Jdi na navigaci předmětu

Licence k závěrečným pracím

Práva a povinnosti při komercializaci počítačových programů nebo jiných autorských děl upravuje Směrnice děkana č. 37/2019 pro stanovení práv a povinností při komercializaci autorských děl vytvořených zaměstnanci a studenty FIT ČVUT v Praze (pro zobrazení je nutné se přihlásit).

Autorské dílo je celá závěrečná práce, záleží proto na studentovi (autorovi), co bude jejím obsahem. Primárně je závěrečná práce „školním dílem“ ve vlastnictví studenta. Fakulta má právo práci využít pro další výuku a výzkum. Student se závěrečnou prací může dále nakládat i bez vzdání se práva fakulty.

Varianty řešení dalšího využití závěrečné práce:

 1. Na začátku práce dojde k dohodě zadavatele, fakulty a studenta o podpisu dohody o budoucím využití duševního vlastnictví. V tomto případě bude při komerčním využití výsledku připadat část odměny také fakultě.
 2. Student zveřejní závěrečnou práci s licencí typu open source.
 3. Student uzavře dohodu s fakultou o tom, že se fakulta vzdá práva na další využití práce. Uzavřením dohody o vzdání se práva se si student pojistí, že si na dílo fakulta nebude dále dělat nárok a poté může uzavřít vlastní licenční smlouvu s firmou.
 4. Neuzavřou se žádné dohody a nebude explicitně určeno pod jakou licencí byla závěrečná práce vypracována / zveřejněna. V tomto případě zůstává studentovi právo využívat práci dle svého uvážení a fakultě zůstává jak právo využít práci pro výuku a vědecké účely, tak právo na podíl ze studentových výnosů.

Detaily pro variantu c:

Jedná se o dohodu "ŽÁDOST O VZDÁNÍ SE PRÁVA FIT ČVUT V PRAZE NA UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY O UŽITÍ ŠKOLNÍHO DÍLA", která se uzavírá mezi studentem a FIT ČVUT. Předpokládá se, že poplatek hradí student a s firmou uzavře vlastní licenční smlouvu. Ke každé žádosti se přistupuje individuálně a o jejím výsledku rozhoduje vedení fakulty. Poplatek lze snížit či prominout, pokud ZP splňuje podmínky uvedené ve směrnici děkana č. 37/2019 článek 5 odstavec 6 (např. přínos pro neziskovou organizaci, ad.), opět záleží na individuálním posouzení. Celý administrativní proces trvá min. 2 týdny, řešte to prosím včas.

Poplatek za vzdání se práva na licenci

Jsou tři možnosti:

 1. FIT se vzdává práva na uzavření licence za poplatek 10.000 Kč.
 2. FIT se vzdává práva na uzavření licence za snížený poplatek – výjimečné případy, kdy je třeba snížení řádně odůvodnit (proč se poplatek má snížit a proč je třeba, aby se fakulta vzdala práva na uzavření licence).
 3. Varianta bez poplatku – nežádá se o vzdání se práva o uzavření licence, po domluvě s SSP se dílo uvolní pod MIT nebo obdobnou open source licencí, která umožňuje bezplatné použití díla všem.

Pokud plánujete využít třetí možnosti, informujte o tom ssp@fit.cvut.cz.

Jak si podat žádost o dohodu

 1. Vyplňte žádost (v sekci Ke stažení) a zašlete ji na ssp@fit.cvut.cz (kontaktní osoba Mgr. Soňa Nosková).
 2. Obdržíte vyrozumění a další pokyny zpět na váš email.
 3. Podepíšete dohodu v kancelari TH:341a (kontaktní osoba Ing. Jana Hacmacová).
 4. Uhradíte daný poplatek.

Pokud žádáte o vzdání se práva, podáváte "ŽÁDOST O VZDÁNÍ SE PRÁVA FIT ČVUT V PRAZE NA UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY O UŽITÍ ŠKOLNÍHO DÍLA". Pokud žádáte o snížení či prominutí poplatku, podáváte "ŽÁDOST O SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH FIT ČVUT NA VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍHO DÍLA". Při žádosti o snížení je potřeba navrhnout výši poplatku a přidat odůvodnění.

Doporučení

Je nutno pamatovat na náležitou citaci zdroje. Dejte pozor na to, abyste dobře v textu oddělili svoji práci od práce ostatních ve firmě.

ZP můžete psát tak, aby její zveřejnění firmu nepoškodilo. Můžete se s firmou dohodnout na anonymizaci tak, že budete psát o fiktivní firmě a nepůjde poznat, o jakou firmu se jedná.

DSpace

Dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se zveřejňuje celá práce. Není možné nějakou část nezveřejnit.

Zveřejňují se ty části ZP, které umožňují oponentům a čtenářům posoudit kvalitu ZP. Je tedy nutné vložit kódy, které realizují funkcionalitu v zadání práce. Oponentům je potřeba na vyžádání předvést funkčnost.

Odložení zveřejnění

Závěrečnou práci nelze nezveřejnit. Ve velmi výjimečných případech lze odložit zveřejnění max. o 3 roky (z důvodu ohrožení bezpečnosti, aj.). Případ se musí projednat s děkanem. Při odložení zveřejnění je do DSpace místo práce prozatímně nahrán dokument o rozhodnutí o odložení zveřejnění, výtisk práce se odešle na ministerstvo školství k úschově.