Jdi na navigaci předmětu

BI-SI.21

Softwarové inženýrství

platnost pro SZZ od června 2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-SI.21-13 úrovně pohledu na data (konceptuální, implementační, fyzická). Struktury pro ukládání dat v relačních databázích s ohledem na rychlý přístup k nim (speciální způsoby uložení, indexy apod.)BI-DBS.21
BI-SI.21-2Transformace konceptuálního schématu (v ER nebo jiné notaci) na relační.BI-DBS.21
BI-SI.21-3Normalizace relačního schématu a normální formy (první, druhá, třetí, BCNF).BI-DBS.21
BI-SI.21-4Pokročilé principy dotazování v SQL: agregace, vnější spojení, vnořené dotazy, všeobecná kvantifikace.BI-DBS.21
BI-SI.21-5Nástroje pro podporu tvorby softwarových produktů: Sledování chyb a správa úkolů (používané nástroje, typický životní cyklus úkolu/chyby), správa a sdílení zdrojových kódů (principy řešení spolupráce, hlavní přínosy, používané nástroje).BI-IDO.21
BI-SI.21-6Zajištění kvality software: Typologie testů, black vs. white box, automatizace testů, statická analýza kódu, code review, zranitelnosti aplikací.BI-IDO.21
BI-SI.21-7Kontinuální integrace, nástroje pro sestavení aplikace, definice pipeline, release management, sémantické verzování, nasazení aplikace, správa prostředí, přínosy kontejnerizace a používané nástroje.BI-IDO.21
BI-SI.21-8Konceptuální modelování, jeho význam, základní pojmy a způsoby modelování reálného světa. OntoUML a jeho konstrukty, transformace do objektového modelu.BI-KOM.21
BI-SI.21-9Specifikace omezení v modelech, jazyk OCL.BI-KOM.21
BI-SI.21-10Modelování procesů, notace BPMN. Klíčové pojmy inženýrství podniků a metoda DEMO.BI-KOM.21
BI-SI.21-11Konceptualizace pomocí technologií sémantického webu (RDF & OWL).BI-KOM.21
BI-SI.21-12OOP abstrakce a hierarchie tříd – balíčky, třídy, atributy, metody, konstruktory, traity, ekvivalence a identita, nadtřídy, podtřídy, dědičnost, statický a dynamický dispatch.BI-OOP.21
BI-SI.21-13OOP polymorphismus – subtyping, generics, bounds a variance.BI-OOP.21
BI-SI.21-14Rozdělení paměti při implementaci programovacích jazyků: statické části, zásobník, halda. Aktivační záznamy, mechanismus implementace volání funkcí.BI-PPA.21
BI-SI.21-15Funkcionální programování, funkce vyšších řádů, Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, mapovací funkcionály.BI-PPA.21
BI-SI.21-16Logické programování, Prolog: fakta, pravidla, dotazy, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, operátor řezu.BI-PPA.21
BI-SI.21-17Modelování obchodních procesů (UML diagram aktivit), analytický doménový model (UML diagram tříd, UML stavový diagram), analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití).BI-SWI.21
BI-SI.21-18Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér), GRASP vzory (Nízká provázanost, Vysoká soudržnost), popis spolupráce objektů (UML sekvenční diagram, UML diagram tříd).BI-SWI.21
BI-SI.21-19Klasické a agilní metodiky vývoje software (základní principy, vhodnost použití, řešené problémy). Základní popis metodik Unified Process (UP) a SCRUM.BI-SWI.21
BI-SI.21-20Konstrukce, objektové paradigma, základní pravidla návrhu (SRP, LSP, DRY), refactoring (příznaky a vybrané techniky).BI-SWI.21
BI-SI.21-21Použití Jakarta Persistence spolu se Spring Data JPA na persistenci dat. Entitní třídy a mapování vztahů i databázových objektů: struktura třídy, anotace. Role a funkcionalita repozitářů Spring Data.BI-TJV.21
BI-SI.21-22RESTful webové služby: principy architektonického vzoru REST, souvislost se syntaxí a sémantikou HTTP.BI-TJV.21
BI-SI.21-23Framework Spring Boot. Vlastnosti, součásti, konfigurace.BI-TJV.21
BI-SI.21-24Syntaxe a sémantika protokolu HTTP se zaměřením na komunikaci služeb. Části protokolu a jejich význam. Syntaxe formátu JSON.BI-TJV.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.