Jdi na navigaci předmětu

NI-MI

Manažerská informatika

platnost pro SZZ od června 2024

OznačeníOtázkaPředmět
NI-MI-1Architektura softwarového systému, pojem služba a její charakteristiky. Architektura REST (vlastnosti, zdroj, srovnání se SOAP). Optimalizace protokolu HTTP (latence, keep-alive, pipelining).NI-AM1
NI-MI-2ntegrační návrhové vzory, synchronní a asynchronní komunikace, blokující a neblokující I/O.NI-AM1
NI-MI-3Infrastruktura middlewaru. Metriky pro měření výkonu služby. Prvky pro rozložení zátěže (load balancers).NI-AM1
NI-MI-4Metoda DEMO: obsah, vlastnosti, význam a souvislosti jednotlivých aspektových modelů.NI-MEP
NI-MI-5Teoretické základy podnikového inženýrství (Enterprise Engineering). Teorie PSI: pojmy coordination/production act/fact, klasifikace lidských schopností v koordinačních činnostech, transakce a transakční vzory, pojmy competence, responsibility a authority.NI-MEP
NI-MI-6Teoretické základy podnikového inženýrství (Enterprise Engineering). Teorie OMEGA: transakce jakožto stavební bloky organizace; Teorie ALPHA: organizační vrstvy, abstrakce od implementace a realizace; Teorie TAO: funkční vs konstrukční pohled na systém.NI-MEP
NI-MI-7Obchodní modely. Cenová tvorba. Podnik jako zaměstnavatel - povinnosti ke státu, podniková politika zaměstnanosti. Daňové aspekty - registrace podniku k daním, DPH s ohledem na mezinárodní obchod podniku.NI-PAS
NI-MI-8Mezinárodní obchod - ukazatele, komparativní výhoda. Státní regulace mezinárodního obchodu - clo, celní řízení a netarifní opatření. Mezinárodní doprava a přepravní dokumenty. Mezinárodní výkaznictví.NI-PAS
NI-MI-9Podnikání a legislativa. Obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy. Elektronické právní jednání. Kvalifikovaný a zaručený elektronický podpis, datové schránky.NI-PAS
NI-MI-10Ochranná známka, předměty průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy. Právní aspekty propagace, public relation a reklamy na internetu. Ochrana autorských práv zdrojového kódu ve vztahu ke spolupracujícícm zaměstnancům nebo fakturantům.NI-PAS
NI-MI-11Řízení výkonu podnikové informatiky. Principy řízení výkonnosti, účinnost, efektivita. Ůrovně vyzrálosti. Corporate Performance Management a jeho metriky.NI-BUI
NI-MI-12Úrovně a domény řízení podnikové informatiky. Základní rozdělení činností. Service Level Agreement (SLA). Strategie firmy.NI-BUI
NI-MI-13Účtování služeb a řízení nákladů IT v podniku. IT služba, životní cyklus IT služby. Rámce řízení podnikové informatiky – ITIL.NI-BUI
NI-MI-14Informační strategie, obsah, principy tvorby. IT Governance. IT Business Alignment. Model KBPR a SPSPR.NI-BUI
NI-MI-15Architektury informačních systémů – vliv kontextu a velikosti organizace na architekturu systémů. Taxonomie informačních systémů. Praktické využití distribuovaných systémů.NI-PIS
NI-MI-16Práce se vstupními a výstupními daty v informačních systémech – konsolidace, normalizace, agregace. Manažerské informační systémy. Využití pokročilé analýzy dat v podnikové praxi, zpracování velkých dat.NI-PIS
NI-MI-17Konceptuálně a ontologicky orientované systémy podpory rozhodování. Znalostní modely.NI-DSS
NI-MI-18Systém a systémový přístup. Rozhodovací proces a teorie rozhodování. Optimalizační algoritmy, dopravní úlohy.NI-DSS
NI-MI-19Základní principy projektového řízení: Definice projektu, trojimperativ projektového řízení, formulace cílů projektového řízení, definice struktur projektového řízení (projekt, program, portfolio). Sestavení organizační struktury projektu. Srovnání s agilním přístupem.NI-TSW
NI-MI-20Základní principy tvorby byznys modelu, vysvětlení podstaty a definování jednotlivých částí byznys modelu. Vysvětlení rozdílů pro Lean Canvas.NI-TSW
NI-MI-21Řešení změnových požadavků. Standardy a nástroje řízení kvality v projektovém řízení. Řízení změn v organizaci.NI-TSW

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.