BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Rodičovské a odvozené aplikace

Rodičovské a odvozené aplikace

Tvorba aplikace

Podíváme se na Rodičovské a odvozené aplikace a jejich interakce na příkladu hry "Námořní bitva"

Pro interakci použijeme následující funkce:

Pošleme požadavek na server za účelem spuštění odvozené aplikace

launchAppWithValues: function(appName, paramObj, x, y, funcToPassParams)
 • appName - název programu, který se má spustit ze seznamu aplikací
 • paramObj - volitelný parametr, který bude předán jako argument funkci 'funcToPassParams'. Musí to být typ Object!
 • x, y - souřadnice, kde bude aplikace spuštěna
 • funcToPassParams - název funkce, která bude volána po inicializaci aplikace ve formátu řetězce

Funkce pro inicializaci proměnné na serveru

serverDataSetValue: function(nameOfValue, value, description, shouldRemoveValueFromServerWhenAppCloses = false)
 • nameOfValue - název proměnné. Pokud proměnná již existuje, přiřadí jí novou hodnotu
 • value - hodnota, která má být přiřazena proměnné.
 • description - popis proměnné
 • shouldRemoveValueFromServerWhenAppCloses - měla by být proměnná odstraněna ze serveru po ukončení aplikace

Pro kontrolu změny hodnoty proměnne na serveru

serverDataSubscribeToValue: function(nameOfValue, callback, unsubscribe = false)
 • nameOfValue - název proměnné
 • callback - funkce, která bude volána, když se proměnná změní a vezme její novou hodnotu jako argument
 • unsubscribe - zapnout nebo vypnout sledování

Pokud potřebujeme přímo zavolat funkci z rodičovské aplikace

sendDataToParentApp: function(nameOfFunction, data)
 • nameOfFunction - nazev funkce ve formátu řetězce
 • data - hodnota předaná funkci

Rodičovská aplikace

Ukázka 1. instructions.json
{
 "main_script": "Game.js",
 "width": 100,
 "height": 20,
 "animation": true,
 "title": "BattleShip",
 "author": "Oleksandr Khokhych"
}
Ukázka 2. Game.js
var Game = SAGE2_App.extend({

  init: function (data) {

    this.SAGE2Init("canvas", data);
    this.ctx = this.element.getContext("2d");
    this.resizeEvents = "continuous";

    // inicializace proměnných pro předání podřízeným aplikacím
    var num1 = new Object();
    var num2 = new Object();
    // přiřazení indexů
    num1.val = 1;
    num2.val = 2;

    // spuštění první aplikace
    this.launchAppWithValues("Board", num1, this.sage2_x, this.sage2_y + 40, "setNum");
    // spuštění druhé aplikace
    this.launchAppWithValues("Board", num2, this.sage2_x + 300, this.sage2_y + 40, "setNum");

    this.ctx.lineWidth = 2;
    this.ctx.strokeStyle = "grey";
    this.ctx.font = "16px serif";

    // aktuální stav hry
    this.statement = 0;
  },

  resize: function (date) {
    this.refresh(date);
  },

  draw: function (date) {

    this.ctx.fillStyle = "black";
    this.ctx.fillRect(0, 0, this.element.width, this.element.height);

    this.update(date);
  },

  // funkce volaná z nadřazené aplikace
  nextstate: function (date) {
    // měníme aktuální stav hry
    this.statement = (this.statement === 4 ? 3 : this.statement + 1);
    this.refresh(date);
  },

  update: function (date) {

    this.ctx.fillStyle = "red";

    // v závislosti na aktuálním stavu hry
    switch (this.statement) {

      case 0:
        // přiřazení proměnné "FirstPlayerState" hodnotu "waiting"
        this.serverDataSetValue("FirstPlayerState", "waiting", "First player statement variable", true);
        // přiřazení proměnné "SecondPlayerState" hodnotu "waiting"
        this.serverDataSetValue("SecondPlayerState", "waiting", "Second player statement variable", true);
        this.ctx.fillText("Press R to start the game", 20, 20);
        break;

      case 1:
        // přiřazení proměnné "FirstPlayerState" hodnotu "waiting"
        this.serverDataSetValue("FirstPlayerState", "waiting", "First player statement variable", true);
        // přiřazení proměnné "SecondPlayerState" hodnotu "preparation"
        this.serverDataSetValue("SecondPlayerState", "preparation", "Second player statement variable", true);
        this.ctx.fillText("Preparing Second Player", 20, 20);
        break;

