Jdi na navigaci předmětu

Státní závěrečné zkoušky

PŘIHLÁŠKA K SZZ

Přihlášku k SZZ student podává v systému KOS do termínu určeného časovým plánem akademického roku. Podrobný návod, jak se přihlásit k SZZ, najdete na stránce Návody FIT.

Aktuální termíny

Zimní semestr

Přihlašování k SZZdo 11. 1. 2024 23:59:59
Odevzdávání BP a DPdo 11. 1. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu30. 1. 2024 vč.
BSZZ a MSZZ12. – 16. 2. 2024*
Odevzdávání BP a DP do konce semestrudo 15. 2. 2024 23:59:59**

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v únoru, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Letní semestr

Bakaláři
Přihlašování k BSZZdo 16. 5. 2024 23:59:59
Odevzdávání BPdo 16. 5. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 4. 6. 2024 vč.
BSZZ17. – 28. 6. 2024*
Odevzdávání BP do konce semestru**do 27. 6. 2024 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Magistři
Přihlašování k MSZZdo 9. 5. 2024 23:59:59
Odevzdávání DPdo 9. 5. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánudo 28. 5. 2024 vč.
MSZZ10. – 14. 6. 2024*
Odevzdávání DP do konce semestru**do 27. 6. 2024 23:59:59

*Rozsah bude zúžen později dle okolností.

**V případě, že k SZZ nejdete v červnu, ale potřebujete práci odevzdat v tomto semestru.

Mimořádný termín SZZ srpen

Tento termín je určený především jako opravný pro studenty, kteří neudělají ústní SZZ v červnu, případně pro další výjimky (povolené děkanem na základě zvláštních žádostí, které jsou náležitě podloženy).

Přihlášení k SZZdo 27. 6. 2024 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 27. 6. 2024 23:59:59
Kontrola splnění studijního plánu27. 6. 2024 vč.
SZZ27. – 29. 8. 2024

Mimořádný termín SZZ listopad

Opravný termín výhradně pro studenty dobíhajícího programu Informatika B1801.

Přihlášení k SZZbude oznámeno
Odevzdávání ZPbude oznámeno
SZZ25 – 29. 11. 2024

Zařazení ke komisi SZZ

Student bude zařazen ke komisi SZZ, pokud v daném semestru:

 1. podal přihlášku k SZZ v řádném termínu*,
 2. splnil svůj studijní plán v termínu dle časového plánu akademického roku.

*I když máte termín určený děkanem, je potřeba se přihlásit.

Odevzdání hodnocení a posudků

Vedoucí a oponent formulář hodnocení/posudku vyplní v aplikaci ProjectsFIT. Pokud student z nějakého důvodu nemohl do aplikace odevzdat všechny přílohy, je povinen je vedoucímu a oponentovi dodat, aby mohla být ZP ohodnocena. Student hodnocení a posudek uvidí v aplikaci (má právo se s ním seznámit nejméně 5 kalendářních dnů před konáním obhajoby).


PRŮBĚH SZZ

SZZ se koná v jednom dnu a skládá se ze dvou částí – obhajoby ZP a zkoušky z tematických okruhů. SZZ je realizována v pěti krocích (v závorkách jsou uvedeny orientační časy):

 1. písemná příprava na zkoušku z tematických okruhů ve studovně (40 min),
 2. obhajoba ZP (15 minut BP, 20 minut DP, více viz kapitola OBHAJOBA v sekci Závěrečná práce),
 3. ústní zkouška z tematických okruhů (10 min, 2 otázky zpravidla po 5 min),
 4. neveřejné jednání komise
 5. veřejné vyhlášení výsledků (5 min).

Písemná příprava

Důležité:

Student se dostaví alespoň 10 minut před písemnou přípravou.

Před vstupem do studovny a zahájením písemné přípravy poučí služba studenty o podmínkách písemného zpracování otázek:

 1. odložení veškerých osobních věcí a svršků na místě k tomu určeném,
 2. vypnutí mobilů,
 3. připravě psacích potřeb,
 4. zákazu používání jakékoliv literatury či poznámek nebo elektronických přístrojů,
 5. vypracování otázek výhradně na formulář, na kterém je otázka zadána (psaní oboustranně) nebo pokud tento formulář nestačí, na orazítkované papíry, které jsou v místnosti k dispozici,
 6. konzultace případných nejasností s dozorem ve studovně,
 7. přicházením a odcházením v tichosti, aby nebyli rušeni ostatní studenti.

Otázky u odborné zkoušky

Student dostane vždy dvě otázky z tematických okruhů:

 • 1 ze společných tematických okruhů
 • 1 z oborových tematických okruhů

Zkoušku studenta z tematického okruhu vede člen komise určený předsedou. Ústní zkouška z tematických okruhů je vedena zejména jako rozprava nad písemnou přípravou. Doplňující otázky mohou klást i ostatní členové komise


Klasifikace SZZ

Pro klasifikaci SZZ a stanovení celkového výsledku studia platí ustanovení ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT (SZŘ). Výsledná klasifikace SZZ se vypočte dle Směrnice děkana FIT ČVUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky (v sekci Ke Stažení).

Opakování SZZ

Pokud se studentovi nepodaří jednu nebo obě části SZZ úspěšně vykonat, má nárok na jeden opravný termín, který mu bude určen děkanem fakulty. Student bude opakovat pouze tu část, ze které byl hodnocen známkou F – tedy buď obhajobu nebo ústní zkoušku opět z obou okruhů, společných a oborových, případně znovu oboje najednou.

Ukončení studia

Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (viz SZŘ).

Student musí složit Státní závěrečnou zkoušku (včetně případného opakování SZZ) do 6 let pro bakaláře, resp. do 4 let pro magistry od zápisu do studia. Započítává se i přerušení – výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia, zároveň nejpozději do 1,5 roku ode dne uzavření studijního plánu. (viz SZŘ)

Varování:

Jestliže ukončením studia došlo ke skončení všech vztahů k ČVUT (není žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT), tak po uplynutí 180 dní po skončení vztahu k ČVUT dojde k zablokování přístupu do e-mailové schránky. Více informací najdete zde.

Promoce

Termíny promocí jsou určeny časovým plánem akademického roku. Obecné informace o promocích naleznete na webu fakulty zde.


OBECNÉ INFORMACE O SZZ

 1. Státní závěrečná zkouška se řídí SZŘ.
 2. Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan dle SZŘ.
 3. Termíny konání SZZ jsou zveřejněny v časovém plánu akademického roku.
 4. SZZ se skládá ze 2 částí, z nichž se každá klasifikuje zvlášť:
  1. obhajoba diplomové práce,
  2. zkouška z tematických okruhů.
 5. Jednotlivé části SZZ se uskuteční v jednom termínu.
 6. O klasifikaci zkoušky z tematických okruhů rozhoduje zkušební komise s přihlédnutím k návrhu zkoušejícího.
 7. Jednotlivé části i SZZ jako celek se klasifikují stupnicí dle SZŘ. Detaily řeší Směrnice děkana FIT ČVUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky (v sekci Ke stažení).

DRESSCODE

Součástí státnic je i vaše prezentace. Proto se hodí přijít v čistém pěkném oblečení – alespoň v košili a odpovídajících kalhotách a botách, ideální je mít i sako. Každodenní oblečení (roztrhané džíny, mikina) je nevhodné, tak na to myslete, ať na komisi uděláte hned na začátku dobrý dojem.