SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

Státní závěrečné zkoušky

PŘIHLÁŠKA K SZZ

Přihlášku k SZZ student podává v systému KOS do termínu určeného časovým plánem akademického roku. Podrobný návod, jak se přihlásit k SZZ, najdete na stránce Návody FIT.

Aktuální termíny

Varování:

Sledujte Aktuální informace.

Mimořádný termín SZZ srpen/září

Vzhledem ke ztíženým podmínkám realizace vašich závěrečných prací byl umožněn i další termím konání SZZ v týdnu od 30.8 do 3.9. Pravidla pro jeho využití jsou následující:

 • Podejte žádost o posunutí SZZ na druhý termín, odsouhlasenou vaším vedoucím práce. Deadline viz tabulka.
 • SZZ je možno pouze posunout jako celek, nelze absolvovat odbornou zkoušku v 1. termínu a obhajobu v 2. termínu.
 • Týká se to jak bakalářských, tak magisterských SZZ.
Podání žádosti - magistřido 6. 5. 2021 23:59:59
Podání žádosti - bakalářido 13. 5. 2021 23:59:59
Odevzdávání ZPdo 27. 6. 2021 23:59:59
Přihlašování9. 6. - 27. 6. 2021
Kontrola splnění studijního plánudo 30. 6. 2021
SZZ30. 8. - 3. 9. 2021

Vzhledem k mimořádnému prodloužení zkouškového období je možné závěrečné práce odevzdat až do konce akademického roku a získat tak kredity ještě do letního semestru.

Zařazení ke komisi SZZ

Student bude zařazen ke komisi SZZ, pokud v daném semestru:

 1. podal přihlášku k SZZ v řádném termínu,
 2. splnil svůj studijní plán v termínu dle časového plánu akademického roku.

Odevzdání hodnocení a posudků

Vedoucí a oponent formulář hodnocení/posudku vyplní v aplikaci ProjectsFIT (tato funkce bude v systému včas zajištěna). Pokud student práce vedoucímu a oponentovi odevzdal a oba jsou z FITu, pak práci na katedru doručí oni. Pokud je někdo z nich externí, musí student zajistit doručení na katedru. Někdy se stává, že vedoucí či oponent fyzickou kopii nechtějí, pak je student musí doručit na katedru sám. Výtisky musejí být doručeny na katedru nejpozději jeden týden před vypsaným termínem státnic. Student hodnocení a posudek uvidí v aplikaci (má právo se s ním seznámit nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby).

Po obhajobě ZP student obdrží zpět jeden výtisk. Druhý výtisk se archivuje na FIT po dobu 10 let. Výtisky pro vedoucího či oponenta si student domlouvá individuálně.


PRŮBĚH SZZ

SZZ se koná v jednom dnu a skládá se ze dvou částí – obhajoby ZP a zkoušky z tematických okruhů. SZZ je realizována v pěti krocích (v závorkách jsou uvedeny orientační časy):

 1. písemná příprava na zkoušku z tematických okruhů ve studovně (40 min),
 2. obhajoba ZP (15 minut BP, 20 minut DP, více viz kapitola OBHAJOBA v sekci Závěrečná práce),
 3. ústní zkouška z tematických okruhů (10 min, 2 otázky zpravidla po 5 min),
 4. neveřejné jednání komise a
 5. veřejné vyhlášení výsledků (5 min).

Písemná příprava

Důležité:

Student se dostaví alespoň 10 minut před písemnou přípravou.

Před vstupem do studovny a zahájením písemné přípravy poučí služba studenty o podmínkách písemného zpracování otázek:

 1. odložení veškerých osobních věcí a svršků na místě k tomu určeném,
 2. vypnutí mobilů,
 3. připravě psacích potřeb,
 4. zákazu používání jakékoliv literatury či poznámek nebo elektronických přístrojů,
 5. vypracování otázek výhradně na formulář, na kterém je otázka zadána (psaní oboustranně) nebo pokud tento formulář nestačí, na orazítkované papíry, které jsou v místnosti k dispozici,
 6. konzultace případných nejasností s dozorem ve studovně,
 7. přicházením a odcházením v tichosti, aby nebyli rušeni ostatní studenti.

Otázky u odborné zkoušky

Student dostane vždy dvě otázky z tematických okruhů:

 • 1 ze společných tematických okruhů
 • 1 z oborových tematických okruhů

Zkoušku studenta z tematického okruhu vede člen komise určený předsedou. Ústní zkouška z tematických okruhů je vedena zejména jako rozprava nad písemnou přípravou. Doplňující otázky mohou klást i ostatní členové komise


Klasifikace SZZ

Pro klasifikaci SZZ a stanovení celkového výsledku studia platí ustanovení ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT (SZŘ). Výsledná klasifikace SZZ se vypočte dle Směrnice děkana FIT ČVUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky.

Opakování SZZ

Pokud se studentovi nepodaří jednu nebo obě části SZZ úspěšně vykonat, má nárok na jeden opravný termín, který mu bude určen děkanem fakulty. Student bude opakovat pouze tu část (obhajobu ZP nebo odbornou zkoušku), ze které byl hodnocen známkou F.

Ukončení studia

Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (viz SZŘ).

Student musí složit Státní závěrečnou zkoušku (včetně případného opakování SZZ) do 6 let pro bakaláře, resp. do 4 let pro magistry od zápisu do studia. Započítává se i přerušení – výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby studia, zároveň nejpozději do 1,5 roku ode dne uzavření studijního plánu. (viz SZŘ)

Varování:

Jestliže ukončením studia došlo ke skončení všech vztahů k ČVUT (není žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT), tak po uplynutí 180 dní po skončení vztahu k ČVUT dojde k zablokování přístupu do e-mailové schránky. Více informací najdete zde.

Promoce

Termíny promocí jsou určeny časovým plánem akademického roku.


OBECNÉ INFORMACE O SZZ

 1. Státní závěrečná zkouška se řídí SZŘ.
 2. Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan dle SZŘ.
 3. Termíny konání SZZ jsou zveřejněny v časovém plánu akademického roku.
 4. SZZ se skládá ze 2 částí, z nichž se každá klasifikuje zvlášť:
  1. obhajoba diplomové práce,
  2. zkouška z tematických okruhů.
 5. Jednotlivé části SZZ se uskuteční v jednom termínu.
 6. O klasifikaci zkoušky z tematických okruhů rozhoduje zkušební komise s přihlédnutím k návrhu zkoušejícího.
 7. Jednotlivé části i SZZ jako celek se klasifikují stupnicí dle SZŘ. Detaily řeší Směrnice děkana FIT ČVUT pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky.