SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Státní závěrečné zkoušky

PŘIHLÁŠKA K SZZ

Přihlášku k SZZ student podává v systému KOS do termínu určeného časovým plánem akademického roku. Podrobný návod, jak se přihlásit k SZZ, najdete na stránce Návody FIT.

Aktuální termíny

Letní semestr

Bakaláři
Přihlašování k BSZZdo 11. 5. 2023
Odevzdávání BPdo 11. 5. 2023
Kontrola splnění studijního plánudo 6. 6. 2023
BSZZ19. – 30. 6. 2023*
Odevzdávání BP do konce semestru**do 29. 6. 2023

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru. Úřední hodiny pro tento den budou rozšířeny.

Magistři
Přihlašování k MSZZdo 4. 5. 2023
Odevzdávání DPdo 4. 5. 2023
Kontrola splnění studijního plánudo 30. 5. 2023
MSZZ12. – 16. 6. 2023*
Odevzdávání DP do konce semestru**do 29. 6. 2023

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru. Úřední hodiny pro tento den budou rozšířeny.

Mimořádné SZZ srpen/září

Tento termín je určený především jako opravný pro studenty, kteří neudělají ústní SZZ v červnu, případně pro další výjimky (povolené děkanem na základě zvláštních žádostí)

Přihlášení k SZZdo 29. 6. 2023
Odevzdávání ZPdo 29. 6. 2022
Kontrola splnění studijního plánu29. 6. 2023
SZZ29. 8. 2023

Zařazení ke komisi SZZ

Student bude zařazen ke komisi SZZ, pokud v daném semestru:

 1. podal přihlášku k SZZ v řádném termínu*,
 2. splnil svůj studijní plán v termínu dle časového plánu akademického roku.

*I když máte termín určený děkanem, je potřeba se přihlásit.

Odevzdání hodnocení a posudků

Vedoucí a oponent formulář hodnocení/posudku vyplní v aplikaci ProjectsFIT. Pokud student z nějakého důvodu nemohl do aplikace odevzdat všechny přílohy, je povinen je vedoucímu a oponentovi dodat, aby mohla být ZP ohodnocena. Student hodnocení a posudek uvidí v aplikaci (má právo se s ním seznámit nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby).


PRŮBĚH SZZ

SZZ se koná v jednom dnu a skládá se ze dvou částí – obhajoby ZP a zkoušky z tematických okruhů. SZZ je realizována v pěti krocích (v závorkách jsou uvedeny orientační časy):

 1. písemná příprava na zkoušku z tematických okruhů ve studovně (40 min),
 2. obhajoba ZP (15 minut BP, 20 minut DP, více viz kapitola OBHAJOBA v sekci Závěrečná práce),
 3. ústní zkouška z tematických okruhů (10 min, 2 otázky zpravidla po 5 min),
 4. neveřejné jednání komise
 5. veřejné vyhlášení výsledků (5 min).

Písemná příprava

Důležité:

Student se dostaví alespoň 10 minut před písemnou přípravou.

Před vstupem do studovny a zahájením písemné přípravy poučí služba studenty o podmínkách písemného zpracování otázek:

 1. odložení veškerých osobních věcí a svršků na místě k tomu určeném,
 2. vypnutí mobilů,
 3. připravě psacích potřeb,
 4. zákazu používání jakékoliv literatury či poznámek nebo elektronických přístrojů,
 5. vypracování otázek výhradně na formulář, na kterém je otázka zadána (psaní oboustranně) nebo pokud tento formulář nestačí, na orazítkované papíry, které jsou v místnosti k dispozici,
 6. konzultace případných nejasností s dozorem ve studovně,
 7. přicházením a odcházením v tichosti, aby nebyli rušeni ostatní studenti.

Otázky u odborné zkoušky

Student dostane vždy dvě otázky z tematických okruhů:

 • 1 ze společných tematických okruhů
 • 1 z oborových tematických okruhů

Zkoušku studenta z tematického okruhu vede člen komise určený předsedou. Ústní zkouška z tematických okruhů je vedena zejména jako rozprava nad písemnou přípravou. Doplňující otázky mohou klást i ostatní členové komise


Klasifikace SZZ

Pro klasifikaci SZZ a stanovení celkového výsledku studia platí ustanovení ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT (SZŘ). Výsledná klasifikace SZZ se vypočte dle Směrnice děkana FIT ČVUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky.

Opakování SZZ

Pokud se studentovi nepodaří jednu nebo obě části SZZ úspěšně vykonat, má nárok na jeden opravný termín, který mu bude určen děkanem fakulty. Student bude opakovat pouze tu část, ze které byl hodnocen známkou F – tedy buď obhajobu nebo ústní zkoušku opět z obou okruhů, společných a oborových, případně znovu oboje najednou.

Ukončení studia

Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (viz SZŘ).

Student musí složit Státní závěrečnou zkoušku (včetně případného opakování SZZ) do 6 let pro bakaláře, resp. do 4 let pro magistry od zápisu do studia. Započítává se i přerušení – výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia, zároveň nejpozději do 1,5 roku ode dne uzavření studijního plánu. (viz SZŘ)

Varování:

Jestliže ukončením studia došlo ke skončení všech vztahů k ČVUT (není žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT), tak po uplynutí 180 dní po skončení vztahu k ČVUT dojde k zablokování přístupu do e-mailové schránky. Více informací najdete zde.

Promoce

Termíny promocí jsou určeny časovým plánem akademického roku. Obecné informace o promocích naleznete na webu fakulty zde.


OBECNÉ INFORMACE O SZZ

 1. Státní závěrečná zkouška se řídí SZŘ.
 2. Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan dle SZŘ.
 3. Termíny konání SZZ jsou zveřejněny v časovém plánu akademického roku.
 4. SZZ se skládá ze 2 částí, z nichž se každá klasifikuje zvlášť:
  1. obhajoba diplomové práce,
  2. zkouška z tematických okruhů.
 5. Jednotlivé části SZZ se uskuteční v jednom termínu.
 6. O klasifikaci zkoušky z tematických okruhů rozhoduje zkušební komise s přihlédnutím k návrhu zkoušejícího.
 7. Jednotlivé části i SZZ jako celek se klasifikují stupnicí dle SZŘ. Detaily řeší Směrnice děkana FIT ČVUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky.

DRESSCODE

Součástí státnic je i vaše prezentace. Proto se hodí přijít v čistém pěkném oblečení – alespoň v košili a odpovídajících kalhotách a botách, ideální je mít i sako. Každodenní oblečení (roztrhané džíny, mikina) je nevhodné, tak na to myslete, ať na komisi uděláte hned na začátku dobrý dojem.