BI-PGA Programování grafických aplikací
Jdi na navigaci předmětu

Design aplikace. Práce s canvasem

Design aplikace. Práce s canvasem

Podíváme se na práce s canvasem. Za příklad vezmeme hodinky. Vytvoříme složku "clock" a dva soubory uvnitř: instructions.json a clock.js.

Napíšeme JSON soubor.

 {
  "main_script": "clock.js",
  "width": 200,
  "height": 200,
  "animation": true,
  "resize": "proportional",
  "title": "Clock",
 }

Potřebujeme čtvereční okno. Parametr animation musí být zapnutý. Přidáme parametr resize a nastavíme ho na proporcionální změnu velikosti okna.

Dále prohlížíme soubor clock.js.

 var clock = SAGE2_App.extend({
   init: function (data) {},
   resize: function (date) {},
   draw: function (date) {},
   drawLine: function (x0, y0, x1, y1) {},
   drawClockFace: function () {},
   drawClockHands: function () {},
 });

Na začátku funkce inicializator:

  init: function (data) {
    // Vytváří canvas pro danou aplikaci
    this.SAGE2Init("canvas", data);
    // Povoluje spuštění funkce resize() při změně velikosti okna
    this.resizeEvents = "continuous";
    // Ukládá context
    this.ctx = this.element.getContext("2d");
    // Spušťuje funkce resize(date)
    this.sendResize(this.element.width * 2, this.element.height * 2);
  },

Tady se inicializuje canvas a jeho kontext se ukládá do parametru this.ctx. Řádek this.resizeEvents = "continuous"; povoluje automatické volání funkce resize(date) při změně velikosti okna. Nakonec zavoláme funkce sendResize(width, height), která mění velikost okna a tím spustíme resize(date).

  resize: function (date) {
    // Poprvé iniciaizují parametry. Dále jen upravuje je.
    this.radius = this.element.width / 2;
    this.center_x = this.radius;
    this.center_y = this.radius;
    // Spušťuje funkce draw()
    this.refresh(date);
  },

Tato funkce se volá při změně velikosti okna. Poprve tato je proinicializuje parametry. Funkce refresh(date), kterou zavoláme na konci sílou spustí funkce draw(date)

Proč parametry center_x a center_y se rovnají poloměru kružnice? Je to y toto důvodu, že naše vypočty se opírají na to, že nulový bod se nachází uprostřed okna, ve skutečnosti je však v levém horním rohu.

  draw: function (date) {
    // Kreslí cifernik
    this.drawClockFace();
    // Kreslí ručička
    this.drawClockHands();
  },

Funkce draw(date) se volá jednou za frame. Zabývá se zobrazením hodinek na obrazobce. Snadněj bude rozdělit celý proces na kreslení ciferniku a ručiček.

Funkce drawLine(x0, y0, x1, y1) Provedé čáru od bodu (x0, y0) do (x1, y1).

  drawLine: function (x0, y0, x1, y1) {
    // Otevírá blok. Všechno, co bude nakresleno uvnítř bloku stane současti jedné figury
    this.ctx.beginPath();
    // Přenesé pero na pozici (x0, y0)
    this.ctx.moveTo(x0, y0);
    // Nakreslí čáru od současné pozici pera do bodu (x1, y1)
    this.ctx.lineTo(x1, y1);
    // Obárví vysledek a uzavřé blok
    this.ctx.stroke();
  },

Contextová metoda beginPath() otevírá blok. Všechno, co bude nakresleno uvnítř tohoto bloku stane jednou figurou. Uzavřit blok lze buď contextovou metodou stroke() (zanechat obrys) nebo fill() (vuplnit nějakou bárvou). Funkce moveTo(x, y) přenese "pero" na ukázaný bod a funkce lineTo(x, y) provede čáru z bodu, kde se nacházelo pero do ukázaného ve funkci bodu. lineTo(x, y) ne kreslí čáry a jen provádí je. Kreslením se zabývají fill() a stroke().

Funkce drawClockFace() slouží pro kreslení ciferniku hodinek.

    // Kreslí bílé kružnice cíferniku
    this.ctx.fillStyle = "white";
    this.ctx.beginPath();
    // Kreslí oblouk ze středem (this.radius, this.radius), radiusem "this.radius".
    // Začíná se od 0 a končí se 2 * Pi rad ve směru hodinových ručiček.
    this.ctx.arc(this.center_x, this.center_y, this.radius, 0, Math.PI * 2, true);
    this.ctx.fill();

Začneme tím, že nakreslíme bílý kruh s poloměrem jedna polovina šířky okna. Uvnitř bloku jsme vytvořili kružnice ponoci metody arc(x, y, poloměr, počáteční úhel, koncový úhel, směr) a vyplnili je bílou bárvou.

bily kruh

Dále v ciklu kreslíme čáry a čísla. Ale před tím potřebujeme nastavit vzhled čár a textu. Udělat to můžeme pomoci contextových parametrů.

    this.ctx.lineWidth = 1;
    this.ctx.strokeStyle = "grey";
    this.ctx.fillStyle = "black";
    this.ctx.font = "16px serif";

Parametr lineWidth odpovídá šířce čár, strokeStyle obsahuje v sobě barvu obrysu, fillStyle je barvou, kterou vyplňují figury a font je velikost a styl písma.

Abychom mohli nakreslit čáry potřebujeme znát ůhel. Z ůhlu výpočtéme první bod pomoci sinu a cosinu, a zatím vynásobíme ho nějakým koeficientem menším než 1, tím dostaneme druhý bod a nakreslíme čáru pomocí naší funkce drawLine(x0, y0, x1, y1). Stejným způsobem najdeme bod, ve kterém bude číslo a nakreslíme ho pomoci kontextové metody fillText(text, x, y)

cary a cisla

Na konci uděláme dekoráční rameček z černé kružnici. Udělame to skoro stejným způsobem, jak jsme kreslili bílý kruh ciferniku, ale místo fill() budeme používat metodu stroke().

    this.ctx.strokeStyle = "black";
    this.ctx.lineWidth = 5;
    this.ctx.beginPath();
    this.ctx.arc(this.center_x, this.center_y, this.radius, 0, Math.PI * 2, true);
    this.ctx.stroke();
ukonceny cifernik

Funkce drawClockHands() se zabývá kreslením ručíček. Algoritmus je skoro stejný, jako při kreslení čár ciferniku. Hledame úhel, zatím bod pomoci sinu a cosinu nalezneme bod na kružnici a provedeme čáru od centru do tohoto bodu.

    // Uchvává čás
    let time = new Date();
    let second = time.getSeconds();
    // Na základě čásu vypočítá úhel ručiček
    let secondAngle = second * 6 - 90;
    // Vypočet bodů
    let second_x0 = this.radius * Math.cos((Math.PI / 180) * secondAngle);
    let second_y0 = this.radius * Math.sin((Math.PI / 180) * secondAngle);
    // Kreslí sekundová ručička
    this.ctx.lineCap = "round";
    this.ctx.strokeStyle = "red";
    this.ctx.lineWidth = 2;
    this.drawLine(this.center_x, this.center_y, second_x0 + this.center_x, second_y0 + this.center_y);
sekundni rucicko

Poslední contextový parametr, který jsme tady ne probrali je lineCap. Je odpovídá za to, jak budou vypadat konce čárek. V našem připadě jsou zaokrouhlené.

Opakujeme tento krok se všema ručičkama a nakreslime uprostřed dekorační žlutý kruh stejným způsobem, jak jsme to udělali pro bíly kruh ciferniku.

ukoncene hodinky

Zdrojový kod:

clock