Jdi na navigaci předmětu

BI-TI.21

Teoretická informatika

platnost od SZZ v červnu 2024, aktualizace 31.1.2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-TI.21-1Přehled Chomského hierarchie formálních jazyků a gramatik. Turingovy stroje. Třídy problémů P, NP, NP-těžký, NP-úplný.BI-AAG.21
BI-TI.21-2Transformace bezkontextových gramatik a jejich normální formy. Algoritmus CYK.BI-AAG.21
BI-TI.21-3Implementace konečného automatu, lexikální analyzátor.BI-AAG.21 + BI-PJP.21
BI-TI.21-4Vyšší souvislost grafů, vrcholová, hranová a jejich vztahy, Mengerova věta. Mosty, silně souvislé komponenty orientovaného grafu a jejich hledání. Toky v sítích, vztah velikosti toku a kapacity řezu, Fordův-Fulkersonův algoritmus. Párování, hledání maximálního párování v bipartitním grafu, Hallova věta a její důsledky.BI-AG2.21
BI-TI.21-5Rovinné grafy, Eulerova formule a její důsledky, Kuratowského věta. Barevnost grafu, barevnost rovinných grafů. Konvexní obal bodů v rovině, určování orientace úhlu. Technika sweep-line a rychlý výpočet průsečíků úseček.BI-AG2.21
BI-TI.21-6Fibonacciho haldy a složitost jejich operací amortizovaná a v nejhorším případě. (a,b)-stromy.BI-AG2.21
BI-TI.21-7Eulerovský tah, charakterizace eulerovských grafů, minimální pokrytí tahy. Hamiltonovská kružnice, Chvátalův uzávěr, Bondyho-Chvátalova věta. Problém obchodní cestující, aproximační algoritmus.BI-AG2.21
BI-TI.21-8Instrukční cyklus počítače a zřetězené zpracování instrukcí. Mikroarchitektura skalárního procesoru se zřetězeným zpracováním instrukcí, datové a řídicí hazardy při zřetězeném zpracování instrukcí a způsoby jejich ošetření.BI-APS.21
BI-TI.21-9Paměťová hierarchie se skrytou pamětí (cache memory), principy lokality a fungování skryté paměti. Architektura přímé, částečně asociativní, plně asociativní skryté paměti.BI-APS.21
BI-TI.21-10HW podpora virtualizace hlavní paměti stránkováním, funkce MMU (Memory Management Unit) a překlad virtuálníchch adres na fyzické adres pomocí TLB (Translation Lookaside Buffer), ošetření výpadku stránky.BI-APS.21
BI-TI.21-11Binární relace: jejich vlastnosti a reprezentace, relace ekvivalence a rozklady množin, částečné a úplné uspořádání.BI-DML.21
BI-TI.21-12Lineární zobrazení: definice a vlastnosti (hodnost, jádro, defekt, injektivita, surjektivita), matice lineárního zobrazení.BI-LA2.21
BI-TI.21-13Skalární součin a norma vektoru: definice, vlastnosti a příklady.BI-LA2.21
BI-TI.21-14Ortogonalita a ortogonální báze: definice, vlastnosti, využití při počítání vzdáleností lineárních variet.BI-LA2.21
BI-TI.21-15LU rozklad matic, řešení soustavy lineárních rovnic pomocí LU rozkladu.BI-LA2.21
BI-TI.21-16Logický důsledek a ekvivalence ve výrokové a v predikátové logice. Disjunktivní a konjunktivní normální tvary. Rezoluční metoda. Metoda sémantických stromů.BI-LOG.21
BI-TI.21-17Teorie, model, logický důsledek. Axiomatický systém logiky. Korektnost, úplnost, bezespornost. Gödelova věta o neúplnosti.BI-LOG.21
BI-TI.21-18OOP polymorphismus – subtyping, generics, bounds a variance.BI-OOP.21
BI-TI.21-19Syntaktický analyzátor shora dolů, prostředky pro jeho specifikaci – bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty, vztah mezi nimi. LL(1) gramatiky, transformace gramatik. Programová realizace syntaktického analyzátoru pro LL(1) gramatiky.BI-PJP.21
BI-TI.21-20Prostředky pro specifikaci syntaxí řízeného překladu – překladové gramatiky, atributové gramatiky, atributové překladové gramatiky. LL-atributové překladové gramatiky, programová realizace rekurzívním sestupem s parametry.BI-PJP.21
BI-TI.21-21Vnitřní formy programu, syntaktický strom, překlad základních jazykových konstrukcí.BI-PJP.21
BI-TI.21-22Rozdělení paměti při implementaci programovacích jazyků: statické části, zásobník, halda. Aktivační záznamy, mechanismus implementace volání funkcí.BI-PPA.21
BI-TI.21-23Funkcionální programování, funkce vyšších řádů, Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, mapovací funkcionály.BI-PPA.21
BI-TI.21-24Logické programování, Prolog: fakta, pravidla, dotazy, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, operátor řezu.BI-PPA.21
BI-TI.21-25Heuristické prohledávání stavového prostoru, heuristiky pro odhad ceny cesty, hladové prohledávání, algoritmus A*.BI-ZUM.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.