Jdi na navigaci předmětu

BI-TI

Teoretická informatika

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
BI-TI-1Transformace bezkontextových gramatik a jejich normální formy. Algoritmus CYK.BI-AAG
BI-TI-2Implementace konečného automatu, lexikální analyzátor.BI-AAG
BI-TI-3Vyšší souvislost grafů: Vrcholová a hranová k-souvislost, jejich určování a vztahy, Mengerova a Fordova-Fulkersonova věta. Mosty, artikulace a jejich hledání. Silně souvislé komponenty orientovaného grafu a jejich hledání.BI-AG2
BI-TI-4Toky v sítích: Síť, tok, řez, vztah velikosti toku a kapacity řezu, Fordův-Fulkersonův algoritmus. Párování, hledání maximálního párování v bipartitním grafu, Hallova věta a její důsledky.BI-AG2
BI-TI-5Rovinné grafy a barevnost grafů: Eulerova formule. Kuratowského věta. Barevnost grafu, barevnost rovinných grafů.BI-AG2
BI-TI-6Pokročilé datové struktury: Fibonacciho haldy a složitost jejich operací v nejhorším případě. (a,b)-stromy.BI-AG2
BI-TI-7Eulerovské a hamiltonovské grafy: Eulerovský tah, charakterizace eulerovských grafů, minimální pokrytí tahy. Hamiltonovská kružnice, Chvátalův uzávěr, Chvátalova věta.BI-AG2
BI-TI-8Vzdálenosti v grafech: Floydův-Warshallův algoritmus. Problém obchodního cestujícího, definice a aproximační algoritmus.BI-AG2
BI-TI-9Geometrické algoritmy: Konvexní obal bodů v rovině, určování orientace úhlu. Technika sweep-line a rychlý výpočet průsečíků úseček.BI-AG2
BI-TI-10Instrukční cyklus počítače a zřetězené zpracování instrukcí. Mikroarchitektura skalárního procesoru se zřetězeným zpracováním instrukcí, řízení toku instrukcí mezi stupni, datové, řídicí a strukturální hazardy při zpracování instrukcí a způsoby jejich odstranění.BI-APS.1
BI-TI-11Paměťová hierarchie se skrytou pamětí (cache memory) a principy paměťové lokality. Princip fungování skryté paměti. Architektura přímé, částečně asociativní, plně asociativní skryté paměti. Funkce skryté paměti v rámci instrukčního cyklu a vliv skryté paměti na rychlost vykonání programů.BI-APS.1
BI-TI-12Virtualizace hlavní paměti stránkováním a její HW podpora. Funkce MMU (Memory Management Unit) a překlad adres pomocí TLB (Translation Lookaside Buffer).BI-APS.1
BI-TI-13Principy protokolů pro zajištění paměťové koherence datových skrytých pamětí vícejádrového či víceprocesorového systému se sdílenou paměťovou sběrnicí. Instrukce pro synchronizaci přístupů do sdílené paměti.BI-APS.1
BI-TI-14Mikroarchitektura superskalárních procesorů, instrukční paralelismus, vykonávání instrukcí mimo pořadí, spekulativní zpracování instrukcí, přejmenování registrů, statické a dynamické predikce skoků a techniky urychlení vykonávání paměťových operací.BI-APS
BI-TI-15Lineární zobrazení a jeho matice: definice a základní vlastnosti (matice složeného/inverzního zobrazení, hodnost matice vs. hodnost zobrazení), matice přechodu (změna báze).BI-LIN
BI-TI-16Lineární kódy: základní pojmy teorie kódování, generující a kontrolní matice, kódování a dekódování.BI-LIN
BI-TI-17OOP abstrakce a hierarchie tříd - balíčky, třídy, atributy, metody, konstruktory, traity, ekvivalence a identita, nadtřídy, podtřídy, dědičnost, statický a dynamický dispatch.BI-OOP
BI-TI-18OOP polymorphismus - subtyping, generics, bounds a variance.BI-OOP
BI-TI-19OOP chybový stav a reflexe - signalizování výjimečných stavů, výjimky, stack trace, total functions, design by contract, object model a dynamic code invocation.BI-OOP
BI-TI-20Syntaktický analyzátor shora dolů, prostředky pro jeho specifikaci – bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty, vztah mezi nimi. LL(1) gramatiky, transformace gramatik. Programová realizace syntaktického analyzátoru pro LL(1) gramatiky.BI-PJP
BI-TI-21Prostředky pro specifikaci syntaxí řízeného překladu – překladové gramatiky, atributové gramatiky, atributové překladové gramatiky. LL-atributové překladové gramatiky, programová realizace rekurzívním sestupem s parametry.BI-PJP
BI-TI-22Vnitřní formy programu, syntaktický strom, překlad základních jazykových konstrukcí.BI-PJP
BI-TI-23Rozdělení paměti při implementaci programovacích jazyků: statické části, zásobník, halda. Aktivační záznamy, mechanismus implementace volání funkcí.BI-PPA
BI-TI-24Lambda kalkul: definice pojmů, operací, reprezentace čísel.BI-PPA
BI-TI-25Funkcionální programování, funkce vyšších řádů, Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, mapovací funkcionály.BI-PPA
BI-TI-26Logické programování, Prolog: fakta, pravidla, dotazy, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, operátor řezu.BI-PPA
BI-TI-27Lineární regrese, regularizace pomocí hřebenové regrese.BI-VZD
BI-TI-28Metoda nejbližších sousedů, metriky, metody shlukové analýzy (k-nejbližších center, hierarchické shlukování).BI-VZD
BI-TI-29Rozhodovací stromy: algoritmus konstrukce stromů, hyperparametry. Náhodné lesy.BI-VZD
BI-TI-30Logistická regrese.BI-VZD

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.