Jdi na navigaci předmětu

BI-MI.21

Manažerská informatika

platnost pro SZZ od června 2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-MI.21-1Životní cyklus podniku. Proces založení a vzniku podniku. Právní formy podnikání, právní odpovědnost podnikatele.BI-EPP.21
BI-MI.21-2Majetková a kapitálová struktura podniku a její optimalizace. Bilanční pravidla a způsoby jejich (ne)dodržování.BI-EPP.21
BI-MI.21-3Krátkodobé financování podniku. Čistý pracovní kapitál. Dlouhodobé financování podniku. Hodnocení investic.BI-EPP.21
BI-MI.21-4Klasifikace a kalkulace přímých a nepřímých nákladů v podniku. Nákladová funkce a bod zvratu. Strategie stanovení prodejní ceny produktu.BI-EPP.21
BI-MI.21-5Kalkulace mezd zaměstnanců a povinných odvodů. Náklady na pracovní sílu.BI-FBI.21
BI-MI.21-6Účty, účtová osnova, účtový rozvrh. Účetní případy (transakce) a jejich vliv na majetkovou strukturu podniku.BI-FBI.21
BI-MI.21-7Dlouhodobý a oběžný majetek ve finančním účetnictví. Účetní a daňové odpisy majetku.BI-FBI.21
BI-MI.21-8Poptávka, nabídka a rovnovážná cena. Elasticita poptávky. Zbytné a nezbytné statky.BI-FEM.21
BI-MI.21-9Struktura trhu - dokonalá a nedokonalá konkurence (monopol, oligopol, monopolistická konkurence).BI-FEM.21
BI-MI.21-10Konceptuální modelování, jeho význam, základní pojmy a způsoby modelování reálného světa.BI-KOM.21
BI-MI.21-11OntoUML a jeho konstrukty, transformace do objektového modelu.BI-KOM.21
BI-MI.21-12Modelování procesů, notace BPMN. Klíčové pojmy inženýrství podniků a metoda DEMO.BI-KOM.21
BI-MI.21-13Smluvní právo, smlouvy v IT.BI-PAI.21
BI-MI.21-14Spory v podnikání, nekalá soutěž, ochrana firmy, ochrana produktů.BI-PAI.21
BI-MI.21-15Právo duševního vlastnictví, ochrana software, licence.BI-PAI.21
BI-MI.21-16Životní cyklus projektu. Výchozí podmínky, vize a cíle projektu, strategický a akční plán, ukazatele postupu, matice odpovědnosti.BI-PRR.21
BI-MI.21-17SWOT analýza a logický rámec. Harmonogram projektu (Ganttův diagram) a fázování projektu.BI-PRR.21
BI-MI.21-18Projektový tým, projektová hierarchie. Týmové role a klíčové osoby. Rizika v projektu.BI-PRR.21
BI-MI.21-19Modelování obchodních procesů (UML diagram aktivit), analytický doménový model (UML diagram tříd, UML stavový diagram), analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití).BI-SWI.21
BI-MI.21-20Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér), GRASP vzory (Nízká provázanost, Vysoká soudržnost), popis spolupráce objektů (UML sekvenční diagram, UML diagram tříd).BI-SWI.21
BI-MI.21-21Klasické a agilní metodiky vývoje software (základní principy, vhodnost použití, řešené problémy). Základní popis metodik Unified Process (UP) a SCRUM.BI-SWI.21
BI-MI.21-22Konstrukce, objektové paradigma, základní pravidla návrhu (SRP, LSP, DRY), refactoring (příznaky a vybrané techniky).BI-SWI.21
BI-MI.21-23Architektury IS podle typů zákazníka a oblasti použití (ERP, Business intelligence, podpora vrcholového rozhodování).BI-TIS.21
BI-MI.21-24Kritéria výběru IS: informační systémy pro malé, střední, velké, výrobní společnosti, pro správu zákazníků, pro státní správu, pro správu obsahu.BI-TIS.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.