Jdi na navigaci předmětu

Společné okruhy (BI21)

platnost od SZZ v únoru 2024, aktualizace 31.1.2024

OznačeníOtázkaPředmět
BI-SPOL.21-1Regulární jazyky: Deterministické a nedeterministické konečné automaty. Determinizace konečného automatu. Minimalizace deterministického konečného automatu. Operace s konečnými automaty. Regulární gramatiky, regulární výrazy, regulární rovnice.BI-AAG.21
BI-SPOL.21-2Bezkontextové jazyky: Bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty a jejich varianty. Modely syntaktické analýzy bezkontextových jazyků.BI-AAG.21
BI-SPOL.21-3Základní pojmy teorie grafů. Grafové algoritmy: procházení grafu do šířky, určení souvislých komponent, topologické uspořádání, vzdálenosti v grafech, konstrukce minimální kostry a nejkratších cest v ohodnoceném grafu.BI-AG1.21
BI-SPOL.21-4Binární haldy, binomiální haldy. Binární vyhledávací stromy a jejich vyvažování. Hešovací tabulky.BI-AG1.21
BI-SPOL.21-5Relační databáze, dotazování v relační algebře, základní koncepce jazyka SQL (SELECT, DDL, DML, DCL, TCL), vyjádření integritních omezení v DDL.BI-DBS.21
BI-SPOL.21-6Transakce a jejich vlastnosti - ACID.BI-DBS.21
BI-SPOL.21-7Výroková logika: splnitelnost formulí, logická ekvivalence a důsledek, universální systém logických spojek, disjuntivní a konjunktivní normální tvary, úplné normální tvary.BI-DML.21
BI-SPOL.21-8Základy teorie čísel: dělitelnost, REA a diofantické rovnice, prvočísla, modulární aritmetika, Malá Fermatova a Eulerova věta, lineární kongruence, Čínská věta o zbytcích.BI-DML.21
BI-SPOL.21-9Asymetrické kryptosystémy (šifra RSA, Diffie-Hellman, RSA digitální podpis), hešovací funkce (SHA-2, HMAC). Digitální podpis. Certifikáty, certifikační autority.BI-KAB.21
BI-SPOL.21-10Symetrické šifry blokové a proudové, základní parametry, operační módy blokových šifer, jejich základní popis a slabiny.BI-KAB.21
BI-SPOL.21-11Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta a související pojmy, vlastnosti a popis množiny řešení, Gaussova eliminační metoda.BI-LA1.21
BI-SPOL.21-12Matice: součin matic, regulární matice, inverzní matice a její výpočet, vlastní čísla matice a jejich výpočet, diagonalizace matice.BI-LA1.21
BI-SPOL.21-13Limita posloupnosti, limita a spojitost reálné funkce jedné reálné proměnné, nástroje pro výpočet limit, asymptotické chování funkcí a posloupností (horní, dolní a těsné asymptotické meze, asymptotická ekvivalence).BI-MA1.21
BI-SPOL.21-14Diferenciální počet reálné funkce jedné reálné proměnné: derivace a její geometrický význam, vztah derivací funkce s její monotonií a konvexitou/konkavitou, lokální extrémy funkce jedné proměnné a metody jejich hledání, asymptoty funkce.BI-MA1.21
BI-SPOL.21-15Integrální počet funkce jedné proměnné (neurčitý integrál a Riemannův určitý integrál, metody integrace pomocí substituce a per partes), číselné řady a kritéria jejich konvergence, asymptotické odhady chování posloupností částečných součtů řad pomocí integrálu.BI-MA2.21
BI-SPOL.21-16Funkce více proměnných: diferenciální počet funkcí více proměnných (limita, parciální derivace, derivace, gradient, Hessova matice), kvadratické formy a jejich definitnosti, analytická metoda hledání lokálních extrémů funkcí více proměnných (bez omezení).BI-MA2.21
BI-SPOL.21-17Procesy a vlákna, jejich implementace, nástroje pro synchronizaci vláken. Klasické synchronizační úlohy. Uváznutí (deadlock) vláken (alokace prostředků, Coffmanovy podmínky, strategie pro řešení uváznutí).BI-OSY.21
BI-SPOL.21-18Virtualizace hlavní paměti stránkováním, principy překladu virtuálních adres na fyzické, struktura tabulek stránek, algoritmy pro nahrazování stránek.BI-OSY.21
BI-SPOL.21-19Datové typy v programovacích jazycích. Staticky a dynamicky alokované proměnné, spojové seznamy. Modulární programování, procedury a funkce, vstupní a výstupní parametry. Překladač, linker, debugger.BI-PA1.21
BI-SPOL.21-20Časová a paměťová složitost algoritmů. Algoritmy vyhledávání (sekvenční, půlením intervalu), slučování a řazení (BubbleSort, SelectSort, InsertSort, MergeSort, QuickSort). Dolní mez složitosti řazení v porovnávacím modelu. Řazení v lineárním čase.BI-PA1.21 + BI-AG1.21
BI-SPOL.21-21Rekurzivní rozklad problému na podproblémy metodou Rozděl-a-panuj. Rekurze vs iterace. Dynamické programování.BI-PA1.21 + BI-AG1.21
BI-SPOL.21-22Objektově orientovaného programování v C++, zapouzdření, dědičnost, atributy a metody, statické atributy a metody, virtuální metody, polymorfismus, abstraktní třídy, výjimky, šablony, přetěžování operátorů, mělká a hluboká kopie.BI-PA2.21
BI-SPOL.21-23Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina. Implementace pomocí spojových struktur, stromů a pole.BI-PA2.21
BI-SPOL.21-24ISO/OSI model, enkapsulace a dekapsulace posílaných dat, princip IP adresace. Linková vrstva, podvrstvy LLC. MAC, síťová zařízení, princip přepínání. Virtuální sítě (VLAN). Síťová vrstva, směrovače, princip směrování, protokoly IPv4 a IPv6, statické a dynamické směrování.BI-PSI.21
BI-SPOL.21-25Transportni vrstva, protokol TCP, spolehlivost doručení paketů, zahlcení, srovnání s protokolem UDP. Překlad síťových adres (NAT) na síťové a transportní vrstvě. Systém doménových jmen (DNS).BI-PSI.21
BI-SPOL.21-26Pravidla pro výpočty pravděpodobností, Bayesův vzorec. Náhodné veličiny, příklady rozdělení, distribuční funkce, hustota, momenty. Nezávislost náhodných jevů a veličin. Centrální limitní věta, zákony velkých čísel.BI-PST.21
BI-SPOL.21-27Základy matematické statistiky, náhodný výběr, bodové odhady pro střední hodnotu a rozptyl, intervalové odhady pro střední hodnotu, testování statistických hypotéz o střední hodnotě.BI-PST.21
BI-SPOL.21-28Kombinační a sekvenční logické obvody (Mealy, Moore), popis a možnosti implementace na úrovni hradel. Minimalizace vyjádření logické funkce s využitím map.BI-SAP.21
BI-SPOL.21-29Architektura číslicového počítače, instrukční cyklus počítače, základní třídy souborů instrukcí (ISA). Paměťový subsystém počítače, paměťová hierarchie, skrytá paměť (cache).BI-SAP.21
BI-SPOL.21-30Kódy pro zobrazení čísel se znaménkem a realizace aritmetických operací (paralelní sčítačka/odčítačka, realizace aritmetických posuvů, dekodér, multiplexor, čítač). Reprezentace čísel v pohyblivé řádové čárce.BI-SAP.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.