Jdi na navigaci předmětu

Závěrečná práce

TÉMA

 1. Student si může procházet nabízená témata v systému ProjectsFIT (https://projects.fit.cvut.cz/).
 2. Má-li o nějaké téma zájem, kontaktuje autora tématu mimo systém (e-mailem, přes Teamsy, apod.).
 3. Vedoucí v ProjectsFIT vytvoří nové zadání a přidělí k němu studenta.
 4. Vedoucí odešle zadání ke schválení.
 5. Garant specializace schválí zadání.
 6. Student schválí zadání.
 7. Práce je zadaná.

Garanty specializací najdete v tabulce v sekci FAQ.

Průběh schvalování zadání v novém systému najdete zde.

Důležité:
 1. Student musí mít zapsaný obor/specializaci, jinak ho vedoucí nebude mít v nabídce.
 2. Zadání je přiřazené vždy ke konkrétnímu studiu. Pokud tedy student ukončí studium, na které je zadání vázané, a nastoupí do nového studia, je nutné zadání vypsat znovu a přiřadit studentovo aktuální aktivní studium (nabídne se, pokud má student již zapsaný obor/specializaci).

Témata jsou vypisována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Je-li téma vypsáno a schváleno česky nebo slovensky, může si student zvolit, zda sepíše svou ZP česky nebo slovensky. Je-li téma vypsáno a schváleno anglicky, napíše student ZP v angličtině. Témata mohou vypisovat akademičtí pracovníci a doktorandi FIT jako interní zadavatelé, nebo externí zadavatelé (viz níže). Student si může navrhnout vlastní téma, musí si však zajistit zadavatele.

Téma závěrečné práce

 • Při formulaci TZP je třeba věnovat pozornost názvu a pokynům. Jak takové pokyny mají vypadat, je popsáno ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky.
 • Po schválení se zadavatel stává vedoucím ZP a student si může zapsat BI-BAP/MI-DIP/NI-DIP.
 • Schválené TZP se stává oficiálním dokumentem „Zadání závěrečné práce“ (viz níže).

Vedoucí závěrečné práce

Vedoucí ZP musí mít dosažené vzdělání alespoň o jeden stupeň vyšší, než je stupeň vzdělání studijního programu. Tzn. BP může vést Ing./Mgr. a výš, DP může vést PhD a výš. Výjimka (pro nePhD vedoucího DP) může být schválena vědeckou radou. Pro udělení výjimky vedoucímu, který nemá PhD, je potřeba referentce pro SZZ poslat nějakou formu jeho životopisu s dodatkem, v jakém oboru/specializaci by měl práci vést. Životopis referentka předá vědecké radě, která se následně vyjádří. Je potřeba brát v úvahu, že to není instantní proces – vědecká rada zasedá nepravidelně.

Externí vedoucí závěrečné práce

Závěrečnou práci může vést i externí vedoucí. Osoba mimo akademickou obec FIT, která se chce stát poprvé externím zadavatelem ZP, požádá o tuto roli prostřednictvím portálu FIT. V procesu schvalování může být tato osoba požádána o doplnění údajů. Externí zadavatel musí mít alespoň magisterské vzdělání pro vedení bakalářské práce a doktorské pro vedení diplomové práce (nebo musí mít výjimku, viz předchozí odstavec). Po schválení žadatel získá přístupové údaje do aplikace ProjectsFIT a stává se externím zadavatelem. Externí i interní zadavatelé dále postupují stejně.

K vedoucímu, který nemá žádný pracovněprávní vztah k ČVUT, je jmenován souběžně druhý vedoucí, který je v pracovněprávním vztahu k ČVUT – je jím vedoucí katedry, který může případně pověřit jinou osobu. Tento druhý vedoucí se nikde neuvádí. Je jakousi pojistkou proti tomu, aby student zůstal bez vedení v případě, že by externí vedoucí z jakéhokoliv důvodu přestal plnit svou roli.

Externí oponent závěrečné práce

Pokud je vedoucí z FITu, může práci oponovat externista. Externí oponent musí mít alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání a dále pro něj platí stejný postup jako pro externího vedoucího, musí se registrovat přes portál FIT. Vypracovaný posudek musí oponent nahrát v ProjectsFIT.

