SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

BI-BPR / MI-MPR

Předmět Bakalářský projekt (BI-BPR), resp. Magisterský projekt (MI-MPR) slouží k navázání spolupráce mezi studentem a jeho potenciálním vedoucím práce, nerozvrhuje se a očekává se aktivita ze strany studenta.

  1. Student si na začátku semestru rezervuje téma práce a spojí se s vedoucím práce. Domluví si dílčí úkoly, které na zpracování zadání vykoná během semestru. Pokud tyto úkoly splní, udělí mu vedoucí práce na konci semestru zápočet z předmětu BI-BPR, resp. MI-MPR.
  2. Externí vedoucí práce zadá informaci o udělení zápočtu pomocí formuláře Udělení zápočtu od externího vedoucího závěrečné práce (viz Ke stažení). Vyplněný a podepsaný formulář předá student referentce pro SZZ, která zápočet udělí.
  3. Je-li téma práce, které si student rezervoval, formulováno obecněji, měly by úkoly, které mu vedoucí na semestr uloží, směřovat primárně k doladění zadání tak, aby mohlo být zadání práce koncem semestru doplněno a schváleno.

Domluva s vedoucím práce, týkající se upřesnění požadavků pro předmět BI-BPR, resp. MI-MPR, by měla proběhnout v prvních týdnech semestru. Aktivita a odpovědnost leží na studentovi, nikoliv na vedoucím práce. Z hlediska splnění podmínek rozhodně nestačí, aby si student v systému téma práce rezervoval.

Může dojít k situaci, že se student na konci semestru rozhodne na tématu závěrečné práce dále nepracovat a zvolí si jiné. Stejně tak může vedoucí práce ukončit spolupráci se studentem. I v tomto případě je možné udělit zápočet.