SZZ Státní závěrečná zkouška
Jdi na navigaci předmětu

BI-WSI-SI

Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství

platnost od SZZ v červnu 2020

OznačeníOtázkaPředmět
BI-WSI-SI-1Informační bezpečnost, architektura bezpečnosti v modelu OSI.BI-BEZ
BI-WSI-SI-2Transformace konceptuálního schématu (v ER nebo jiné notaci) na relační.BI-DBS
BI-WSI-SI-3Normalizace relačního schématu a normální formy (první, druhá, třetí, BCNF).BI-DBS
BI-WSI-SI-4Pokročilé principy dotazování v SQL: agregace, vnější spojení, vnořené dotazy, všeobecná kvantifikace.BI-DBS
BI-WSI-SI-5Konceptuální modelování, jeho význam, základní pojmy a způsoby modelování reálného světa.BI-KOM
BI-WSI-SI-6OntoUML a jeho konstrukty, transformace do objektového modelu.BI-KOM
BI-WSI-SI-7Klíčové pojmy inženýrství podniků a metoda DEMOBI-KOM
BI-WSI-SI-8OOP abstrakce a hierarchie tříd - balíčky, třídy, atributy, metody, konstruktory, traity, ekvivalence a identita, nadtřídy, podtřídy, dědičnost, statický a dynamický dispatch.BI-OOP
BI-WSI-SI-9OOP polymorphismus - subtyping, generics, bounds a variance.BI-OOP
BI-WSI-SI-10OOP chybový stav a reflexe - signalizování výjimečných stavů, výjimky, stack trace, total functions, design by contract, object model a dynamic code invocation.BI-OOP
BI-WSI-SI-11Principy, implementace a vlastnosti klasických souborových systémů/moderních souborových systémů založených na B-B/+-stromech (rozložení dat na disku, implementace souborů/adresářů, implementace v jádru OS).BI-OSY
BI-WSI-SI-12Šablony funkcí a tříd v C++, knihovna STL, iterátor, komparátor.BI-PA2
BI-WSI-SI-13Rozdělení paměti při implementaci programovacích jazyků: statické části, zásobník, halda. Aktivační záznamy, mechanismus implementace volání funkcí.BI-PPA
BI-WSI-SI-14Lambda kalkul: definice pojmů, operací, reprezentace čísel.BI-PPA
BI-WSI-SI-15Funkcionální programování, funkce vyšších řádů, Lisp: atomy, seznamy, funkce, cons buňky, rekurze, mapovací funkcionály.BI-PPA
BI-WSI-SI-16Logické programování, Prolog: fakta, pravidla, dotazy, způsob vyhodnocení dotazů, unifikace, operátor řezu.BI-PPA
BI-WSI-SI-17Adresace IPv4, rozdělení adresního prostoru. Rozdíly mezi IPv4 a IPv6.BI-PSI
BI-WSI-SI-18Analýza a správa požadavků (cíle, kategorizace, UML diagram případů užití, scénáře případů užití, UML diagram aktivit).BI-SI1.2
BI-WSI-SI-19Vzory používané během návrhu: třívrstvá architektura, Model View Controller, GoF vzory (Abstraktní továrna, Stav, Adaptér).BI-SI1.2
BI-WSI-SI-20Přiřazení zodpovědností třídám během návrhu, GRASP vzory (Nízká provázanost, Vysoká soudržnost), popis spolupráce objektů (UML sekvenční diagram, UML diagram tříd – využití během návrhu).BI-SI1.2
BI-WSI-SI-21Klasické a agilní metodiky vývoje software (základní principy, vhodnost použití, řešené problémy). Základní popis metodik Unified Process (UP), Extrémní programování (XP) a SCRUM.BI-SI1.2
BI-WSI-SI-22Zajištění kvality software: Způsoby zjišťování kvality, typologie testů, atributy testů, black vs. white box, akceptační, kvalifikační, regresní testy, automatizace testů.BI-SI2.3
BI-WSI-SI-23Softwarový proces a jeho zlepšování: standardy, základní model SPI (software process improvement) a přístupy (prescriptive, inductive, best practices).BI-SI2.3
BI-WSI-SI-24Projektové řízení a měření: modely SDLC, plánování krátkodobé a dlouhodobé, kategorie metrik a jejich využití, historie projektu, řízení rizik, odhady, způsob jejich tvorby a verifikace.BI-SI2.3
BI-WSI-SI-25Konfigurační řízení: řízení verzí, řízení změn, správa prostředí, continuous integration, řízení dodávek, vzájemné souvislosti.BI-SI2.3
BI-WSI-SI-26Údržba: život softwarového díla, role a význam údržby, vazba na SDLC a jednotlivé činnosti softwarového inženýrství, servisní smlouva, role měření (pracnosti, nákladů a dalších metrik) při údržbě.BI-SI2.3
BI-WSI-SI-27Architektura podnikových aplikací. Popis jednotlivých vrstev JEE aplikací: klientská vrstva, webová vrstva, vrstva obchodní logiky, EIS vrstva.BI-TJV
BI-WSI-SI-28JDBC v podnikových aplikacích: popis JDBC obecně, popis dat datového zdroje (DataSource), nastavení datových zdrojů v aplikačním serveru (JDBC Connection Pool, JDBC Resources).BI-TJV
BI-WSI-SI-29Aplikační server a JNDI služba: popis aplikačního serveru, webový kontejner, EJB kontejner, využití JNDI ke konfiguraci datových zdrojů.BI-TJV
BI-WSI-SI-30Význam termínu Webové služby REST a Webové služby SOAP. Rozdíly mezi oběma přístupy. Protokoly, které služby používají. Použití metod POST, PUT, GET , DELETE.BI-TJV

📄 Tabulka je dostupná také v CSV (hodnoty oddělené středníkem).
🔙 Historii změn najdete na GitLabu.