Jdi na navigaci předmětu

Společné okruhy (BI)

platnost od SZZ v červnu 2024

aktualizováno 2. 5. 2024

OznačeníOtázkaPředmět
BI-SPOL-1Přehled Chomského hierarchie formálních jazyků a gramatik. Turingovy stroje. Třídy problémů P, NP, NP-těžký, NP-úplný.BI-AAG
BI-SPOL-2Regulární jazyky: Deterministické a nedeterministické konečné automaty. Determinizace konečného automatu. Minimalizace deterministického konečného automatu. Operace s konečnými automaty. Regulární gramatiky, regulární výrazy, regulární rovnice.BI-AAG
BI-SPOL-3Bezkontextové jazyky: Bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty a jejich varianty. Modely syntaktické analýzy bezkontextových jazyků.BI-AAG
BI-SPOL-4Základní pojmy teorie grafů. Grafové algoritmy: procházení grafu do šířky a do hloubky, určení souvislých komponent, topologické uspořádání, vzdálenosti v grafech, konstrukce minimální kostry a nejkratších cest v ohodnoceném grafu.BI-AG1
BI-SPOL-5Binární haldy, binomiální haldy. Vyhledávací stromy a jejich vyvažování. Tabulky s rozptylováním (hešováním).BI-AG1
BI-SPOL-6Asymetrické kryptosystémy (šifra RSA, Diffie-Hellman, RSA digitální podpis), hešovací funkce (SHA-2, HMAC).BI-BEZ
BI-SPOL-7Symetrické šifry blokové a proudové (AES, 3DES, RC4) základní parametry, operační módy blokových šifer (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, MAC), jejich základní popis a slabiny.BI-BEZ
BI-SPOL-8Infrastruktura veřejného klíče, distribuce klíčů, digitální podpis. Certifikáty, certifikační autority. Kryptograficky bezpečné generátory náhodných čísel.BI-BEZ
BI-SPOL-9Relační databáze, dotazování v relační algebře, základní koncepce jazyka SQL (SELECT, DDL, DML, DCL, TCL) , vyjádření integritních omezení v DDL.BI-DBS
BI-SPOL-10Transakce a jejich vlastnosti - ACID.BI-DBS
BI-SPOL-113 úrovně pohledu na data (konceptuální, implementační, fyzická). Struktury pro ukládání dat v relačních databázích s ohledem na rychlý přístup k nim (speciální způsoby uložení, indexy apod.)BI-DBS
BI-SPOL-12Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta a související pojmy, vlastnosti a popis množiny řešení, Gaussova eliminační metoda.BI-LIN
BI-SPOL-13Matice: součin matic, regulární matice, inverzní matice a její výpočet, vlastní čísla matice a jejich výpočet, diagonalizace matice.BI-LIN
BI-SPOL-14Výroková logika: základní logické zákony, universální systém logických spojek, disjuntivní a konjunktivní normální tvary.BI-MLO
BI-SPOL-15Predikátová logika: definice formule, pravdivost a splnitelnost formulí, teorie a její modely, logické důsledky teorie.BI-MLO
BI-SPOL-16Procesy a vlákna, jejich implementace. Synchronizační nástroje. Klasické synchronizační úlohy. Plánování vláken. Přidělování prostředků, Coffmanovy podmínky, způsoby řešení uváznutí.BI-OSY
BI-SPOL-17Virtualizace paměti pomocí stránkování, principy překladu logických adres na fyzické, algoritmy pro nahrazování stránek.BI-OSY
BI-SPOL-18Datové typy v programovacích jazycích. Staticky a dynamicky alokované proměnné, spojové seznamy. Modulární programování, procedury a funkce, vstupní a výstupní parametry. Překladač, linker, debugger.BI-PA1
BI-SPOL-19Časová a paměťová složitost algoritmů. Algoritmy vyhledávání (sekvenční, půlením intervalu), slučování a řazení (BubbleSort, SelectSort, InsertSort, MergeSort, QuickSort). Dolní mez složitosti řazení v porovnávacím modelu. Řazení v lineárním čase.BI-PA1 + BI-AG1
BI-SPOL-20Rekurzivní rozklad problému na podproblémy metodou Rozděl-a-panuj. Rekurze vs iterace. Dynamické programování.BI-PA1 + BI-AG1
BI-SPOL-21Objektově orientované programování v C++, zapouzdření, dědičnost, atributy a metody, statické atributy a metody, virtuální metody, polymorfismus, abstraktní třídy, výjimky, šablony, přetěžování operátorů, mělká a hluboká kopie.BI-PA2
BI-SPOL-22Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina. Implementace pomocí pole, spojových struktur a stromů.BI-PA2
BI-SPOL-23ISO/OSI a TCP/IP model. Protokoly linkové vrstvy. Přepínání a směrování. Principy fungování propojovacích síťových prvků.BI-PSI
BI-SPOL-24Protokolová rodina TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP, UDP, aplikační protokoly). Řízení datového toku. Princip a využití NAT. Systém DNS.BI-PSI
BI-SPOL-25Pravidla pro výpočty pravděpodobností, Bayesův vzorec. Náhodné veličiny, příklady rozdělení, distribuční funkce, hustota, momenty. Nezávislost náhodných jevů a veličin. Centrální limitní věta, zákony velkých čísel.BI-PST
BI-SPOL-26Základy matematické statistiky, náhodný výběr, bodové odhady pro střední hodnotu a rozptyl, intervalové odhady pro střední hodnotu, testování statistických hypotéz o střední hodnotě.BI-PST
BI-SPOL-27Kombinační a sekvenční logické obvody (Mealy, Moore), popis a možnosti implementace na úrovni hradel. Minimalizace vyjádření logické funkce (s využitím map).BI-SAP
BI-SPOL-28Architektura číslicového počítače, instrukční cyklus počítače, základní třídy souborů instrukcí (ISA). Paměťový subsystém počítače, paměťová hierarchie, cache.BI-SAP
BI-SPOL-29Kódy pro zobrazení čísel se znaménkem a realizace aritmetických operací (paralelní sčítačka/odčítačka, realizace aritmetických posuvů, dekodér, multiplexor, čítač). Reprezentace čísel v pohyblivé řádové čárce.BI-SAP
BI-SPOL-30Nástroje pro podporu tvorby softwarových produktů: Sledování chyb a správa úkolů (používané nástroje, typický životní cyklus úkolu/chyby), správa a sdílení zdrojových kódů (principy řešení spolupráce, hlavní přínosy, používané nástroje).BI-SI1.2
BI-SPOL-31Analytický doménový model tříd a popis životního cyklu identifikovaných tříd (cíle, UML diagram tříd, UML stavový diagram).BI-SI1.2
BI-SPOL-32Metody řešení rekurentních rovnic, sestavování a řešení rekurentních rovnic při analýze časové složitosti algoritmů.BI-ZDM
BI-SPOL-33Modulární aritmetika, základy teorie čísel, Malá Fermatova věta, diofantické rovnice, lineární kongruence, Čínská věta o zbytcích.BI-ZDM
BI-SPOL-34Limita a derivace funkce (definice a vlastnosti, geometrický význam), využití při vyšetřování průběhu funkce.BI-ZMA
BI-SPOL-35Základy integrálního počtu (primitivní funkce, neurčitý integrál, Riemannův integrál (definice, vlastnosti a geometrický význam)).BI-ZMA
BI-SPOL-36Číselné řady (konvergence číselné řady, kritéria konvergence, odhadování rychlosti růstu řad pomocí určitého integrálu).BI-ZMA

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.