Jdi na navigaci předmětu

BI-WSI-PG

Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
BI-WSI-PG-1Lineární zobrazení a jeho matice: definice a základní vlastnosti (matice složeného/inverzního zobrazení, hodnost matice vs. hodnost zobrazení), matice přechodu (změna báze).BI-LIN
BI-WSI-PG-2Rastrová a vektorová grafika, základní 2D grafické formáty.BI-MGA
BI-WSI-PG-3Osvětlovací a stínovací modely. Phongův osvětlovací model.BI-MGA
BI-WSI-PG-4Technologie pro TV, DVD, film a multimédia, technologie 3D zobrazení.BI-MGA
BI-WSI-PG-5GPU akcelerace, snímání pohybu, stereoskopické a sférické zobrazení.BI-MGA
BI-WSI-PG-6Techniky vektorizace obrazu, zobrazení vektorového obrazu na rastrových zařízeních.BI-MGA
BI-WSI-PG-7Zásady a principy programování zásuvných modulů. Způsoby, možnosti a omezení rozšiřování funkcionalit grafických programů.BI-PGA
BI-WSI-PG-8Reprezentace obrazu, kvantování a distribuce zaokrouhlovací chyby, afinní transformace. Spojitá a diskrétní konvoluce v 1D a 2D, konvoluční filtry.BI-PGA
BI-WSI-PG-9Aplikace Fourierovy transformace na 2D rastrový obraz a možnosti jeho využití v praxi.BI-PGA
BI-WSI-PG-10Řešení viditelnosti – algoritmy a jejich souvislosti s BRDF. Raytracing.BI-PGA
BI-WSI-PG-11Textury – definice a vlastnosti, mapování a techniky zobrazování textur, použití v OpenGL, porovnání použití textury, materiálu a jejich možné kombinace. Multitexturování.BI-PGA
BI-WSI-PG-12Metody realistického modelování povrchů – BRDF, BTF. Výhody a nevýhody použití BTF. Použití algoritmů Bump, Parallax a Displace.BI-PGA
BI-WSI-PG-13Zobrazovací technologie s vysokým rozlišením (SAGE, CAVE). Parametry, konfigurace, použití. Synchronizace zobrazovacích jednotek.BI-PGA
BI-WSI-PG-14Modelování – reprezentace 3D těles (hraniční, objemová, CSG) a struktury scény. Základní 3D formáty, způsoby mapování planárních 3D povrchů na neplanární manifoldy.BI-PGR.1 + BI-MGA
BI-WSI-PG-15Geometrické transformace ve 3D (modelovací, pohledová, projekční), soustavy souřadnic, homogenní souřadnice. Kvaterniony pro vyjádření rotací.BI-PGR.1
BI-WSI-PG-16Světlo – fyzikální princip, výpočet osvětlení scény, implementace v zobrazovacím řetězcí OpenGL.BI-MGA + BI-PGA + BI-PGR
BI-WSI-PG-17Zobrazovací řetězec v OpenGL a jeho fixní a programovatelné bloky. Vertex a fragment shader a jazyk GLSL.BI-PGR.1
BI-WSI-PG-18Vrstvy obrazové paměti (framebuffer). Operace s fragmenty. Jak spolu souvisí, kdy a jak se do jednotlivých vrstev zapisuje.BI-PGR.1
BI-WSI-PG-19Přenos dat do GPU: objekty obecně, přenos atributů vrcholů (VBO) a jejich napojení na proměnné shaderů (VAO), přenos textur.BI-PGR.1
BI-WSI-PG-20Interpolační a aproximační křivky. Parametrické křivky (Bézier, Fergusson, Coons, NURBS).BI-PGR.1
BI-WSI-PG-21Klasifikace typů v Pythonu a specifika práce s nimi.BI-PYT
BI-WSI-PG-22Postavení funkcí v Pythonu a jejich užití (argumenty, uzávěry, dekorátory, generátory).BI-PYT
BI-WSI-PG-23Třídy v Pythonu, „magické“ metody a jejich aplikace.BI-PYT
BI-WSI-PG-24Analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití, UML diagram aktivit).BI-SI1.2
BI-WSI-PG-25Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér).BI-SI1.2
BI-WSI-PG-26Klasické a agilní metodiky vývoje software (základní principy, vhodnost použití, řešené problémy). Základní popis metodik Unified Process (UP), Extrémní programování (XP) a SCRUM.BI-SI1.2
BI-WSI-PG-27Metody návrhu uživatelského rozhraní, modely, prototypování uživatelských rozhraní.BI-TUR
BI-WSI-PG-28Prediktivní a interpretativní metody vyhodnocování a testování uživatelských rozhraní. Testování použitelnosti.BI-TUR
BI-WSI-PG-29Průzkum uživatelů, doménová a kontextová analýza.BI-TUR
BI-WSI-PG-30Postavení uživatele ve vývojovém týmu, metody komunikace s uživatelem.BI-TUR

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.