Dohoda o vzdání se práva školy na licenci ZP


ZADÁNÍ

Zadání je povinnou součástí závěrečné práce. Student si jej do ZP vloží sám – stáhne si PDF ze systému ProjectsFIT podle návodu – pozor, NE z KOSu. Student odevzdáním práce zaručuje, že se zadání v systému a v závěrečné práci shodují. Toto je následně vedoucím práce kontrolováno.

Platnost

Platnost zadání ZP je omezena na dobu tří následujících semestrů. V odůvodněných případech může student požádat o prodloužení prostřednictvím referentky pro SZZ.

Změna zadání

Vedoucí ZP může iniciovat žádost o změnu zadání ZP. Taková žádost opět podléhá schvalovacímu procesu. V tuto chvíli je postup takový, že vedoucí pošle požadovanou změnu garantovi specializace a referentce pro SZZ v kopii. Pokud garant specializace změnu odsouhlasí, referentka pro SZZ může zadání změnit.

V případě, že máte zadání česky/slovensky, ale rozhodli jste se psát práci anglicky (případně naopak), spolu s vedoucím přeložte zadání a pošlete jej spolu se žádostí o změnu jazyka práce garantovi specializace a referentce pro SZZ v kopii. Pokud garant specializace změnu odsouhlasí, referentka pro SZZ může zadání změnit.

Zrušení zadání

 • O případné zrušení zadání ZP musí student požádat u referentky pro SZZ, a to tak, že jí dodá žádost již schválenou vedoucím práce a garantem specializace (formou podepsané žádosti nebo e-mailem).
 • Zrušení zadání ZP není důvodem ke zrušení již zapsaného předmětu BI-BAP nebo MI-DIP/NI-DIP.

OBSAH A FORMA

Povinné části závěrečné práce

 • Zadání závěrečné práce.
 • Abstrakt v českém/slovenském a anglickém jazyce.
 • Klíčová slova v českém/slovenském (kvůli KOSu min. 20 znaků) a anglickém jazyce (min. 30 znaků).
 • Prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů a licenční ujednání (viz podkapitola Prohlášení a licenční ujednání).
 • Řešení zadaného úkolu.
 • Závěrečné hodnocení výsledků.
 • Seznam literatury.
 • Obsah včetně seznamu příloh.

Prohlášení a licenční ujednání

Dle Metodického pokynu ČVUT č. 1/2009 o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací je povinnost uvést v práci následující prohlášení:

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Dále je nutné prohlášení doplnit o další odstavec v závislosti na předpokládaném využití práce. Pokyny, varianty textu, vysvětlení a východiska najdete v dokumentu v sekci Ke stažení.

Použití asistenčních nástrojů

Při zpracování závěrečné práce je možno používat automatizované asistenční nástroje, např. pro kontrolu pravopisu či gramatiky nebo nástroje pro automatický překlad. V případě výstupů poskytovaných umělou inteligencí je však silně doporučeno veškerá tvrzení ověřit, včetně umělou inteligencí doporučených referencí nebo faktů, a ověřit i zda text nevykazuje znaky plagiátorství.

Takto vytvořené texty jsou pouze podklady, nejsou považovány za původní dílo, není nutné je citovat a za jejich obsah je plně zodpovědný autor práce. Jejich využití musí být zároveň v souladu s výše uvedeným prohlášením.

Rozsah závěrečné práce

 • Doporučený rozsah pro bakalářskou práci je 30-100 obsahového textu (bez obsahu, poznámkového aparátu, příloh).
 • Doporučený rozsah pro diplomovou práci je 50-150 obsahového textu (bez obsahu, poznámkového aparátu, příloh).

Formální náležitosti

 • používání symbolů, definice pojmů předcházející jejich použití, začlenění obsahu, seznamu obrázků, tabulek, použitých symbolů, případně indexu, správně vložené odkazy na použitou literaturu či jiné informační zdroje, ze kterých bylo čerpáno, bibliograficky korektní seznam použité literatury apod.
 • pro podporu sazby ZP mají studenti doporučeno využít fakultní LaTeXové a TeXové šablony

ODEVZDÁVÁNÍ

Termín odevzdání závěrečné práce je určen časovým plánem akademického roku FIT.