      case 2:
        // přiřazení proměnné "FirstPlayerState" hodnotu "preparation"
        this.serverDataSetValue("FirstPlayerState", "preparation", "First player statement variable", true);
        // přiřazení proměnné "SecondPlayerState" hodnotu "waiting"
        this.serverDataSetValue("SecondPlayerState", "waiting", "Second player statement variable", true);
        this.ctx.fillText("Preparing First Player", 20, 20);
        break;

      case 3:
        // přiřazení proměnné "FirstPlayerState" hodnotu "waiting"
        this.serverDataSetValue("FirstPlayerState", "waiting", "First player statement variable", true);
        // přiřazení proměnné "SecondPlayerState" hodnotu "turn"
        this.serverDataSetValue("SecondPlayerState", "turn", "Second player statement variable", true);
        this.ctx.fillText("First Player Turn", 20, 20);
        break;

      case 4:
        // přiřazení proměnné "FirstPlayerState" hodnotu "turn"
        this.serverDataSetValue("FirstPlayerState", "turn", "First player statement variable", true);
        // přiřazení proměnné "SecondPlayerState" hodnotu "waiting"
        this.serverDataSetValue("SecondPlayerState", "waiting", "Second player statement variable", true);
        this.ctx.fillText("Second Player Turn", 20, 20);
        break;

    }
  }
});

Odvozená aplikace

Ukázka 3. instructions.json
{
 "main_script": "Board.js",
 "width": 300,
 "height": 300,
 "animation": true,
 "title": "Board",
 "author": "Oleksandr Khokhych"
}
Ukázka 4. Board.js
var Board = SAGE2_App.extend({

  init: function (data) {

    this.SAGE2Init("canvas", data);
    this.ctx = this.element.getContext("2d");

    this.resizeEvents = "continuous";

    //...

    // aktuální stav herního pole
    this.statement = "waiting";
  },

  // vymaže obrazovku
  clean: function () {
    //...
  },

  drawLine: function (x0, y0, x1, y1) {
    //...
  },

  // označíme herní mřížku
  drawgrid: function () {
    //...
  },

  // kreslení pole pro umístění lodí
  drawpreset: function () {
    //...
  },

  // kreslení pole pro střelbu
  drawmap: function () {
    //...
  },

  draw: function (date) {

    this.clean();

    // v závislosti na aktuálním stavu
    switch (this.statement) {
      //pokud tah jiného hráče, na vlastní obrazovku nic nekreslíme
      case "waiting":
        break;

      // jestli je řada na nás umístit lodě
      case "preparation":
        this.drawpreset();
        break;

      // jestli je řada na nás střílet
      case "turn":
        this.drawmap();
        break;
    }
  },

  resize: function (date) {
    this.refresh(date);
  },

  // funkce zpětného volání ke změně stavu
  setState: function (val) {
    this.statement = val;
  },

  // funkce, která vezme svůj index a přihlásí se k aktualizaci odpovídající proměnné na serveru
  setNum: function (num) {
    if (num.val === 1) this.serverDataSubscribeToValue("FirstPlayerState", this.setState);
    if (num.val === 2) this.serverDataSubscribeToValue("SecondPlayerState", this.setState);
  },

  contain: function (tmp, [y, x]) {
    //...
  },

  // funkce k určení, zda byla loď zcela zničena
  bfsfill: function (ty, tx) {
    //...
  },

  event: function (eventType, position, user_id, data, date) {

    // pokud bylo stisknuto levé tlačítko myši
    if (eventType === "pointerPress" && (data.button === "left")) {

      var x = parseInt(position.x / this.size);
      var y = parseInt(position.y / this.size);

      // pokud je fáze umístění lodi, změníme hodnotu buňky na opačnou
      if (this.statement === "preparation") this.presetboard[y][x] = !this.presetboard[y][x];
      // pokud je fáze palby na lodě
      if (this.statement === "turn") {
        // pokud je v této buňce nepřátelská loď
        if (this.presetboard[y][x]) {
          // označíme buňku
          this.gameboard[y][x] = 2;
          // zkontrolujeme, zda byla loď úplně zničena
          this.bfsfill(y, x);
        }
        // pokud není
        else {
          // označíme buňku
          this.gameboard[y][x] = 1;
          // změníme stav nadřazené aplikace, čímž předáme tah dalšímu hráči
          this.sendDataToParentApp("nextstate", date);
        }
      }
    }

    else if (eventType === "keyboard") {

      if (data.character === "r") {
        // změníme stav nadřazené aplikace, čímž předáme tah dalšímu hráči
        this.sendDataToParentApp("nextstate", date);
      }
    }
  }
});
img1
img2

Odkazy

Zdrojový kód: Game

Zdrojový kód: Board