SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Státní závěrečné zkoušky

PŘIHLÁŠKA K SZZ

Přihlášku k SZZ student podává v systému KOS do termínu určeného časovým plánem akademického roku. Podrobný návod, jak se přihlásit k SZZ, najdete na stránce Návody FIT.

Aktuální termíny

Varování:

Sledujte Aktuální informace.

Letní semestr

Magistři
Přihlášení k MSZZdo 6. 5. 2021
Odevzdávání DPdo 6. 5. 2021
Kontrola splnění studijního plánudo 27. 5. 2021
MSZZ7. - 11. 6. 2021
Odevzdávání DP do konce semestru*do 27. 6. 2021

* V případě, že nejdete k SZZ v červnu, ale musíte ZP odevzdat v tomto semestru.

Bakaláři

Přihlášení k BSZZdo 13. 5. 2021
Odevzdávání BPdo 13. 5. 2021
Kontrola splnění studijního plánudo 3. 6. 2021
BSZZ14. - 25. 6. 2021
Odevzdávání BP do konce semestru*do 27. 6. 2021

* V případě, že nejdete k SZZ v červnu, ale musíte ZP odevzdat v tomto semestru.

Zařazení ke komisi SZZ

Student bude zařazen ke komisi SZZ, pokud v daném semestru:

 1. podal přihlášku k SZZ v řádném termínu,
 2. splnil svůj studijní plán v termínu dle časového plánu akademického roku.

Odevzdání hodnocení a posudků

Vedoucí a oponent formulář hodnocení/posudku vyplní v aplikaci ProjectsFIT (tato funkce bude v systému včas zajištěna). Pokud student práce vedoucímu a oponentovi odevzdal a oba jsou z FITu, pak práci na katedru doručí oni. Pokud je někdo z nich externí, musí student zajistit doručení na katedru. Někdy se stává, že vedoucí či oponent fyzickou kopii nechtějí, pak je student musí doručit na katedru sám. Výtisky musejí být doručeny na katedru nejpozději jeden týden před vypsaným termínem státnic. Student hodnocení a posudek uvidí v aplikaci (má právo se s ním seznámit nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby).

Po obhajobě ZP student obdrží zpět jeden výtisk. Druhý výtisk se archivuje na FIT po dobu 10 let. Výtisky pro vedoucího či oponenta si student domlouvá individuálně.


PRŮBĚH SZZ

SZZ se koná v jednom dnu a skládá se ze dvou částí – obhajoby ZP a zkoušky z tematických okruhů. SZZ je realizována v pěti krocích (v závorkách jsou uvedeny orientační časy):

 1. písemná příprava na zkoušku z tematických okruhů ve studovně (40 min),
 2. obhajoba ZP (bakalářská práce 10 minut, diplomová práce 15 minut, celý proces obhajoby viz kapitola OBHAJOBA v sekci Závěrečná práce),
 3. ústní zkouška z tematických okruhů (10 min, 2 otázky zpravidla po 5 min),
 4. neveřejné jednání komise a
 5. veřejné vyhlášení výsledků (5 min).

Písemná příprava

Důležité:

Student se dostaví alespoň 10 minut před písemnou přípravou.

Před vstupem do studovny a zahájením písemné přípravy poučí služba studenty o podmínkách písemného zpracování otázek:

 1. odložení veškerých osobních věcí a svršků na místě k tomu určeném,
 2. vypnutí mobilů,
 3. připravě psacích potřeb,
 4. zákazu používání jakékoliv literatury či poznámek nebo elektronických přístrojů,
 5. vypracování otázek výhradně na formulář, na kterém je otázka zadána (psaní oboustranně) nebo pokud tento formulář nestačí, na orazítkované papíry, které jsou v místnosti k dispozici,
 6. konzultace případných nejasností s dozorem ve studovně,
 7. přicházením a odcházením v tichosti, aby nebyli rušeni ostatní studenti.

Otázky u odborné zkoušky

Student dostane vždy dvě otázky z tematických okruhů:

 • 1 ze společných tematických okruhů
 • 1 z oborových tematických okruhů

Zkoušku studenta z tematického okruhu vede člen komise určený předsedou. Ústní zkouška z tematických okruhů je vedena zejména jako rozprava nad písemnou přípravou. Doplňující otázky mohou klást i ostatní členové komise


Klasifikace SZZ

Pro klasifikaci SZZ a stanovení celkového výsledku studia platí ustanovení ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT. Výsledná klasifikace SZZ se vypočte dle Směrnice děkana pro SZZ. Obojí k nalezení na stránce Předpisy.

Opakování SZZ

Pokud se studentovi nepodaří jednu nebo obě části SZZ úspěšně vykonat, má nárok na jeden opravný termín, který mu bude určen děkanem fakulty. Student bude opakovat pouze tu část (obhajobu ZP nebo odbornou zkoušku), ze které byl hodnocen známkou F.

Ukončení studia

Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, článek 34).

Varování:

Jestliže ukončením studia došlo ke skončení všech vztahů k ČVUT (není žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT), tak po uplynutí 180 dní po skončení vztahu k ČVUT dojde k zablokování přístupu do e-mailové schránky. Více informací najdete zde.

Promoce

Termíny promocí jsou určeny časovým plánem akademického roku. Konkrétní časy budou studentům odeslány na školní e-mail (proto si jej nezapomeňte přesměrovat na soukromý) a vyvěšeny na fakultním webu.


OBECNÉ INFORMACE O SZZ

 1. Státní závěrečná zkouška se řídí články 16 až 18 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT (SZŘ).
 2. Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan podle čl. 16 odst. 2 SZŘ.
 3. Termíny konání SZZ jsou zveřejněny v časovém plánu akademického roku.
 4. SZZ se skládá ze 2 částí, z nichž se každá klasifikuje zvlášť:
  1. obhajoba diplomové práce,
  2. zkouška z tematických okruhů.
 5. Jednotlivé části SZZ se uskuteční v jednom termínu.
 6. O klasifikaci zkoušky z tematických okruhů rozhoduje zkušební komise s přihlédnutím k návrhu zkoušejícího.
 7. Jednotlivé části i SZZ jako celek se klasifikují stupnicí podle čl. 17 SZŘ. Detaily řeší Směrnice pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky (viz Předpisy).