BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Widgety

Widgety

Tvorba aplikace

Tento příklad byl vytvořen, aby demonstroval, jak pracovat se systémem widgetu.

Cilem demonstrační aplikace je ukázat ovládání tlačítek, posuvníků a polí pro zadávání textu pomocí příkladu konfigurovatelné hry Game of life.

Pro vytvoření tlačítka použijeme:

this.controls.addButton({ label: "", identifier: "", position: });
 • label - text, který se zobrazí na tlačítku
 • identifier - název tlačítka
 • position - pozice tlačítka v okně widgetu

Pro vytvoření polí pro text použijeme:

this.controls.addTextInput({ value: "", label: "", identifier: "" });
 • value - text, který pole bude obsahovat při prvním spuštění
 • label - text o maximální délce 5 znaků, který se zobrazí vlevo od vstupního pole
 • identifier - název pole

Pro vytvoření posuvníků použijeme:

this.controls.addSlider({
  identifier: "",
  minimum: ,
  maximum: ,
  label: "",
  property: "",
  increments:
});
 • identifier - název posuvníku
 • minimum - minimální povolená hodnota pro posuvník
 • maximum - maximální povolená hodnota pro posuvník
 • label - text o maximální délce 5 znaků, který se zobrazí zleva od posuvníka
 • property - obsahuje (celé!) jméno proměnné, která má být změněna. (ve formátu řetězce!)
 • increments - přírůstková jednotka

Budeme řídit akce widgetů uvnitř bloku, kde 'data.identifier' obsahuje název widgetu

 event: function (eventType, position, user_id, data, date) {
    if (eventType === "widgetEvent") {
      switch (data.identifier) {
      }
    }
 }

Podíváme se na příklad aplikace pracující s widgety

Ukázka 1. instructions.json
{
 "main_script": "Widgets.js",
 "width": 500,
 "height": 500,
 "animation": true,
 "title": "Widgets",
 "author": "Oleksandr Khokhych"
}
Ukázka 2. Widgets.js
var Widgets = SAGE2_App.extend({

  init: function (data) {

    this.SAGE2Init("canvas", data);
    this.ctx = this.element.getContext("2d");

    this.resizeEvents = "continuous";

    this.size = 10;       // velikost jedné buňky
    this.backcolor = "black";  // barva pozadí
    this.cellcolor = "lime";  // barva buňky
    this.statement = false;   // stav herního režimu

    this.UBLimit = 3;      // horní hranice pro vytvoření nové buňky
    this.LBLimit = 3;      // dolní hranice pro vytvoření nové buňky

    this.UALimit = 3;      // horní hranice pro život starých buněk
    this.LALimit = 2;      // dolní hranice pro život starých buněk

    // vytvoření tlačítka s textem "Play" a identifikáčním názvem "PlayButton" na pozici 1
    this.controls.addButton({ label: "Play", identifier: "PlayButton", position: 1 });
    // vytvoření tlačítka s obrazkem typu "play-pause" a identifikáčním názvem "PauseButton" na pozici 2
    this.controls.addButton({ type: "play-pause", identifier: "PauseButton", position: 2 });
    // vytvoření tlačítka s obrazkem typu "next" a identifikáčním názvem "NextButton" na pozici 6
    this.controls.addButton({ type: "next", identifier: "NextButton", position: 6 });
    // vytvoření tlačítka s textem "Clear" a identifikáčním názvem "ClearButton" na pozici 7
    this.controls.addButton({ label: "Clear", identifier: "ClearButton", position: 7 });

    // vytvoření pole s textem "lime", předponou "Color" a identifikáčním názvem "SetColor"
    this.controls.addTextInput({ value: "lime", label: "Color", identifier: "SetColor" });

    // vytvoření posuvníku
    this.controls.addSlider({
      identifier: "LBLiveSlider", // identifikáční název
      minimum: 0,         // minimální hodnota
      maximum: 8,         // maximální hodnota
      label: "LB",        // předpona
      property: "this.LBLimit",  // proměnna
      increments: 1
    });
    this.controls.addSlider({
      identifier: "UBLiveSlider", // identifikáční název
      minimum: 0,         // minimální hodnota
      maximum: 8,         // maximální hodnota
      label: "UB",        // předpona
      property: "this.UBLimit",  // proměnna
      increments: 1
    });

    this.controls.addSlider({
      identifier: "LALiveSlider", // identifikáční název
      minimum: 0,         // minimální hodnota
      maximum: 8,         // maximální hodnota
      label: "LA",        // předpona
      property: "this.LALimit",  // proměnna
      increments: 1
    });
    this.controls.addSlider({
      identifier: "UALiveSlider", // identifikáční název
      minimum: 0,         // minimální hodnota
      maximum: 8,         // maximální hodnota
      label: "UA",        // předpona
      property: "this.UALimit",  // proměnna
      increments: 1
    });

