Jdi na navigaci předmětu

BI-ISM

Informační systémy a management

platnost od SZZ v červnu 2020, aktualizace 20.4.2021

OznačeníOtázkaPředmět
BI-ISM-1Transformace konceptuálního schématu (v ER nebo jiné notaci) na relační.BI-DBS
BI-ISM-2Normalizace relačního schématu a normální formy (první, druhá, třetí, BCNF).BI-DBS
BI-ISM-3Životní cyklus podniku. Proces založení a vzniku podniku. Právní formy podnikání, právní odpovědnost podnikatele.BI-EMP
BI-ISM-4Majetková a kapitálová struktura podniku a její zachycení v účetnictví. Typy hospodářských operací a jejich vliv na rozvahu. Bilanční pravidla.BI-EMP
BI-ISM-5Krátkodobé financování podniku. Čistý pracovní kapitál. Dlouhodobé financování podniku. Hodnocení investic.BI-EMP
BI-ISM-6Fiskální zdroje státního rozpočtu. Přímé (daň z příjmu) a nepřímé daně (DPH), jejich princip a účtování v podniku. Vliv inflace a daní na finanční rozhodování v podniku.BI-EMP
BI-ISM-7Kalkulace mezd zaměstnanců a povinných odvodů. Náklady na pracovní sílu.BI-EMP
BI-ISM-8Klasifikace a kalkulace přímých a nepřímých nákladů v podniku. Nákladová funkce a bod zvratu. Strategie stanovení prodejní ceny produktu.BI-EMP
BI-ISM-9Konceptuální modelování, jeho význam, základní pojmy a způsoby modelování reálného světa.BI-KOM
BI-ISM-10OntoUML a jeho konstrukty, transformace do objektového modelu.BI-KOM
BI-ISM-11Klíčové pojmy inženýrství podniků a metoda DEMOBI-KOM
BI-ISM-12Právní předpisy v oblasti podnikání, živnostenské právo, právo na internetu.BI-PRP
BI-ISM-13Smluvní právo, smlouvy v IT.BI-PRP
BI-ISM-14Spory v podnikání, nekalá soutěž, ochrana firmy.BI-PRP
BI-ISM-15Právo duševního vlastnictví, ochrana software, licence.BI-PRP
BI-ISM-16Náhodný vektor a jeho charakteristiky, sdružené, marginální a podmíněné rozdělení a hustoty, nezávislost náhodných veličin.BI-PST
BI-ISM-17Analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití, UML diagram aktivit).BI-SI1.2
BI-ISM-18Klasické a agilní metodiky vývoje software (základní principy, vhodnost použití, řešené problémy). Základní popis metodik Unified Process (UP), Extrémní programování (XP) a SCRUM.BI-SI1.2
BI-ISM-19Zajištění kvality software: Způsoby zjišťování kvality, typologie testů, atributy testů, black vs. white box, akceptační, kvalifikační, regresní testy, automatizace testů.BI-SI2.3
BI-ISM-20Release management, automatizace při sestavení, testování, nasazení, DevOps, přínosy a používané nástroje.BI-SI2.3
BI-ISM-21Projektové řízení a měření: modely SDLC, plánování krátkodobé a dlouhodobé, kategorie metrik a jejich využití, historie projektu, odhady, způsob jejich tvorby a verifikaceBI-SI2.3
BI-ISM-22Konfigurační řízení: řízení verzí, řízení změn, správa prostředí, řízení dodávek, správa dokumentace a vzájemné souvislosti.BI-SI2.3
BI-ISM-23Údržba: život softwarového díla, role a význam údržby, vazba na SDLC a jednotlivé činnosti softwarového inženýrství, servisní smlouva, role měření (pracnosti, nákladů a dalších metrik) při údržbě.BI-SI2.3
BI-ISM-24Architektury IS podle typů zákazníka a oblasti použití (ERP, BI, podpora vrcholového rozhodování),BI-TIS
BI-ISM-25Kritéria výběru IS: informační systémy pro malé, střední, velké, výrobní společnosti, pro správu zákazníků, pro státní správu, pro správu obsahu. Business intelligence.BI-TIS
BI-ISM-26Architektura znalostního systému, možnosti reprezentace znalostí.BI-ZNS
BI-ISM-27Inferenční mechanizmus, způsoby realizace inferenčního mechanizmu.BI-ZNS
BI-ISM-28Neurčitost ve znalostních systémech, její vyjadřování a zpracování.BI-ZNS
BI-ISM-29Vícehodnotová logika, základní pojmy a operace ve fuzzy logice, inference ve fuzzy znalostním systému.BI-ZNS

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.