Jdi na navigaci předmětu

Webové inženýrství

BI-WI.21

Webové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2024, aktualizace 31.1.2024

Číslo TO BICZ verze TOPředmět
BI-WI.21-1Architektura databázového serveru, její podstatné komponenty a úloha databázového administrátora při jejich správě.BI-AWD.21,PV
BI-WI.21-2Protokol HTTP a jeho vlastnosti, komunikace klient-server a její bezpečnostní aspekty.BI-AWD.21
BI-WI.21-3Zpracování požadavků a poskytování zdrojů webovým serverem, statický a dynamický obsah, paralelní zpracování požadavků.BI-AWD.21
BI-WI.21-4CAP teorém a jeho vztah k NoSQL databázím.BI-BIG.21
BI-WI.21-5MapReduce model: principy a jeho využití pro dotazování Big Data.BI-BIG.21
BI-WI.21-6Typické databázové stroje pro Big Data (Cassandra nebo HBase) - architektura, databázový model, distribuce dat.BI-BIG.21
BI-WI.21-7Principy výpočtů v distribuovaných systémech - Spark framework. Principy distribuované indexace - Elastic.BI-BIG.21
BI-WI.21-8Nástroje pro podporu tvorby softwarových produktů: Sledování chyb a správa úkolů (používané nástroje, typický životní cyklus úkolu/chyby), správa a sdílení zdrojových kódů (principy řešení spolupráce, hlavní přínosy, používané nástroje).BI-IDO.21,PV,SI
BI-WI.21-9Zajištění kvality software: Typologie testů, black vs. white box, automatizace testů, statická analýza kódu, code review, zranitelnosti aplikací.BI-IDO.21
BI-WI.21-10Kontinuální integrace, nástroje pro sestavení aplikace, definice pipeline, release management, sémantické verzování, nasazení aplikace, správa prostředí, přínosy kontejnerizace a používané nástroje.BI-IDO.21
BI-WI.21-11Modelování obchodních procesů (UML diagram aktivit), analytický doménový model (UML diagram tříd, UML stavový diagram), analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití).BI-SWI.21,MI,PG,SI
BI-WI.21-12Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér), GRASP vzory (Nízká provázanost, Vysoká soudržnost), popis spolupráce objektů (UML sekvenční diagram, UML diagram tříd).BI-SWI.21
BI-WI.21-13Konstrukce, objektové paradigma, základní pravidla návrhu (SRP, LSP, DRY), refactoring (příznaky a vybrané techniky).BI-SWI.21
BI-WI.21-14Metody návrhu uživatelského rozhraní, modely, prototypování uživatelských rozhraní.BI-TUR.21,PG
BI-WI.21-15Prediktivní a interpretativní metody vyhodnocování a testování uživatelských rozhraní. Testování použitelnosti.BI-TUR.21
BI-WI.21-16Průzkum uživatelů, doménová a kontextová analýza.BI-TUR.21
BI-WI.21-17Obsluha a struktura HTTP požadavku a odpovědi ve webové aplikaci. Stav webové aplikace.BI-TWA.21
BI-WI.21-18Základní postupy, technologie a standardy na straně serveru. Architektura webové aplikace a související návrhové vzory. REST.BI-TWA.21
BI-WI.21-19Bezpečnost webových aplikací. Rizika a jejich opatření. Autentizace a autorizace uživatele.BI-TWA.21
BI-WI.21-20Základní postupy, technologie a standardy na straně klienta (uživatelského agenta – prohlížeče) webové aplikace. Asynchronní zpracování požadavků webovým prohlížečem (AJAX), jeho výhody a nevýhody.BI-TWA.21
BI-WI.21-21Techniky pro vyhledávání textových, webových a multimediálních dokumentů: modely, algoritmy, aplikace. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.BI-VWM.21
BI-WI.21-22Vyhledávání v multimediálních databázích, podobnostní vyhledávání podle obsahu, podobnostní dotazování, agregační operátory, indexování metrické podobnosti, aproximativní vyhledávání.BI-VWM.21
BI-WI.21-23Grafový datový model RDF a jeho serializace (N-Tripples, RDF-Turtle). Dotazování nad daty v RDF - jazyk SPARQL.BI-MDF.21
BI-WI.21-24Hierarchické datové formáty: XML a JSON. Dobře formovaný (well-formed) a validní (valid) XML dokument. XSD a JSON Schema. Formát JSON-LD.BI-MDF.21
BI-WI.21-25Objektově orientované programování v Javascriptu: prototype, class, this. Koncept dědičnosti,BI-PJS.21
BI-WI.21-26Asynchronní programování v Javascriptu: event loop, promise, async/await. Koncept generátorů,BI-PJS.21

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.