Odevzdání probíhá v těchto krocích:

 1. Nejprve exportujte zadání a vložte jej do závěrečné práce.
 2. Odevzdejte práci v ProjectsFIT, včetně příloh. Pokud z nějakého důvodu nebylo možné do aplikace odevzdat všechny přílohy, je nutné je vedoucímu a oponentovi dodat, aby mohla být ZP ohodnocena.

Vedoucí a oponent ZP vyplní hodnocení, resp. posudek v aplikaci nejpozději 5 dnů před obhajobou.

Student je povinen vyhotovit jeden pracovní fyzický výtisk ZP (v libovolné vazbě), který je obsahově identický s elektronickou verzí ZP, a přinést jej k obhajobě (pokud ZP odevzdával ještě včetně tištěných knih, budou u SZZ připraveny a nemusí nosit další výtisk). Tento výtisk bude studentovi navrácen (škola již výtisky nebude dále archivovat).

Zápočet za odevzdanou práci

Zápočet za odevzdanou práci byste měli získat ihned po odevzdání. Pokud vám zápočet nenaskočí do hodiny, informujte o tom referentku pro SZZ.

Možnosti náhradního termínu odevzdání ZP

Pokud student z vážných důvodů nestíhá ZP odevzdat v termínu, řídí se Studijním a zkušebním řádem ČVUT. Student referentce pro SZZ podá:

 1. písemnou omluvu, proč ZP neodevzdá ve standardním termínu
 2. žádost o stanovení náhradního termínu odevzdání ZP, s vyjádřeními vedoucího ZP a vedoucího katedry, která ZP zadala, na formuláři „Žádost o náhradní termín odevzdání ZP“ v termínu daném časovým plánem akademického roku FIT. Při prvním zápisu předmětu BI-BAP, resp. MI-DIP/NI-DIP, bude náhradní termín odevzdání povolován jen ve výjimečných případech, protože student má možnost druhého zápisu tohoto předmětu. Při druhém zápisu předmětu BI-BAP, resp. MI-DIP/NI-DIP, bude náhradní termín odevzdání povolován jen ve výjimečných případech po doložení vážných důvodů.

OBHAJOBA

Obhajoba je součástí SZZ. Student k obhajobě přinese jeden pracovní fyzický výtisk ZP (v libovolné vazbě), který je obsahově identický s elektronickou verzí ZP. Tento výtisk bude studentovi navrácen (škola již výtisky nebude dále archivovat).

Celková délka obhajoby je pro BP 15 minut, pro DP 20 minut. Obhajoba se skládá z těchto částí:

 1. Prezentace východisek a výsledků ZP za použití datového projektoru. Prezentaci si student připraví v elektronické podobě (PDF), na vhodném paměťovém médiu (USB disk, CD, DVD) nebo v odůvodněných případech na vlastním notebooku (to je potřeba ohlásit předem referentce pro SZZ). Doporučená délka prezentace je max. 7 (BP), resp. 12 minut (DP).
 2. Obeznámení komise se zásadními stanovisky z hodnocení vedoucího a posudku oponenta a s jejich doporučením klasifikace.
 3. Studentovy odpovědi na případné dotazy a připomínky vedoucího a oponenta.
 4. Veřejná rozprava k ZP a její prezentaci, ve které student zodpovídá dotazy a připomínky ze strany členů komise či hostů.

Klasifikace obhajoby

Obhajobu závěrečné práce klasifikuje komise s přihlédnutím k návrhu klasifikace hodnocení vedoucího a posudku oponenta.

Neobhájeno

V případě, že student neobhájí ZP, děkan na základě doporučení zkušební komise pro SZZ rozhodne, zda student vypracuje novou ZP:

 1. se stejným zadáním a stejným vedoucím, nebo
 2. se stejným zadáním a jiným vedoucím, nebo
 3. s jiným zadáním a stejným vedoucím, nebo
 4. s jiným zadáním a jiným vedoucím.