SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

BI-UI.21

Umělá inteligence

Tyto okruhy jsou určené pro studenty se studijním plánem v akreditaci Informatika 2021. Platí pouze v červnu/sprnu 2023.

OznačeníOtázkaPředmět
BI-UI.21-1Lineární zobrazení: definice a vlastnosti (hodnost, jádro, defekt, injektivita, surjektivita), matice lineárního zobrazení.BI-LA2
BI-UI.21-2Skalární součin a norma vektoru: definice, vlastnosti a příklady.BI-LA2
BI-UI.21-3Ortogonalita a ortogonální báze: definice, vlastnosti, využití při počítání vzdáleností lineárních variet.BI-LA2
BI-UI.21-4LU rozklad matic, řešení soustavy lineárních rovnic pomocí LU rozkladu.BI-LA2
BI-UI.21-5QR rozklad: výpočet a využití při výpočtu odhadu metodou nejmenších čtverců.BI-LA2
BI-UI.21-6QR algoritmus pro výpočet vlastních čísel.BI-LA2
BI-UI.21-7SVD rozklad: definice, vlastnosti, výpočet.BI-LA2
BI-UI.21-8Rozhodovací stromy, náhodné lesy, AdaBoost.BI-ML1
BI-UI.21-9Metrika - definice a příklady. Metoda nejbližších sousedů pro klasifikaci i regresi. Aglomerativní hierarchické shlukování.BI-ML1
BI-UI.21-10Lineární regrese – metoda nejmenších čtverců, geometrická interpretace, problém kolinearity.BI-ML1
BI-UI.21-11Hřebenová regrese.BI-ML1
BI-UI.21-12Logistická regrese – sestavení modelu pro binární klasifikaci, trénování jako MLE odhad.BI-ML1
BI-UI.21-13Evaluace modelů – testovací chyba a její odhad, křížová validace, vyhodnocovací metriky regrese a klasifikace. Výběr příznaků.BI-ML1
BI-UI.21-14Nesupervizované učení – základní prinicipy, algoritmus k-means, DBSCAN.BI-ML1
BI-UI.21-15Jádrová regrese – lineární model bázových funkcí, jádrový trik.BI-ML2
BI-UI.21-16SVM pro klasifikaci.BI-ML2
BI-UI.21-17Redukce dimenzionality - analýza hlavních komponent (PCA), lokálně lineární vnoření.BI-ML2
BI-UI.21-18Generativní modely - naivní Bayes.BI-ML2
BI-UI.21-19Neuronové sítě - perceptron, aktivační funkce, trénování hlubokých neuronových sítí.BI-ML2
BI-UI.21-20Posilované učení.BI-ML2
BI-UI.21-21Stavový prostor a neinformované prohledávání, stromová expanze, náhodné prohledávání, prohledávání do hloubky a do šířky.BI-ZUM
BI-UI.21-22Heuristické prohledávání stavového prostoru, heuristiky pro odhad ceny cesty, hladové prohledávání, algoritmus A*.BI-ZUM
BI-UI.21-23Principy lokálního prohledávání, metody typu hill-climbing. Problém lokálního minima a metody jeho zmírnění (tabu search, simulované žíhání).BI-ZUM
BI-UI.21-24Genetický algoritmus a genetické programování. Genetické operátory (selekce, křížení, mutace). Evoluční programování a optimalizace, evoluční strategie.BI-ZUM
BI-UI.21-25Hry v normální formě. Analýza akčních profilů: Paretovo optimum, Nashovo equilibrium.BI-ZUM
BI-UI.21-26Prohledávání herního stromu: Algoritmus Minimax, alfa-beta prořezávání a heuristiky.BI-ZUM
BI-UI.21-27Transformace konceptuálního schématu (v ER nebo jiné notaci) na relační.BI-DBS
BI-UI.21-28Normalizace relačního schématu a normální formy (1., 2. 3., BCNF).BI-DBS
BI-UI.21-29Pokročilé principy dotazování v SQL: agregace, vnější spojení, vnořené dotazy, všeobecná kvantifikace.BI-DBS
BI-UI.21-30Náhodný vektor a jeho charakteristiky, sdružené, marginální a podmíněné rozdělení a hustoty, nezávislost náhodných veličin.BI-PST
BI-UI.21-31Obecné bodové odhady parametrů statistických rozdělení a modelů. Momentová metoda a metoda maximální věrohodnosti pro konstrukci bodových odhadů. Příklady odhadů parametrů pro vybraná rozdělení.BI-PST
BI-UI.21-32Obecné intervalové odhady a obecné testování statistických hypotéz o parametrech statistických rozdělení a modelů. Aplikace na odhady a hypotézy o střední hodnotě a rozptylu.BI-PST

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.