Jdi na navigaci předmětu

BI-UI.21

Umělá inteligence

platnost pro SZZ od června 2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-UI.21-1Lineární zobrazení: definice a vlastnosti (hodnost, jádro, defekt, injektivita, surjektivita), matice lineárního zobrazení.BI-LA2.21
BI-UI.21-2Skalární součin a norma vektoru: definice, vlastnosti a příklady.BI-LA2.21
BI-UI.21-3Ortogonalita a ortogonální báze: definice, vlastnosti, využití při počítání vzdáleností lineárních variet.BI-LA2.21
BI-UI.21-4LU rozklad matic, řešení soustavy lineárních rovnic pomocí LU rozkladu.BI-LA2.21
BI-UI.21-5QR rozklad: výpočet a využití při výpočtu odhadu metodou nejmenších čtverců.BI-LA2.21
BI-UI.21-6QR algoritmus pro výpočet vlastních čísel.BI-LA2.21
BI-UI.21-7SVD rozklad: definice, vlastnosti, výpočet.BI-LA2.21
BI-UI.21-8Rozhodovací stromy, náhodné lesy, AdaBoost.BI-ML1.21
BI-UI.21-9Metrika - definice a příklady. Metoda nejbližších sousedů pro klasifikaci i regresi. Aglomerativní hierarchické shlukování.BI-ML1.21
BI-UI.21-10Lineární regrese – metoda nejmenších čtverců, geometrická interpretace, problém kolinearity.BI-ML1.21
BI-UI.21-11Hřebenová regrese, očekávaná chyba modelu a její rozklad.BI-ML1.21
BI-UI.21-12Logistická regrese – sestavení modelu pro binární klasifikaci, trénování jako MLE odhad.BI-ML1.21
BI-UI.21-13Evaluace modelů – testovací chyba a její odhad, křížová validace, vyhodnocovací metriky regrese a klasifikace. Výběr příznaků.BI-ML1.21
BI-UI.21-14Nesupervizované učení – základní prinicipy, algoritmus k-means, DBSCAN.BI-ML1.21
BI-UI.21-15Jádrová regrese – lineární model bázových funkcí, jádrový trik.BI-ML2.21
BI-UI.21-16SVM pro klasifikaci.BI-ML2.21
BI-UI.21-17Redukce dimenzionality - analýza hlavních komponent (PCA), lokálně lineární vnoření.BI-ML2.21
BI-UI.21-18Generativní modely - naivní Bayes.BI-ML2.21
BI-UI.21-19Neuronové sítě - perceptron, aktivační funkce, trénování hlubokých neuronových sítí.BI-ML2.21
BI-UI.21-20Posilované učení.BI-ML2.21
BI-UI.21-21Stavový prostor a neinformované prohledávání, stromová expanze, náhodné prohledávání, prohledávání do hloubky a do šířky.BI-ZUM.21
BI-UI.21-22Heuristické prohledávání stavového prostoru, heuristiky pro odhad ceny cesty, hladové prohledávání, algoritmus A*.BI-ZUM.21
BI-UI.21-23Principy lokálního prohledávání, metody typu hill-climbing. Problém lokálního minima a metody jeho zmírnění (tabu search, simulované žíhání).BI-ZUM.21
BI-UI.21-24Genetický algoritmus a genetické programování. Genetické operátory (selekce, křížení, mutace). Evoluční programování a optimalizace, evoluční strategie.BI-ZUM.21
BI-UI.21-25Hry v normální formě. Analýza akčních profilů: Paretovo optimum, Nashovo equilibrium.BI-ZUM.21
BI-UI.21-26Prohledávání herního stromu: Algoritmus Minimax, alfa-beta prořezávání a heuristiky.BI-ZUM.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.