    // potvrzení a dokončení přidávání widgetů
    this.controls.finishedAddingControls();

    // vytvoříme pole pro buňky
    this.board = new Array(50);

    for (var i = 0; i < 50; i++) {
      this.board[i] = new Array(50);
      for (var j = 0; j < 50; j++) {
        this.board[i][j] = false;
      }
    }
    // souřadnice sousedů vzhledem k buňce
    //         X Y   X Y   X Y
    this.nighbors = [[-1, -1], [0, -1], [1, -1],
             [-1, 0], /*[0, 0],*/ [1, 0],
             [-1, 1],  [0, 1],  [1, 1]];
  },

  draw: function (date) {
    // vymažeme obrazovku
    this.ctx.fillStyle = this.backcolor;
    this.ctx.fillRect(0, 0, this.element.width, this.element.height);

    // nakreslíme všechny živé buňky
    this.ctx.fillStyle = this.cellcolor;
    for (var y = 0; y < 50; y++) {
      for (var x = 0; x < 50; x++) {
        if (this.board[y][x]) {
          this.ctx.fillRect(x * this.size, y * this.size, this.size, this.size);
        }
      }
    }
    // Pokud je aktivní automatický režim, voláme funkcí 'this.next()' každých 300 milisekund
    if (this.statement) setTimeout(this.next(), 300);
  },

  resize: function (date) {
    this.refresh(date);
  },

  next: function (date) {
    // vytvoříme dočasné pole buněk
    var tempboard = new Array(50);

    for (var i = 0; i < 50; i++) {
      tempboard[i] = new Array(50);
      for (var j = 0; j < 50; j++) {
        tempboard[i][j] = false;
      }
    }
    // pro každou buňku
    for (var i = 0; i < 50; i++) { //Y
      for (var j = 0; j < 50; j++) { //X

        // vypočítáme počet aktivních sousedních buněk
        var count = 0;

        for (let [a, b] of this.nighbors) {
          let y = (i + b + 50) % 50;
          let x = (j + a + 50) % 50;
          if (this.board[y][x]) count++;
        }
        // pokud jsou dodržena všechna pravidla, buňka zůstane naživu
        if ((this.board[i][j] && this.LALimit <= count && count <= this.UALimit) ||
          (!this.board[i][j] && this.LBLimit <= count && count <= this.UBLimit))
          tempboard[i][j] = true;
      }
    }
    // zkopírujeme hodnotu dočasného pole
    this.board = tempboard.slice(0);
  },

  event: function (eventType, position, user_id, data, date) {
    // pokud je stisknuto levé tlačítko myši
    if (eventType === "pointerPress" && (data.button === "left")) {
      // v závislosti na souřadnicích najdeme buňku
      var x = parseInt(position.x / this.size);
      var y = parseInt(position.y / this.size);
      // změníme stav vybrané buňky na opačný
      this.board[y][x] = !this.board[y][x];

      this.refresh(date);
    }
    // pokud událost přišla z widgetu
    else if (eventType === "widgetEvent") {
      // v závislosti na widgetu
      switch (data.identifier) {
        // pokud bylo stisknuto tlačítko "PlayButton"
        case "PlayButton":
          if (!this.statement) {
            // měníme herní režim na automatický
            this.statement = true;
            this.refresh(date);
          }
          break;
        // pokud bylo stisknuto tlačítko "PauseButton"
        case "PauseButton":
          if (this.statement) {
            // měníme herní režim na manuální
            this.statement = false;
            this.refresh(date);
          }
          break;
        // pokud bylo stisknuto tlačítko "PauseButton"
        case "NextButton":
          // nakreslíme novou generaci buněk
          if (!this.statement) this.next(date);
          break;
        // pokud bylo stisknuto tlačítko "ClearButton"
        case "ClearButton":
          // vyčistíme pole
          for (var i = 0; i < 50; i++) {
            for (var j = 0; j < 50; j++) {
              this.board[i][j] = false;
            }
          }
          this.refresh(date);
          break;
        // pokud byla v textovém poli "SetColor" stisknuta klávesa 'Enter'
        case "SetColor":
          // změníme barvu buněk na barvu zadanou do textového pole
          this.cellcolor = data.text;
          this.refresh(date);
          break;
      }
    }
  }
});
img1
img2
img3
img4
img5

Odkazy

Zdrojový kód: Widgets