorem (nebo opět vyvolá výjimku, pokud narazíme na singulární matici či nedosáhneme konvergence).

Kritérium pro zastavení je stejné jako v případě základní mocninné metody, reziduum počítáme vzhledem k původní matici A a jejím vlastním číslům/vektorů.

Testy

Vaši implementaci prověříte spuštěním testů (automaticky se spouštějí i na Gitlabu).

$ julia test/runtests.jl
┌ Info: Running tests in test_maxeig.jl...
└ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Test Summary:                        | Pass Total Time
Exceptions.                         |  5   5 0.9s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with complex (floating point) coefficients.     |  3   3 3.1s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with real (floating point) coefficients.      |  2   2 0.2s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with rational coefficients.             |  2   2 0.3s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with integer coefficients.             |  2   2 0.1s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with big integer coefficients.           |  2   2 0.9s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with big float coefficients.            |  2   2 0.2s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with non-unique dominant eigenvalue.        |  2   2 0.0s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with degenerate dominant eigenvalue.        |  2   2 0.4s
Test Summary:                        | Pass Total Time
An example of a larger matrix.                |  1   1 0.1s
┌ Info: Running tests in test_mineig.jl...
└ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Test Summary:                        | Pass Total Time
Exceptions.                         |  7   7 1.5s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with complex (floating point) coefficients.     |  4   4 1.7s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with real (floating point) coefficients.      |  2   2 0.0s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with rational coefficients.             |  1   1 0.2s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with integer coefficients.             |  2   2 0.1s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with big integer coefficients.           |  2   2 0.0s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with big float coefficients.            |  2   2 0.1s
Test Summary:                        | Pass Total Time
Matrices with non-unique 'smallest dominant' eigenvalue.   |  2   2 0.0s
Test Summary:                        | Pass Total Time
An example of a larger matrix.                |  3   3 0.1s

Řešení a odevzdání

Opět vytvořte větev odvozenou z větve assignment/02-power a nezvěte ji solution/02-power. Do solution/02-power vložte své řešení editací souboru main.jl případně přidáním testů do složky test. Až budete se svým řešením spokojeni, vytvořte MR (to můžete i dříve, aspoň uvidíte výsledek testů, pokud je nespouštíte lokálně) a přiřaďte mě k němu jako assignee. Tímto aktem úkol odevzdáte.